Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi giải toán trên Máy tính cầm tay tỉnh Vĩnh Phúc năm 2010 2011 môn Toán

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 364 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
———————
ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI GIẢI TOÁN TRÊN MTCT NĂM HỌC 2010-2011
ĐỀ THI MÔN TOÁN – THCS
Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề
——————————————

Chú ý: đề thi có 05 trang

Số phách (Do chủ tịch HĐCT ghi): .............................

Qui định chung:
1, Thí sinh được dùng một trong các loại máy tính: Casio fx-500A, fx-500MS, fx-500ES, fx-570MS, fx-570ES;
VINACAL Vn-500MS, Vn-570MS.
2, Nếu có yêu cầu trình bày cách giải, thí sinh chỉ cần nêu vắn tắt, công thức áp dụng, kết quả tính vào ô qui
định.
3, Đối với các kết quả tính toán gần đúng, nếu không có chỉ định cụ thể, được lấy đến 4 chữ số thập phân sau
dấu phẩy.
1. Phần ghi của thí sinh:
Họ
và
tên:
SBD ................................

...................................................................................................................

Ngày
sinh
................................,
Trường ....................................................................................

Lớp

................,

2. Phần ghi của giám thị (họ tên, chữ kí):
Giám
1: ...........................................................................................................................................................

thị

Giám
2: ...........................................................................................................................................................

thị

1

Điểm bài thi
Bằng số
Bằng chữ

Họ tên, chữ kí giám khảo

Số phách

Giám khảo 1 ..............................................................................
Giám khảo 2 ..............................................................................
ĐỀ THI VÀ BÀI LÀM
Bài 1. Gọi x0 là nghiệm của phương trình:
x0 =

2 3
1- 6 
3 - 7
15 - 11
x
. Tính các giá trị sau:
 x 
3- 5
3 2 
4 - 3
2 3- 5


x0 ≈

2
Bài 2. Cho hàm số: f ( x )  1,32 x 

3,1  2 5
x  7,8  3 2 . Gọi M là giá trị lớn nhất của hàm số. Hãy tính
6, 4  7, 2

các giá trị:
M

f (2  3 5) 
1

1

1

Bài 3. Cho dãy số: vn  u  u  u  u  ...  u
, trong đó: u1  1; un  un 1  2 (n  1).
1
2
2
3
n1  un
a. Tìm công thức tính vn theo n ( n  1 ).
b. Tính giá trị v2010 
Lời giải, đáp số
a) Tóm tắt tìm công thức tính vn theo n:

2

b) v2010=
Số phách:…………
2011
(dm2). Trên các cạnh AB, BC, CD, DA lấy các điểm
2011
tương ứng K, L, M, N sao cho AK : KB = 2, BL : LC = 1 : 3, CM : MD = 1, DN : NA = 1: 2. Tính diện tích đa
giác AKLCMN theo đơn vị cm2.
Lời giải, đáp số
Bài 4. Cho tứ giác lồi ABCD có diện tích bằng
...
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
———————
ĐỀ CHÍNH THỨC
KỲ THI GIẢI TOÁN TRÊN MTCT NĂM HỌC 2010-2011
ĐỀ THI MÔN TOÁN – THCS
Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề
——————————————
Chú ý: đề thi có 05 trang
Số phách (Do chủ tịch HĐCT ghi): .............................
Qui định chung:
1, Thí sinh được dùng một trong các loại máy tính: Casio fx-500A, fx-500MS, fx-500ES, fx-570MS, fx-570ES;
VINACAL Vn-500MS, Vn-570MS.
2, Nếu yêu cầu trình bày ch giải, thí sinh chỉ cần nêu vắn tắt, công thức áp dụng, kết quả tính vào ô qui
định.
3, Đối với các kết quả tính toán gần đúng, nếu không chỉ định cụ thể, được lấy đến 4 chữ số thập phân sau
dấu phẩy.
1. Phần ghi của thí sinh:
Họ tên: ...................................................................................................................
SBD ................................
Ngày sinh ................................, Lớp ................,
Trường ....................................................................................
2. Phần ghi của giám thị (họ tên, chữ kí):
Giám thị
1: ...........................................................................................................................................................
Giám thị
2: ...........................................................................................................................................................
1
Đề thi giải toán trên Máy tính cầm tay tỉnh Vĩnh Phúc năm 2010 2011 môn Toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi giải toán trên Máy tính cầm tay tỉnh Vĩnh Phúc năm 2010 2011 môn Toán - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đề thi giải toán trên Máy tính cầm tay tỉnh Vĩnh Phúc năm 2010 2011 môn Toán 9 10 537