Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi giải toán trên Máy tính Casio cấp thành phố Đà Nẵng môn Toán lớp 9 (2011 - 2012)

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 443 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG


KỲ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO, VINACAL
CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2011-2012


ĐỀ CHÍNH THỨC
Môn: TOÁN Lớp 9 THCS
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi:
Chú ý:

06 tháng 12 năm 2011

- Đề thi gồm có 4 trang, 10 bài, mỗi bài 5 điểm.
- Thí sinh làm bài trực tiếp vào bản đề thi này.
ĐIỂM

CÁC GIÁM KHẢO

(của toàn bài thi)

(Họ tên và chữ kí)

Bằng số

Bằng chữ

SỐ PHÁCH
(Do Chủ tịch Hội đồng chấm thi ghi)

Giám khảo số 1:
Giám khảo số 2:

Quy định: Với những bài toán có yêu cầu trình bày lời giải thì thí sinh ghi tóm tắt cách giải, công
thức áp dụng vào cột “Trình bày tóm tắt cách giải” kết quả tính toán ghi vào cột “Kết quả”. Các
kết quả tính gần đúng, nếu không có chỉ định cụ thể, được ngầm định là lấy chính xác tới 5 chữ số
thập phân sau dấu phẩy.
Bài 1. (5 điểm, mỗi câu được 2,5 điểm) Tính giá trị của mỗi biểu thức sau rồi ghi kết quả vào ô.
cot 28o11' sin 2 20o11' cos3 20o12 '36" .
a) Tính B 
tan 3 20o12 '24" cos 2 20o11'33" sin 28o11'
b) Tính C  20112011  3 20112012  28112011 

3

22122011  3 1620112011.

b. C 

a. B 

Bài 2. (5 điểm, mỗi câu được 2,5 điểm) Tìm giá trị thỏa mãn rồi ghi kết quả vào ô.
a) Tìm x thỏa mãn đẳng thức sau đây



4
  4  5

 0,12  x  2,15  4, 2 :
3

  5  4  31, 4 1, 5  12, 6 :  2,1(3)  4 2

.
3  5 4
3


21,36  3,15  :    2, (5) 1, 6
4  6 5

b) Với các giá trị nào của x thì biểu thức sau có giá trị nhỏ nhất:
M  x  x – 1  x  1 (x  2)  403.
a) x 

b) x 

hoặc

x

Toán - THCS - trang 1

Bài 3. (5 điểm, mỗi câu được 2,5 điểm) Xác định giá trị thỏa mãn rồi ghi kết quả vào ô.
a) Tính A  {1,  12   2, 0  123  0,  1323  }:  2,  21 1, 0  321 0,  3231  .
b) Cho số tự nhiên a  32m  4 7292m1 125
 3m 12 với m  ¥ , m  4. Biết rằng a không chia
hết cho 10, hỏi số a có tất cả bao nhiêu ước số?
a) A 

b) Số ước số của số a là:

Bài 4. (5 điểm) Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng (d): y  (m  1)x  2m  3 (với m  1)
 1 1
 7 7
và các điểm M  3 ; 2  , N  5 ;5  .
 2 5
 8 8
 2010 2011
;
a) Tìm m dưới dạng phân số để điểm A 
 thuộc đường thẳng (d). Xác định giá trị
 2011 2012
thỏa mãn rồi ghi kết quả vào ô.
b) Tìm tọa độ điểm E trên trục tung sao cho ME + NE bé nhất. Trình bày tóm tắt cách giải.
a) m 
Trình bày tóm tắt cách giải

Kết quả

b)

Bài 5. (5 điểm, mỗi câu được 2,5 điểm) Cho đa thức P(x)  x 4  ax 3  bx 2  cx  d.
a...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

KỲ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO, VINACAL
CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2011-2012

ĐỀ CHÍNH THỨC
Môn: TOÁN Lớp 9 THCS
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 06 tháng 12 năm 2011
Chú ý: - Đề thi gồm có 4 trang, 10 bài, mỗi bài 5 điểm.
- Thí sinh làm bài trực tiếp vào bản đề thi này.
ĐIỂM
(của toàn bài thi)
CÁC GIÁM KHẢO
(Họ tên và chữ kí)
SỐ PHÁCH
(Do Chủ tịch Hội đồng chấm thi ghi)
Bằng số Bằng chữ
Giám khảo số 1:
Giám khảo số 2:
Quy định: Với những bài toán yêu cầu trình bày lời giải thì thí sinh ghi tóm tắt cách giải, công
thức áp dụng vào cột Trình bày tóm tắt cách giải kết quả tính toán ghi vào cộtKết quả”. Các
kết quả tính gần đúng, nếu không chỉ định cụ thể, được ngầm định lấy chính xác tới 5 chữ số
thập phân sau dấu phẩy.
Bài 1. (5 điểm, mỗi câu được 2,5 điểm) Tính giá trị của mỗi biểu thức sau rồi ghi kết quả vào ô.
a) Tính
o 2 o 3 o
3 o 2 o o
cot 28 11' sin 20 11' cos 20 12'36"
.
B
tan 20 12'24" cos 20 11'33" sin 28 11'
b) Tính
3
3 3
C 20112011 20112012 28112011 22122011 1620112011.
a.
B
b.
C
Bài 2. (5 điểm, mỗi câu được 2,5 điểm) Tìm giá trị thỏa mãn rồi ghi kết quả vào ô.
a) Tìm x thỏa mãn đẳng thức sau đây
4 4 5
0,12 x 2,15 4,2 :
2
3 5 4
31,4 1,5 12,6 : 2,1(3) 4
3 5 4
3
21,36 3,15 : 2,(5) 1,6
4 6 5
.
b) Với các giá trị nào của x thì biểu thức sau có giá trị nhỏ nhất:
M x x 1 x 1 (x 2) 403.
a)
x
b)
x
hoặc
x
Toán - THCS - trang 1
Đề thi giải toán trên Máy tính Casio cấp thành phố Đà Nẵng môn Toán lớp 9 (2011 - 2012) - Trang 2
Đề thi giải toán trên Máy tính Casio cấp thành phố Đà Nẵng môn Toán lớp 9 (2011 - 2012) - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi giải toán trên Máy tính Casio cấp thành phố Đà Nẵng môn Toán lớp 9 (2011 - 2012) 9 10 473