Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi giữa học kì 1 lớp 10 môn Toán năm 2015 - Sở GD Huế

Được đăng lên bởi Hay Mưa
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 119 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề thi giữa học kì 1 lớp 10 môn Toán năm 2015 - Sở GD Huế

Bài 2: (1 điểm) Cho hàm số y = ax + b. Tìm a, b biết rằng đồ thị của hàm số đã
cho song song với đường thẳng y = -3x + 5 và đia qua điểm A thuộc Parabol (P):
y = 1/2x2 có hoành độ bằng -2.
Bài 3: (1 điểm) Cho các tập A = [-5;7]; B = [3;10]. Tìm A ∪ B; A ∩ B
Bài 4: (1 điểm) Tìm m để phương trình: x2 – 2(m – 1)x – m3 + (m + 1)2 = 0 (m là
tham số) có hai nghiệm x1, x2 thỏa mãn x13 + x23 + x1x2 (3x1 + 3x2 + 8) = 16

...
Đề thi giữa học kì 1 lớp 10 môn Toán năm 2015 - Sở GD Huế
Bài 2: (1 điểm) Cho hàm số y = ax + b. Tìm a, b biết rằng đồ thị của hàm số đã
cho song song với đường thẳng y = -3x + 5 và đia qua điểm A thuộc Parabol (P):
y = 1/2x
2
có hoành độ bằng -2.
Bài 3: (1 điểm) Cho các tập A = [-5;7]; B = [3;10]. Tìm A B; A ∩ B
Bài 4: (1 điểm) Tìm m để phương trình: x
2
– 2(m – 1)x – m
3
+ (m + 1)
2
= 0 (m là
tham số) có hai nghiệm x
1
, x
2
thỏa mãn x
1
3
+ x
2
3
+ x
1
x
2
(3x
1
+ 3x
2
+ 8) = 16
Đề thi giữa học kì 1 lớp 10 môn Toán năm 2015 - Sở GD Huế - Người đăng: Hay Mưa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi giữa học kì 1 lớp 10 môn Toán năm 2015 - Sở GD Huế 9 10 893