Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG

Được đăng lên bởi leminhnhong
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1068 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI LÝ THUYẾT VÀ ĐÁP ÁN GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG
Thứ năm - 06/11/2014 08:58





PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN HÒA VANG KÌ THI
GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÂM QUANG THỰ
Năm học: 2014 -2015
PHẦN LÝ THUYẾT: 40 CÂU
Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian phát đề)
Câu 1: Công văn số 1386/GD-ĐT ngày 7/11/1998 về việc Hướng dẫn việc rèn luyện kỹ năng và thói quen “Giữ vở
sạch - Viết chữ đẹp” cho học sinh Tiểu học quy định tiêu chuẩn lớp được công nhận đạt chuẩn về VSCĐ bao
gồm:
a. Có 40% số học sinh trở lên được công nhận đạt chuẩn về VSCĐ trong thời điểm kiểm tra; Số học sinh xếp loại C
về VSCĐ không quá 5% tổng số học sinh trong tháng cuối cùng của thời điểm kiểm tra.
b. Có 50% số học sinh trở lên được công nhận đạt chuẩn về VSCĐ trong thời điểm kiểm tra; Số học sinh xếp loại C
về VSCĐ không quá 5% tổng số học sinh trong tháng cuối cùng của thời điểm kiểm tra.
c. Có 60% số học sinh trở lên được công nhận đạt chuẩn về VSCĐ trong thời điểm kiểm tra; Số học sinh xếp loại C
về VSCĐ không quá 5% tổng số học sinh trong tháng cuối cùng của thời điểm kiểm tra.
d. Có 60% số lớp trở lên được công nhận đạt chuẩn về VSCĐ trong thời điểm kiểm tra; Số học sinh xếp loại C về
VSCĐ không quá 5% tổng số học sinh trong tháng cuối cùng của thời điểm kiểm tra.
Câu 2: Công văn số 1386/GD-ĐT ngày 7/11/1998 về việc Hướng dẫn việc rèn luyện kỹ năng và thói quen “Giữ vở
sạch- Viết chữ đẹp” cho học sinh Tiểu học quy định tiêu chuẩn học sinh được công nhận đạt chuẩn về VSCĐ bao
gồm:
a. Giữ gìn được đầy đủ toàn bộ sách, vở, bài kiểm tra từ đầu năm học đến thời điểm kiểm tra; Được xếp loại A về
VSCĐ từ 3 lần trở lên trong đó tháng cuối cùng của thời điểm kiểm tra phải xếp loại A.
b. Giữ gìn được đầy đủ toàn bộ sách, vở, bài kiểm tra từ đầu năm học đến thời điểm kiểm tra; Được xếp loại A về
VSCĐ từ 2 lần trở lên trong đó tháng cuối cùng của thời điểm kiểm tra phải xếp loại A.
c. Giữ gìn được đầy đủ toàn bộ sách, vở, bài kiểm tra từ đầu năm học đến thời điểm kiểm tra; Được xếp loại A về
VSCĐ từ 1 lần trở lên trong đó tháng cuối cùng của thời điểm kiểm tra phải xếp loại A.
d. Giữ gìn được đầy đủ toàn bộ sách, vở, bài kiểm tra từ đầu năm học đến thời điểm kiểm tra; Được xếp loại A về
VSCĐ ở tháng cuối cùng của thời điểm kiểm tra.
Câu 3: Thông tư 36/2009/TT-BGDĐT ngày 04/12/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định kiểm tra, công
nhận PCGDTH và PCGDTH ĐĐT, quy định:
a. Trẻ em được công nhận đạt chuẩn PCGDTH phải hoàn thành chương trình tiểu học trước độ ...
ĐỀ THI LÝ THUYẾT VÀ ĐÁP ÁN GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG
Thứ năm - 06/11/2014 08:58
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN HÒA VANG KÌ THI
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÂM QUANG THỰ
GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG
Năm học: 2014 -2015
PHẦN LÝ THUYẾT: 40 CÂU
Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian phát đề)
Câu 1: Công văn số 1386/GD-ĐT ngày 7/11/1998 về việc Hướng dẫn việc rèn luyện kỹ năng và thói quen “Giữ vở
sạch - Viết chữ đẹp” cho học sinh Tiểu học quy định tiêu chuẩn lớp được công nhận đạt chuẩn về VSCĐ bao
gồm:
a. Có 40% số học sinh trở lên được công nhận đạt chuẩn về VSCĐ trong thời điểm kiểm tra; Số học sinh xếp loại C
về VSCĐ không quá 5% tổng số học sinh trong tháng cuối cùng của thời điểm kiểm tra.
b. Có 50% số học sinh trở lên được công nhận đạt chuẩn về VSCĐ trong thời điểm kiểm tra; Số học sinh xếp loại C
về VSCĐ không quá 5% tổng số học sinh trong tháng cuối cùng của thời điểm kiểm tra.
c. Có 60% số học sinh trở lên được công nhận đạt chuẩn về VSCĐ trong thời điểm kiểm tra; Số học sinh xếp loại C
về VSCĐ không quá 5% tổng số học sinh trong tháng cuối cùng của thời điểm kiểm tra.
d. Có 60% số lớp trở lên được công nhận đạt chuẩn về VSCĐ trong thời điểm kiểm tra; Số học sinh xếp loại C về
VSCĐ không quá 5% tổng số học sinh trong tháng cuối cùng của thời điểm kiểm tra.
Câu 2: Công văn số 1386/GD-ĐT ngày 7/11/1998 về việc Hướng dẫn việc rèn luyện kỹ năng và thói quen “Giữ vở
sạch- Viết chữ đẹp” cho học sinh Tiểu học quy định tiêu chuẩn học sinh được công nhận đạt chuẩn về VSCĐ bao
gồm:
a. Giữ gìn được đầy đủ toàn bộ sách, vở, bài kiểm tra từ đầu năm học đến thời điểm kiểm tra; Được xếp loại A về
VSCĐ từ 3 lần trở lên trong đó tháng cuối cùng của thời điểm kiểm tra phải xếp loại A.
b. Giữ gìn được đầy đủ toàn bộ sách, vở, bài kiểm tra từ đầu năm học đến thời điểm kiểm tra; Được xếp loại A về
VSCĐ từ 2 lần trở lên trong đó tháng cuối cùng của thời điểm kiểm tra phải xếp loại A.
c. Giữ gìn được đầy đủ toàn bộ sách, vở, bài kiểm tra từ đầu năm học đến thời điểm kiểm tra; Được xếp loại A về
VSCĐ từ 1 lần trở lên trong đó tháng cuối cùng của thời điểm kiểm tra phải xếp loại A.
d. Giữ gìn được đầy đủ toàn bộ sách, vở, bài kiểm tra từ đầu năm học đến thời điểm kiểm tra; Được xếp loại A về
VSCĐ ở tháng cuối cùng của thời điểm kiểm tra.
Câu 3: Thông tư 36/2009/TT-BGDĐT ngày 04/12/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định kiểm tra, công
nhận PCGDTH và PCGDTH ĐĐT, quy định:
a. Trẻ em được công nhận đạt chuẩn PCGDTH phải hoàn thành chương trình tiểu học trước độ tuổi 12 tuổi.
b. Trẻ em được công nhận đạt chuẩn PCGDTH phải hoàn thành chương trình tiểu học trước độ tuổi 13 tuổi.
c. Trẻ em được công nhận đạt chuẩn PCGDTH phải hoàn thành chương trình tiểu học trước độ tuổi 14 tuổi.
d. Trẻ em được công nhận đạt chuẩn PCGDTH phải hoàn thành chương trình tiểu học trước độ tuổi 15 tuổi.
Câu 4: Tại Điều 4 Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học quy định:
a. Lĩnh vực của chuẩn là tập hợp các yêu cầu có nội dung liên quan trong cùng một phạm vi thể hiện một mặt chủ
yếu của năng lực nghề nghiệp giáo viên tiểu học.
b. Yêu cầu của chuẩn là nội dung cơ bản, đặc trưng thuộc lĩnh vực của Chuẩn. Mỗi yêu cầu có 5 tiêu chí.
c. Tiêu chí của Chuẩn là nội dung cụ thể thuộc mỗi lĩnh vực của Chuẩn thể hiện một khía cạnh về năng lực nghề
nghiệp giáo viên tiểu học.
d. Cả 3 ý trên đều đúng.
Câu 5: Hiện nay ở môn Toán lớp 1, học sinh được giới thiệu các hình hình học nào?
a. Hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác
b. Hình chữ nhật, hình tam giác, hình tròn
c Hình vuông, hình tam giác, hình tròn
d. Hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn.
Câu 6: Nhiệm vụ của phân môn Chính tả là:
a. Cung cấp cho học sinh một số quy tắc về chính tả để các em viết đúng chính tả, trên cở sở đó giáo dục tình cảm, thể
ĐỀ THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG - Người đăng: leminhnhong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
ĐỀ THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG 9 10 389