Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi Dự trữ khối A-năm 2007

Được đăng lên bởi buiminhtan
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1051 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề thi Dự trữ khối A-năm 2007
Đề I
− x 2 + 4x + 3
x−2
1. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số.
2. Chứng minh rằng tích các khoảng cách từ một điểm bất kỳ trên đồ thị
hàm số đến các đường tiệm cận của nó là hằng số.
Câu I: Cho hàm số y =

Câu II:

1. Giải phương trình: sin 2x + sin x −
2. Tìm m để phương trình: m

(

1
1
−
= 2cot g2x
2sin x sin 2x

)

x 2 − 2x + 2 + 1 + x(2 − x) ≤ 0 (2) có

nghiệm x ∈ ⎡0,1 + 3 ⎤
⎣
⎦
Câu III: Trong không gian Oxyz cho hai điểm A (-1;3;-2), B (-3,7,-18) và
mặt phẳng (P): 2x - y + z + 1 = 0
1. Viết phương trình mặt phẳng chứa AB và vuông góc với mp (P).
2. Tìm tọa độ điểm M ∈ (P) sao cho MA + MB nhỏ nhất.
Câu IV:
4

2x + 1
dx
1 + 2x + 1
0

1. Tính I = ∫

⎧x + x 2 − 2 x + 2 = 3y −1 + 1
⎪
(x, y ∈ R )
2. Giải hệ phương trình: ⎨
⎪y + y 2 − 2y + 2 = 3x −1 + 1
⎩
Câu Va (cho chương trình THPT không phân ban):
1. Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn (C) : x2 + y2 = 1. Đường tròn (C')
tâm I (2,2) cắt (C) tại các điểm A, B sao cho AB = 2 . Viết phương trình
đường thẳng AB.
2. Có bao nhiêu số tự nhiên chẵn lớn hơn 2007 mà mỗi số gồm 4 chữ số
khác nhau?
Câu Vb (cho chương trình THPT phân ban):

1. Giải bất phương trình: (log x 8 + log 4 x 2 ) log 2 2x ≥ 0
2. Cho lăng trụ đứng ABCA1B1C1 có AB = a, AC = 2a, AA1 = 2a 5 và
∧
BAC = 120 o . Gọi M là trung điểm của cạnh CC1. Chứng minh MB⊥MA1
và tính khoảng cách d từ điểm A tới mặt phẳng (A1BM).

Bài giải
Câu I:
1. Khảo sát và vẽ đồ thị (Bạn đọc tự làm)
2. Gọi (C ) là đồ thị của hàm số.
7
M(x,y) ∈ ( C ) ⇔ y = − x + 2 +
x−2
Phương trình tiệm cận xiên y = − x + 2 ⇔ x + y − 2 = 0

khoảng cách từ M đến tiệm cận xiên là

x+y−2
2

=

7
= d1
2 x−2

khoảng cách từ M đến tiệm cận đứng là d 2 = x − 2
Ta có d1d 2 =

7
7
x−2 =
: hằng số.
2 x−2
2

Câu II:

1
1
−
= 2cot g2x (1)
2sin x sin 2x
(1) ⇔ − cos22x − cosxcos2x = 2cos2x và sin2x ≠ 0
1. Giải phương trình : sin 2x + sin x −

⇔ cos 2x = 0 v 2 cos2 x + cos x + 1 = 0 (VN)
⇔ cos2x = 0 ⇔ 2x =

π
π
π
+ kπ ⇔ x = + k
2
4
2

2. Đặt t = x 2 − 2x + 2 ⇔ t2 − 2 = x2 − 2x
Bpt (2) ⇔ m ≤

t2 − 2
(1 ≤ t ≤ 2),do x ∈ [0;1 + 3]
t +1

Khảo sát g(t) =

t2 − 2
với 1 ≤ t ≤ 2
t +1

g'(t) =

t 2 + 2t + 2
(t + 1)2

> 0 . Vậy g tăng trên [1,2]

t2 − 2
có nghiệm t ∈ [1,2]
Do đó, ycbt ⇔ bpt m ≤
t +1
2
⇔ m ≤ max g(t) = g(2) =
3
t∈[1;2 ]

Câu III:

uuu
r
r
1. Ta có AB = (−2, 4, −16) cùng phương với a = (−1,2, −8)
uu
r
mp(P) có PVT n = (2, −1,1)
uu r
r
Ta có [ n ,a] = (6 ;15 ;3) cùng phương với (2;5;1)
Phương trình mp chứa AB và vuông góc với (P) là :
2(x + 1) + 5(y − 3) + 1(z + 2) = 0
⇔ 2x + 5...
Đề thi D tr khi A-năm 2007
Đề I
Câu I: Cho hàm s
2
x4x
y
x2
3
++
=
1. Kho sát và v đồ th hàm s.
2. Chng minh rng tích các khong cách t mt đim bt k trên đồ th
hàm s đến các đường tim cn ca nó là hng s.
Câu II:
1. Gii phương trình:
11
sin 2x sin x 2cot g2x
2sin x sin 2x
+− =
2. Tìm m để phương trình:
(
)
2
mx 2x21x(2x)0(2−+++ )
nghim x
0,1 3
⎡⎤
∈+
⎣⎦
Câu III:
Trong không gian Oxyz cho hai đim A (-1;3;-2), B (-3,7,-18) và
mt phng (P): 2x - y + z + 1 = 0
1. Viết phương trình mt phng cha AB và vuông góc vi mp (P).
2. Tìm ta độ đim M
(P) sao cho MA + MB nh nht.
Câu IV:
4
0
2x 1
x
12x1
+
=
++
Id 1. Tính
2. Gii h phương trình:
)Ry,x(
132y2yy
132x2xx
1x2
1y2
+=++
+=++
Câu Va (cho chương trình THPT không phân ban):
1. Trong mt phng Oxy cho đường tròn (C) : x
2
+ y
2
= 1. Đường tròn (C')
tâm I (2,2) ct (C) ti các đim A, B sao cho
AB 2= . Viết phương trình
đường thng AB.
2. Có bao nhiêu s t nhiên chn ln hơn 2007 mà mi s gm 4 ch s
khác nhau?
Câu Vb (cho chương trình THPT phân ban):
Đề thi Dự trữ khối A-năm 2007 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi Dự trữ khối A-năm 2007 - Người đăng: buiminhtan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đề thi Dự trữ khối A-năm 2007 9 10 653