Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi GV giỏi

Được đăng lên bởi Thu Nguyen
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 189 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD&ĐT
TÂN YÊN

ĐỀ THI CHỌN GIÁO VIÊN GIỎI CẤP HUYỆN

CHU KỲ: 2012 - 2014
Môn: Địa lý
Thời gian làm bài: 150 phút

ĐỀ CHÍNH THỨC

Câu 1: (1 điểm)
a) Dựa vào số ghi tỉ lệ của các bản đồ sau đây 1:200000 và 1:6000000, cho
biết 5cm trên bản đồ ứng với bao nhiêu km trên thực địa.
b) Khoảng cách từ Hà Nội đến Hải Phòng là 105km. Trên một bản đồ Việt
Nam, khoảng cách giữa hai thành phố đó đo được là 15cm. Vậy bản đồ đó có tỉ lệ
bao nhiêu.
Câu 2: (1,5 điểm) Nguyên nhân nào khiến Châu Phi trở thành châu lục nóng
và khô hạn nhất thế giới.
Câu 3: (1,5 điểm) Nhiệt đới gió mùa là kiểu khí hậu đặc trưng cho vùng
Đông Nam Á, hãy cho biết:
a) Vì sao nước ta có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa.
b) Những đặc điểm cơ bản của khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa ở nước ta.
Câu 4: (1 điểm) Thế nào là ngành công nghiệp trọng điểm? Hãy lấy một ví
dụ cụ thể để làm sáng tỏ khái niệm.
Câu 5: (3 điểm) Cho bảng số liệu sau:
Tỉ lệ diện tích và sản lượng cà phê của Tây Nguyên so với cả nước trong các
năm 1995, 1998, 2001 (Đơn vị: %)
Năm
Diện tích
Sản lượng

1995
79.0
85.7

1998
79.3
88.9

2001
85.1
90.6

a) Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện tỉ lệ điện tích và sản lượng cà phê của Tây
Nguyên so với cả nước trong các năm 1995, 1998, 2001 (cả nước = 100%)
b) Qua biểu đồ đã vẽ hãy rút ra nhận xét và giải thích tại sao cây cà phê được
trồng nhiều ở Tây Nguyên.
Câu 6: (2 điểm) Mục đích và các điểm cần lưu ý cho học sinh khi làm bài tập
phân tích, nhận xét và giải thích bảng số liệu.

Họ và tên giáo viên dự thi: ................................................................. SBD: ...................

HƯỚNG DẪN CHẤM

MÔN: ĐỊA LÍ
(Gồm 03 trang)
Câu
Néi dung
Điểm
1 a. Tính khoảng cách thực địa dựa vào tỉ lệ bản đồ
0,5 điểm
- Với tỉ lệ 1:200 000 => 5cm trên bản đồ = 10km trên thực địa
Mỗi ý
- Với tỉ lệ 1: 6000 000 => 5cm trên bản đồ = 300km thực địa
0,25 đ
b. Tính tỉ lệ bản đồ
0,5 diểm
- Đổi 105km = 10.500 000cm
0,25đ
- Tỉ lệ bản đồ đó là 1: 700 000
0,25 đ
2 Giải thích nguyên nhân khiến châu Phi trở thành châu lục nóng
1,5 điểm
và khô hạn nhất thế giới
* Khí hậu châu Phi nóng: vì đại bộ phận châu phi nằm giữa 2 chí
0,5 đ
tuyến, đường xích đạo chạy gần giữa châu lục chia châu Phi làm 2
nửa gần bằng nhau
* Khí hậu châu Phi khô vì:
- Chí tuyến Bắc đi qua giữa Bắc Phi nên quanh năm Bắc Phi nằm 0,25 đ
dưới áp cao cận chí tuyến, thời tiết rất ổn định, không có mưa
- Phia bắc Châu Phi là lục địa Á-Âu, một lục địa lớn mà ở đó gió
mùa đông bắc thổi vào Bắc Phi khô ráo, khó gây mưa.
0,25đ
- Dòng biển lạnh Ben-ghê...
PHÒNG GD&ĐT ĐỀ THI CHỌN GIÁO VIÊN GIỎI CẤP HUYỆN
TÂN YÊN
CHU KỲ: 2012 - 2014
Môn: Địa lý
Thời gian làm bài: 150 phút
Câu 1: (1 điểm)
a) Dựa vào số ghi tỉ lệ của các bản đồ sau đây 1:200000 1:6000000, cho
biết 5cm trên bản đồ ứng với bao nhiêu km trên thực địa.
b) Khoảng cách từ Nội đến Hải Phòng 105km. Trên một bản đồ Việt
Nam, khoảng cách giữa hai thành phố đó đo được 15cm. Vậy bản đồ đó tỉ lệ
bao nhiêu.
Câu 2: (1,5 điểm) Nguyên nhân nào khiến Châu Phi trở thành châu lục nóng
và khô hạn nhất thế giới.
Câu 3: (1,5 điểm) Nhiệt đới gió mùa kiểu khí hậu đặc trưng cho vùng
Đông Nam Á, hãy cho biết:
a) Vì sao nước ta có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa.
b) Những đặc điểm cơ bản của khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa ở nước ta.
Câu 4: (1 điểm) Thế nào ngành công nghiệp trọng điểm? Hãy lấy một
dụ cụ thể để làm sáng tỏ khái niệm.
Câu 5: (3 điểm) Cho bảng số liệu sau:
Tỉ lệ diện tích sản lượng phê của Tây Nguyên so với cả nước trong các
năm 1995, 1998, 2001 (Đơn vị: %)
Năm 1995 1998 2001
Diện tích 79.0 79.3 85.1
Sản lượng 85.7 88.9 90.6
a) Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện tỉ lệ điện tích sản lượng phê của Tây
Nguyên so với cả nước trong các năm 1995, 1998, 2001 (cả nước = 100%)
b) Qua biểu đồ đã vẽ hãy rút ra nhận xét giải thích tại sao cây cà phê được
trồng nhiều ở Tây Nguyên.
Câu 6: (2 điểm) Mục đích và các điểm cần lưu ý cho học sinh khi làm bài tập
phân tích, nhận xét và giải thích bảng số liệu.
Họ và tên giáo viên dự thi: ................................................................. SBD: ...................
HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ CHÍNH THỨC
Đề thi GV giỏi - Trang 2
Đề thi GV giỏi - Người đăng: Thu Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi GV giỏi 9 10 28