Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp huyện Cái Bè lớp 9 năm 2012-2013

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 222 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UBND HUYỆN CÁI BÈ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO
KHỐI 9 THCS - NĂM HỌC 2012-2013
Thời gian làm bài: 120 phút – Ngày thi: 06/11/2012
Quy định: 1/ Thí sinh làm bài trên mẫu giấy thi do Hội đồng coi thi phát.
2/ Thí sinh chú ý: làm bài theo hướng dẫn của từng bài.
3/ Thí sinh được sử dụng các loại máy sau đây: Casio fx- 500MS, ES; Casio
fx- 570MS,ES PLUS; Casio fx 500 VNPLUS;; Vinacal Vn- 500 MS, 570MS và vinacal570MS New
4/ Đề thi có 06 bài, mỗi bài 5,0 điểm, Đề gồm 2 trang
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Bài 1 (5 điểm) : (yêu cầu tóm tắt cách giải và nêu ra kết quả)
Câu 1 : Tính giá trị của biểu thức: A 

x 98  x97  x96  ...  x  1
Khi x = 2
x 32  x 31  x30  ...  x  1

Câu 2 : Rút gọn :
B

1
1
1
1
1
1



 ... 

1 5
2 6
5 9
6  10
2009  2013
2010  2014

(kết quả làm tròn đến 4 chữ số thập phân)
Bài 2 ( 5 điểm):
Cho ba hàm số số y =

8
3
18
x  2 ( 1), y =
x  3 (2) , y = x  6 (3)
7
8
29

1/ Vẽ đồ thị của ba hàm số trên mặt phẳng toạ độ Oxy
2/Tìm toạ độ giao điểm A ( xA, yA) của hai đồ thị hàm số ( 1) và ( 2); giao điểm
B( xB, yB) của hai đồ thị hàm số (2 ) và ( 3); giao điểm của C( xC, yC) của hai đồ thị hàm
số ( 1) và ( 3) ( kết quả dưới dạng phân số hoặc hỗn số)
3/ Tính các góc của tam giác ABC ( Lấy nguyên kết quả trên máy)
Bài 3( 5 điểm)
Câu 1: Cho một hình thoi ABCD có hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại điểm
O, đường trung trực d của đoạn thẳng AB tại điểm H cắt BD tại điểm M và cắt AC tại
điểm N. Biết NA = a, MB = b. Tính diện tích S của hình thoi ABCD khi a =
2603,1931cm, b = 26032,012cm.
Câu 2: Mảnh đất phẳng có dạng hình thang cân và chiều dài hai đáy là 40m và
100m còn chiều cao của hình thang là 35m. Tính độ dài cạnh bên mảnh đất.
Bài 4( 5 điểm)
Câu 1: Tìm số tự nhiên n để un nhỏ nhất
2012

un = n + n3 với n  N
Câu 2: Cho dãy số  U n  với n là số tự nhiên khác 0, có U1 = 1, U2 = 2, U3 = 3 và
Un+3 = 2Un-2 - 3Un+1 + 2Un.
1

Viết quy trình bấm máy để tính Un+ 3 rối tính U19 , U20 , U66 , U67 , U68
b) Viết quy trình bấm máy để tính tổng của 20 hạng đầu tiên của dãy số đó.
Bài 5( 5 điểm) ( Yêu cầu chỉ nêu kết quả)
Cho hình thang vuông ABCD ( hình vẽ ). Biết AB = 2,25cm, góc ABD = 50 0,
diện tích hình thang ABCD là 9,92cm2. Tính độ dài các cạnh AD, DC, BC và số đo góc
ABC, góc BCD?
a)

A

D

B

E

C

Bài 6: ( 5 điểm)
Câu 1: Giải h...
UBND HUYỆN CÁI BÈ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO
KHỐI 9 THCS - NĂM HỌC 2012-2013
Thời gian làm bài: 120 phút – Ngày thi: 06/11/2012
Quy định: 1/ Thí sinh làm bài trên mẫu giấy thi do Hội đồng coi thi phát.
2/ Thí sinh chú ý: làm bài theo hướng dẫn của từng bài.
3/ Thí sinh được sử dụng các loại máy sau đây: Casio fx- 500MS, ES; Casio
fx- 570MS,ES PLUS; Casio fx 500 VNPLUS;; Vinacal Vn- 500 MS, 570MS và vinacal-
570MS New
4/ Đề thi có 06 bài, mỗi bài 5,0 điểm, Đề gồm 2 trang
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bài 1 (5 điểm) : (yêu cầu tóm tắt cách giải và nêu ra kết quả)
Câu 1 : Tính giá trị của biểu thức:
98 97 96
32 31 30
... 1
... 1
x x x x
A
x x x x
Khi x = 2
Câu 2 : Rút gọn :
1 1 1 1 1 1
...
1 5 2 6 5 9 6 10 2009 2013 2010 2014
B
(kết quả làm tròn đến 4 chữ số thập phân)
Bài 2 ( 5 điểm):
Cho ba hàm số số y =
8
2
7
x
( 1), y =
3
3
8
x
(2) , y = -
18
6
29
x
(3)
1/ Vẽ đồ thị của ba hàm số trên mặt phẳng toạ độ Oxy
2/Tìm toạ độ giao điểm A ( x
A
, y
A
) của hai đồ thị hàm số ( 1) và ( 2); giao điểm
B( x
B
, y
B
) của hai đồ thị hàm số (2 ) và ( 3); giao điểm của C( x
C
, y
C)
của hai đồ thị hàm
số ( 1) và ( 3) ( kết quả dưới dạng phân số hoặc hỗn số)
3/ Tính các góc của tam giác ABC ( Lấy nguyên kết quả trên máy)
Bài 3( 5 điểm)
Câu 1: Cho một hình thoi ABCD có hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại điểm
O, đường trung trực d của đoạn thẳng AB tại điểm H cắt BD tại điểm M cắt AC tại
điểm N. Biết NA = a, MB = b. Tính diện tích S của hình thoi ABCD khi a =
2603,1931cm, b = 26032,012cm.
Câu 2: Mảnh đất phẳng dạng nh thang cân chiều dài hai đáy 40m
100m còn chiều cao của hình thang là 35m. Tính độ dài cạnh bên mảnh đất.
Bài 4( 5 điểm)
Câu 1: Tìm số tự nhiên n để u
n
nhỏ nhất
u
n
= n +
3
2012
n
với n
N
Câu 2: Cho dãy số
n
U
với n là số tự nhiên khác 0, U
1
= 1, U
2
= 2, U
3
= 3 và
U
n+3
= 2U
n-2
- 3U
n+1
+ 2U
n
.
1
Đề thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp huyện Cái Bè lớp 9 năm 2012-2013 - Trang 2
Đề thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp huyện Cái Bè lớp 9 năm 2012-2013 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp huyện Cái Bè lớp 9 năm 2012-2013 9 10 265