Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi giữa kỳ lớp thầy Phạm Đình Tùng, kỳ II năm học 2013 – 2014 (ca 1)

Được đăng lên bởi Viên Đá Nhỏ
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 561 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1.2 Đề thi giữa kỳ lớp thầy Phạm Đình Tùng, kỳ II năm học 2013 – 2014 (ca 1)
(Lớp MAT 1101 2, Thứ 4, tiết 6 – 8, phòng 402 T4
Thời gian làm bài 70 phút. Không được sử dụng tài liệu)
Câu 1: Số hoa mọc trong một chậu cây cảnh là một đại lượng ngẫu nhiên có phân bố
Poisson với tham số  = 2. Người ta chỉ đem bán các chậu cây với số hoa là 2, 3, 4 và 5.
a. Tính xác suất để một chậu cây đem bán (3 điểm)
b. Trong số các chậu cây đem bán có bao nhiêu phần trăm có 2 hoa? 3 hoa? 4 hoa? và
5 hoa? (1,5 điểm)
c. Tính số hoa trung bình và phương sai số hoa các chậu hoa đem bán. (1,5 điểm)
Câu 2: Cho đại lượng ngẫu nhiên liên tục X có hàm mật độ:

kx

f(x)  k
0


0  x 1
1 x  4
khác

a. Tìm hằng số k (1 điểm)
b. Tìm hàm phân bố của X (1 điểm)
c. Tìm kỳ vọng, phương sai và mod của X

(2 điểm)

Lời giải:
Câu 1:
Gọi X là số hoa mọc trong một chậu cây.
Theo đề bài ta có: X ~ Poisson (2)
a) Tính xác suất để một chậu cây đem bán:
Một chậu cây chỉ được đem bán khi nó có 2, 3, 4 hoặc 5 hoa. Vậy xác suất là:

P(2  X  5)  P(X  2)  P(X  3)  P(X  4)  P(X  5)
Vì X ~ Poisson (2) nên ta có:

2k
P(X  k)  e
k!
2

với k chạy từ 0 đến +

Do đó:
3
4
5
22
2 2
2 2
2 2
P(2  X  5)  e
e
e
e
2!
3!
4!
5!
2

167

4 2 4
64

 e 2  2      e 2
 0,5774
3 3 15 
15

b) Trong số chậu cây đem bán có bao nhiêu phần trăm chậu có 2, 3, 4, 5 hoa:
Lưu ý: Không gian mẫu chỉ xét những chậu có từ 2 đến 5 hoa. Đây là dạng bài xác
suất có điều kiện.
+ Phần trăm các chậu có 2 hoa trong những chậu đem bán là:

P(X  2)
2e2
15


 46,88 %
P(2  X  5) e 2 64 32
15
+ Phần trăm các chậu có 3 hoa trong những chậu đem bán là:

4 2
e
P(X  3)
10
3


 31,25 %
P(2  X  5) e 2 64 32
15
+ Phần trăm các chậu có 4 hoa trong những chậu đem bán là:

2 2
e
P(X  4)
5
3


 15,62 %
P(2  X  5) e 2 64 32
15
+ Phần trăm các chậu có 5 hoa trong những chậu đem bán là:

4 2
e
P(X  5)
2
15


 6,25 %
P(2  X  5) e 2 64 32
15
c) Tính số hoa trung bình và phương sai số hoa các chậu hoa đem bán:
Gọi Y là số hoa trong những chậu hoa đem bán. Các giá trị có thể có của Y là:
Y() = {2, 3, 4, 5}
Dựa vào câu b, ta có bảng phân bố xác suất của Y:
Y

2

3

4

5

P(Y = yi)

15
32

10
32

5
32

2
32

+ Số hoa trung bình các chậu hoa đem bán là:
168

4

EY   yi pi  2.
i 1

15
10
5
2 90
 3.  4.  5. 
 2,8125
32
32
32
32 32

+ Phương sai số hoa các chậu hoa đem bán là:
4

DY  EY  EY    yi2pi  EY 
2

2

2

i 1

2

15
10
5
2  90  280  90 
 2 .  32.  42.  52.  ...
167
1.2 Đề thi giữa kỳ lớp thầy Phạm Đình Tùng, kỳ II năm học 2013 2014 (ca 1)
(Lớp MAT 1101 2, Thứ 4, tiết 6 – 8, phòng 402 T4
Thời gian làm bài 70 phút. Không được sử dụng tài liệu)
Câu 1: Số hoa mọc trong một chậu cây cảnh một đại ợng ngẫu nhiên phân bố
Poisson với tham số = 2. Người ta chỉ đem bán các chậu cây với số hoa là 2, 3, 4 và 5.
a. Tính xác suất để một chậu cây đem bán (3 điểm)
b. Trong số các chậu cây đem bán có bao nhiêu phần trăm2 hoa? 3 hoa? 4 hoa?
5 hoa? (1,5 điểm)
c. Tính số hoa trung bình và phương sai số hoa các chậu hoa đem bán. (1,5 điểm)
Câu 2: Cho đại lượng ngẫu nhiên liên tục X có hàm mật độ:
khác0
4x1k
1x0kx
f(x)
a. Tìm hằng số k (1 điểm)
b. Tìm hàm phân bố của X (1 điểm)
c. Tìm kỳ vọng, phương sai và mod của X (2 điểm)
Lời giải:
Câu 1:
Gọi X là số hoa mọc trong một chậu cây.
Theo đề bài ta có: X ~ Poisson (2)
a) Tính xác suất để một chậu cây đem bán:
Một chậu cây chỉ được đem bán khi nó có 2, 3, 4 hoặc 5 hoa. Vậy xác suất là:
5)P(X4)P(X3)P(X2)P(X5)XP(2
Vì X ~ Poisson (2) nên ta có:
k!
2
ek)P(X
k
2
với k chạy từ 0 đến +
Do đó:
5!
2
e
4!
2
e
3!
2
e
2!
2
e5)XP(2
5
2
4
2
3
2
2
2
Đề thi giữa kỳ lớp thầy Phạm Đình Tùng, kỳ II năm học 2013 – 2014 (ca 1) - Trang 2
Đề thi giữa kỳ lớp thầy Phạm Đình Tùng, kỳ II năm học 2013 – 2014 (ca 1) - Người đăng: Viên Đá Nhỏ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi giữa kỳ lớp thầy Phạm Đình Tùng, kỳ II năm học 2013 – 2014 (ca 1) 9 10 59