Ktl-icon-tai-lieu

đề thi dung sai

Được đăng lên bởi cuonggt94
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1280 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG: ĐẠI HỌC GTVT
KHOA: CƠ KHÍ
BỘ MÔN: THIẾT KẾ MÁY

ĐỀ THI

TRƯỞNG BỘ MÔN
Ký Duyệt

Số: 01

MÔN HỌC: Dung Sai
THỜI GIAN: 60’

1. Có mấy loại sai số gia công? Kích thước chi tiết sau gia công là loại đại lượng gì?
1000
0,06
n 200


0 , 02
2. Cho loạt chi tiết chiếc có kích
thước . Xác định số lượng chi tiết (theo phần trăm) có sai lệch kích thước nằm trong
giới hạn và xác định giá trị đó theo micromet. Biết rằng sai số kích thước gia công
tuân theo quy luật phân bố chuẩn và trung tâm phân bố trùng với trung tâm dung sai.

TRƯỜNG: ĐẠI HỌC GTVT
KHOA: CƠ KHÍ
BỘ MÔN: THIẾT KẾ MÁY

ĐỀ THI

TRƯỞNG BỘ MÔN
Ký Duyệt

Số: 02

MÔN HỌC: Dung Sai
THỜI GIAN: 60’

A

A

A3

1. ảnh hưởng của nhám bề mặt đến chất lượng làm
1 việc của chi tiết máy.2Phân tích các
chỉ tiêu đánh giá độ nhẵn bề mặt theo TCVN.
2. Cho chi tiết như hình vẽ:
A1 40 0,1

A1 , A2 , AA3

A2 30 0,3
A3 20 0, 08 Tìm
nếu trình tự gia công là .

A

ĐỀ THI

TRƯỜNG: ĐẠI HỌC GTVT
KHOA: CƠ KHÍ
BỘ MÔN: THIẾT KẾ MÁY

TRƯỞNG BỘ MÔN
Ký Duyệt

Số: 03

MÔN HỌC: Dung Sai
THỜI GIAN: 60’

1. Trình bày các sai số gia công. Kích thước gia công là loại đại lượng gì? Tuân theo
quy luật phân bố nào?
d 60  0,060 ; t 12 0,300 2.

t
T

Cho chi tiết trục then như hình vẽ. Yêu cầu kỹ thuật cuối
cùng là:
, 060
0 ,100
Ddt 
60
12
60,500,300

Muốn vậy phải gia công để có kích thước rồi phay rãnh
T để sau đó mài hết lượng dư đến có chiều sâu rãnh
then . Xác định kích thước T?

TRƯỜNG: ĐẠI HỌC GTVT
KHOA: CƠ KHÍ
BỘ MÔN: THIẾT KẾ MÁY

ĐỀ THI
MÔN HỌC: Dung Sai
THỜI GIAN: 60’

Số: 04

d
D

TRƯỞNG BỘ MÔN
Ký Duyệt

1.Trình bày các sai lệch theo tiêu chuẩn (cho lỗ và trục).
0,05
 0,027 2.
Vẽ sơ đồ phân bố dung
80
;  40
 0,08
 0,011 sai của mối ghép sau:
 0,010
Đây là các kiểu lắp gì?
Lắp theo hệ thống nào? Tại sao? Xác định đặc tính giới hạn của mối ghép. Dung sai của
mối ghép?

TRƯỜNG: ĐẠI HỌC GTVT
KHOA: CƠ KHÍ
BỘ MÔN: THIẾT KẾ MÁY

ĐỀ THI

Số: 05

TRƯỞNG BỘ MÔN
Ký Duyệt

MÔN HỌC: Dung Sai
THỜI GIAN: 60’

1. Định nghĩa hệ thống lỗ và trục, phân tích quan điểm lựa chọn hệ thống lắp ghép.
0,08
 0,027 2. Vẽ sơ đồ phân bố dung
80
;  40
 0,095
 0,011
sai của mối ghép sau:
 0,010
N max , N min

Đây là các kiểu lắp gì? Lắp

theo hệ thống nào? Tại sao? Xác định đặc tính của mối ghép (). Dung sai của mối
ghép?

TRƯỜNG: ĐẠI HỌC GTVT
KHOA: CƠ KHÍ
BỘ MÔN: THIẾT KẾ MÁY

ĐỀ THI

Số: 06

TRƯỞNG BỘ MÔN
Ký Duyệt

MÔN HỌC: Dung Sai
THỜI GIAN: 60’

1. Có mấy yếu tố hình học của chi tiết? Trình bày các định nghĩa và chỉ t...
TRƯỜNG: ĐẠI HỌC GTVT
KHOA: CƠ KHÍ
BỘ MÔN: THIẾT KẾ MÁY
ĐỀ THI Số: 01
MÔN HỌC: Dung Sai
THỜI GIAN: 60’
TRƯỞNG BỘ MÔN
Ký Duyệt
1. Có mấy loại sai số gia công? Kích thước chi tiết sau gia công là loại đại lượng gì?
2. Cho loạt chi tiết chiếc có kích
thước . Xác định số lượng chi tiết (theo phần trăm) có sai lệch kích thước nằm trong
giới hạn và xác định giá trị đó theo micromet. Biết rằng sai số kích thước gia công
tuân theo quy luật phân bố chuẩn và trung tâm phân bố trùng với trung tâm dung sai.
TRƯỜNG: ĐẠI HỌC GTVT
KHOA: CƠ KHÍ
BỘ MÔN: THIẾT KẾ MÁY
ĐỀ THI Số: 02
MÔN HỌC: Dung Sai
THỜI GIAN: 60’
TRƯỞNG BỘ MÔN
Ký Duyệt
1. ảnh hưởng của nhám bề mặt đến chất lượng làm việc của chi tiết máy. Phân tích các
chỉ tiêu đánh giá độ nhẵn bề mặt theo TCVN.
2. Cho chi tiết như hình vẽ:
Tìm
nếu trình tự gia công là .
1000n
06,0
02,0
200
08,0
3
3,0
2
1,0
1
20
30
40
A
A
A
A
321
,, AAA
A
3
A
2
A
1
A
đề thi dung sai - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề thi dung sai - Người đăng: cuonggt94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
đề thi dung sai 9 10 518