Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi giải Tóan trên máy tính cầm tay lớp 7

Được đăng lên bởi Mạnh Trịnh Hong
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 559 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỨC THỌ
ĐỀ THI CHÍNH THỨC

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI HUYỆN
Môn: Giải toán trên máy tính cầm tay lớp 7
NĂM HỌC 2014-2015

Thời gian làm bài: 90 phút. Ngày thi: 24 /4 /2015
Chú ý:

- Đề thi gồm 02 trang
- Thí sinh làm trực tiếp vào bản đề thi này
- Phần thập phân ở kết quả (nếu có) lấy theo yêu cầu của từng câu
- Thí sinh chỉ được sử dụng các loại máy tính sau: Fx 500 ES; Fx 570 ES; Fx 500 ES Plus;
Fx 570 ES Plus; Fx 500 MS; Fx 570 MS. Viacal: 500 MS; 570 MS; 500 MS Plus; 570 MS
Plus; 570VN Plus

Điểm toàn bài thi
Bằng số

Họ, Tên và chữ kí của các giám khảo

Bằng chữ
GK1
GK2

Bài 1: a) Tìm ƯCLN(a, b) và BCNN(a, b) biết a  22015 và b  52015
2016
b) Tìm chữ số tận cùng của số 20142015
Lời giải tóm tắt

Bài 2: a) Tính tổng (lấy 7 chữ số thập phân sau dấu phẩy)
9 10 11
2013 2014
1
A


 ... 


, trong đó kí hiệu n! = 1. 2. 3. … n
10! 11! 12!
2014! 2015! 2015!
1
1
1
1
1
 2014
 ...  0
 ...  2014
 2015
b) Tính tổng B  2015
2
1 2
1
2 1
2 1 2 1
Lời giải tóm tắt

Số phách
(Do Chủ tịch
HĐ thi ghi)

Bài 3: a) Tìm các chữ số a, b, c, d, e, f biết ab5  cdef  2712960
b) Cho số A  2015abc . Tìm các số B  abc sao cho số A đồng thời chia hết cho 19 và 13
Lời giải tóm tắt

Bài 4: a) Tính các cạnh của một tam giác vuông biết tỉ số các cạnh góc vuông là 3 : 4 và chu vi của tam
giác vuông đó bằng 2015cm (lấy 4 chữ số thập phân sau dấu phẩy)
µ  300 , cạnh AB = 2015cm. Tính độ dài các cạnh AC, BC
b) Cho tam giác ABC vuông tại A có B
(lấy 4 chữ số thập phân sau dấu phẩy)
Lời giải tóm tắt

Bài 5: a) Cho dãy số 23, 35, 56, … trong đó mỗi số hạng của dãy bằng tổng các chữ số của số hạng đứng
kề ngay trước nó nhân với 7. Tìm số hạng thứ 2015
b) Thời gian giải một bài toán Casio của 50 học sinh được ghi lại trong bảng sau (tính theo phút)
Nêu rõ dấu hiệu và tính số trung bình cộng của dấu hiệu
3 10 7 8 12 9 6 8 9 6 4 11 7
8 11 9 10 10 7 6 10 5 8 7 8 9

8 10 9 5 7 9 6 8 8 6 6 8
7 9 5 4 12 5 4 7 9 6 7 6

Lời giải tóm tắt

----------- Hết -----------

...
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỨC THỌ
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI HUYỆN
Môn: Giải toán trên máy tính cầm tay lớp 7
NĂM HỌC 2014-2015
Thời gian làm bài: 90 phút. Ngày thi: 24 /4 /2015
Chú ý: - Đề thi gồm 02 trang
- Thí sinh làm trực tiếp vào bản đề thi này
- Phần thập phân ở kết quả (nếu có) lấy theo yêu cầu của từng câu
- Thí sinh chỉ được sử dụng các loại máy tính sau: Fx 500 ES; Fx 570 ES; Fx 500 ES Plus;
Fx 570 ES Plus; Fx 500 MS; Fx 570 MS. Viacal: 500 MS; 570 MS; 500 MS Plus; 570 MS
Plus; 570VN Plus
Điểm toàn bài thi Họ, Tên và chữ kí của các giám khảo
Số phách
(Do Chủ tịch
HĐ thi ghi)
Bằng số Bằng chữ
GK1
GK2
Bài 1: a) Tìm ƯCLN(a, b) và BCNN(a, b) biết
2015
a 2
2015
b 5
b) Tìm chữ số tận cùng của số
2016
2015
2014
Lời giải tóm tắt
Bài 2: a) Tính tổng (lấy 7 chữ số thập phân sau dấu phẩy)
9 10 11 2013 2014 1
A ...
10! 11! 12! 2014! 2015! 2015!
, trong đó kí hiệu n! = 1. 2. 3. … n
b) Tính tổng
2015 2014 0 2014 2015
1 1 1 1 1
B ... ...
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
Lời giải tóm tắt
Đề thi giải Tóan trên máy tính cầm tay lớp 7 - Trang 2
Đề thi giải Tóan trên máy tính cầm tay lớp 7 - Người đăng: Mạnh Trịnh Hong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi giải Tóan trên máy tính cầm tay lớp 7 9 10 223