Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi dự thảo Học kỳ II - Môn Hóa học 8

Được đăng lên bởi nguyenxuantoan_03_03
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 2306 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHOØNG GIAÙO DUÏC TRAØ OÂN

Tröôøng THCS Xuaân Hieäp

GV:LÖU PHAN VÓNH KHÖÔNG
ÑEÀ THI DÖÏ THAÛO HOÏC KYØ II – NAÊM HOÏC 2011 – 2012
MOÂN: HOÙA HOÏC 8

I/ TRAÉC NGHIEÄM: (3ñ)

Ñaùnh daáu (x) vaøo yù ñuùng nhaát trong caùc caâu sau:.

Caâu 1: Chaát naøo sau ñaây duøng ñeå khöû ñoàng (II) oxit ôû nhieät ñoä cao:
A. H

B. N

2

C. O

2

Caâu 2: 4,8 gam khí Hiñro coù soá mol:
A. 0,1 mol

B. 1,2 mol

D. Cl

2

C. 2,4 mol

2

D. 4,8 mol

Caâu 3: Phaûn öùng naøo sau ñaây laø phaûn öùng theá:
A. 2H O  2H  + O 

B. Fe + 2HCl  FeCl + H 

C. Fe O + 3CO  3CO + 2Fe
2 3
2
2

D. 4Al + 3O  2Al O

2

2

2

2

2

2

2

3

Caâu 4: Hoøa tan 8g NaOH vaøo nöôùc ñöôïc 50ml dung dòch coù noàng ñoä :
A. 0,16M

B. 16M

C. 0, 4M

D. 4M

Caâu 5: Trong caùc chaát döôùi ñaây, chaát naøo laøm quyø tìm hoùa xanh:
A. Nöôùc

B. Röôïu (coàn)

C. Nöôùc voâi trong

D. Axit clohiñric

Caâu 6: Daõy kim loaïi naøo sau ñaây taùc duïng vôùi nöôùc ôû nhieät ñoä thöôøng:
A. Na, K, Ca, Ba

B. Mg, K, Hg, Ag

C. Cu, Al, Fe, Na

D. Ba, Al, Fe, Zn

Caâu 7: Thaønh phaàn khoâng khí theo theå tích laø:
A. 21% khí N , 78% khí O , 1% caùc khí khaùc
2

2

B. 21% khí O , 78% khí N , 1% caùc khí khaùc
2

2

C. 21% caùc khí khaùc, 78% khí N , 1% khí O
2

2

D. 21% khí O , 78% caùc khí khaùc, 1% khí N
2

Caâu 8: Coâng thöùc hoaù hoïc cuûa Saét (III) oxit laø :
A. Fe O
3

B. FeO

3

2

C. Fe O
3

2

D. Fe O
2

3

Caâu 9: Hoøa tan ñöôøng vaøo nöôùc ñöôïc nöôùc ñöôøng. Khaúng ñònh naøo sau ñaây ñuùng?
A. Ñöôøng laø dung moâi, nöôùc laø chaát tan, nöôùc ñöôøng laø dung dòch.
B. Ñöôøng laø chaát tan, nöôùc ñöôøng laø dung moâi, nöôùc laø dung dòch.
C. Ñöôøng laø chaát tan, nöôùc laø dung moâi, nöôùc ñöôøng laø dung dòch.
D. Nöôùc ñöôøng laø chaát tan, ñöôøng laø dung moâi, nöôùc laø dung dòch
Caâu 10: Haõy chæ ra caâu hoaøn toaøn ñuùng chöùa axit:

A. SO , H CO , HCl

B. NaHCO , H S, H PO

C. K PO , H SO , HCl

D. H CO , H SO , HCl

3

3

2

4

3

2

3

4

2

3

2

3

2

4

4

Caâu 11: Coù phöông trình hoaù hoïc sau: 4Al + ………  2AI O . Choïn coâng thöùc vaø heä soá thích hôïp
2

ñieàn vaøo choå troáng:
A. 3O

B. 6O

2

C. O

3

D. 6O

6

2

Caâu 12: Hoøa tan 10g muối ăn vaøo 40g nước ñöôïc dung dịch coù nồng ñộ :
A. 2%

B. 20%

C. 2,5%

D. 25%

II/ TÖÏ LUAÄN (7ñ):
Caâu 1: (2ñ) Hoaøn thaønh vaø xaùc ñònh loaïi phaûn öùng:
a.

-----------------

b. 2H O 
c.

2

--------------

+ PbO  Pb + H O
--------------------

+ 2O 
2

Phaûn öùng

2

Phaûn öùng ---------------------------------------------

+ 2HCl  MgCl +...
PHOØNG GIAÙO DUÏC TRAØ OÂN
Tröôøng THCS Xuaân Hieäp
GV:LÖU PHAN VÓNH KHÖÔNG
ÑEÀ THI DÖÏ THAÛO HOÏC KYØ II – NAÊM HOÏC 2011 – 2012
MOÂN: HOÙA HOÏC 8
I/ TRAÉC NGHIEÄM: (3ñ)
Ñaùnh daáu (x) vaøo yù ñuùng nhaát trong caùc caâu sau:.
Caâu 1: Chaát naøo sau ñaây duøng ñeå khöû ñoàng (II) oxit ôû nhieät ñoä cao:
A. H
2
B. N
2
C. O
2
D. Cl
2
Caâu 2: 4,8 gam khí Hiñro coù soá mol:
A. 0,1 mol B. 1,2 mol C. 2,4 mol D. 4,8 mol
Caâu 3: Phaûn öùng naøo sau ñaây laø phaûn öùng theá:
A. 2H
2
O 2H
2
+ O
2
B. Fe + 2HCl FeCl
2
+ H
2
C. Fe
2
O
3
+ 3CO
2
3CO
2
+ 2Fe D. 4Al + 3O
2
2Al
2
O
3
Caâu 4: Hoøa tan 8g NaOH vaøo nöôùc ñöôïc 50ml dung dòch coù noàng ñoä :
A. 0,16M B. 16M C. 0, 4M D. 4M
Caâu 5: Trong caùc chaát döôùi ñaây, chaát naøo laøm quyø tìm hoùa xanh:
A. Nöôùc B. Röôïu (coàn) C. Nöôùc voâi trong D. Axit clohiñric
Caâu 6: Daõy kim loaïi naøo sau ñaây taùc duïng vôùi nöôùc ôû nhieät ñoä thöôøng:
A. Na, K, Ca, Ba B. Mg, K, Hg, Ag
C. Cu, Al, Fe, Na D. Ba, Al, Fe, Zn
Caâu 7: Thaønh phaàn khoâng khí theo theå tích laø:
A. 21% khí N
2
, 78% khí O
2
, 1% caùc khí khaùc
B. 21% khí O
2
, 78% khí N
2
, 1% caùc khí khaùc
C. 21% caùc khí khaùc, 78% khí N
2
, 1% khí O
2
D. 21% khí O
2
, 78% caùc khí khaùc, 1% khí N
2
Caâu 8: Coâng thöùc hoaù hoïc cuûa Saét (III) oxit laø :
A. Fe
3
O
B. FeO
3
C. Fe
3
O
2
D. Fe
2
O
3
Caâu 9: Hoøa tan ñöôøng vaøo nöôùc ñöôïc nöôùc ñöôøng. Khaúng ñònh naøo sau ñaây ñuùng?
A. Ñöôøng laø dung moâi, nöôùc laø chaát tan, nöôùc ñöôøng laø dung dòch.
B. Ñöôøng laø chaát tan, nöôùc ñöôøng laø dung moâi, nöôùc laø dung dòch.
C. Ñöôøng laø chaát tan, nöôùc laø dung moâi, nöôùc ñöôøng laø dung dòch.
D. Nöôùc ñöôøng laø chaát tan, ñöôøng laø dung moâi, nöôùc laø dung dòch
Caâu 10: Haõy chæ ra caâu hoaøn toaøn ñuùng chöùa axit:
Đề thi dự thảo Học kỳ II - Môn Hóa học 8 - Trang 2
Đề thi dự thảo Học kỳ II - Môn Hóa học 8 - Người đăng: nguyenxuantoan_03_03
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề thi dự thảo Học kỳ II - Môn Hóa học 8 9 10 571