Ktl-icon-tai-lieu

đề thi hgs vật lý tỉnh thanh hóa

Được đăng lên bởi Victor Anh
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 513 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THANH HÓA
ĐỀ CHÍNH THỨC
Số báo danh
……………………

KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH
Năm học 2010-2011
Môn thi: Vật lý. Lớp 9.THCS
Ngày thi: 24 tháng 3 năm 2011
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề thi)
Đề thi này có 5 câu, gồm 01 trang.

Câu 1. (3 điểm)
1. Một bàn là điện khi được sử dụng với hiệu điện thế 220V thì dòng điện chạy qua bàn là có
cường độ là 5A.
a. Tính nhiệt lượng tỏa ra trên bàn là trong thời gian 20 phút.
b. Tính tiền điện phải trả cho việc sử dụng bàn là trên trong 30 ngày, mỗi ngày 20 phút, biết rằng
giá điện là 1200đồng/kWh.
2. Khi truyền tải điện năng đi xa có một phần điện năng bị hao phí do sự tỏa nhiệt trên đường
dây. Để giảm công suất hao phí 100 lần có những cách nào? Cách nào lợi hơn? Vì sao?
Câu 2. (4 điểm)
Một chiếc xe khởi hành từ A lúc 8 giờ 15 phút để đi tới B. Quãng đường AB dài 100km. Xe cứ
chạy 15 phút thì dừng lại 5 phút. Trong 15 phút đầu xe chạy với tốc độ không đổi v1=10km/h, các
15 phút tiếp theo xe chạy với tốc độ lần lượt là 2v1, 3v1, 4v1, 5v1…, nv1.
a. Tính tốc độ trung bình của xe trên quãng đường AB.
b. Xe tới B lúc mấy giờ?
Câu 3. (4 điểm)
D
Cho mạch điện như hình vẽ. Đặt vào mạch hiệu điện thế U = 2V,
các điện trở R0 = 0,5Ω; R1 = 1Ω; R2 = 2Ω; R3 = 6Ω; R4 = 0,5Ω;
R5 là một biến trở có giá trị lớn nhất là 2,5Ω. Bỏ qua điện trở của A
B
ampe kế và dây nối. Thay đổi giá trị của R5, xác định giá trị của R5
để:
C
a. Ampe kế A chỉ 0,2A.
b. Ampe kế A chỉ giá trị lớn nhất.
Câu 4. (4 điểm)
Có hai bình mỗi bình đựng một chất lỏng nào đó. Một học sinh lần lượt múc từng ca chất lỏng ở
bình 2 trút vào bình 1 và ghi lại nhiệt độ cân bằng ở bình 1 sau mỗi lần trút thứ tự là 200C, 350C,
bỏ sót một lần không ghi, rồi 500C. Hãy tính nhiệt độ khi có cân bằng nhiệt ở lần bị bỏ sót không
ghi đó và nhiệt độ của mỗi ca chất lỏng lấy từ bình 2 trút vào. Coi nhiệt độ và khối lượng của mỗi
ca chất lỏng lấy từ bình 2 đều như nhau, bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường.
Câu 5. (5 điểm)
Cho một thấu kính L, biết vị trí của các tiêu điểm F, F’;
quang tâm O; trục chính xx’; ảnh S’ và chiều truyền của
ánh sáng theo chiều mũi tên (hình vẽ)
a. Dùng đường đi của các tia sáng qua thấu kính xác
định vị trí vật S và loại thấu kính.
b. Biết tiêu cự f của thấu kính L có độ lớn 12cm và
khoảng cách từ S’ đến thấu kính L là 6cm. Hãy xác định
khoảng cách từ vật S đến thấu kính L.
------------------ HẾT ------------------ Thí sinh không sử dụng tài liệu.
- Giám thị không giải thích gì thêm.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀOTẠO
THANH HÓA

KÌ...
S GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
THANH HÓA
ĐỀ CHÍNH THC
KÌ THI CHN HC SINH GII TNH
Năm hc 2010-2011
Môn thi: Vt lý. Lp 9.THCS
Ngày thi: 24 tháng 3 năm 2011
Thi gian: 150 phút (không k thi gian giao đề thi)
Đề thi này có 5 câu, gm 01 trang.
Câu 1. (3 đim)
1. Mt bàn là đin khi được s dng vi hiu đin thế 220V thì dòng đin chy qua bàn là có
cường độ là 5A.
a. Tính nhit lượng ta ra trên bàn là trong thi gian 20 phút.
b. Tính tin đin phi tr cho vic s dng bàn là trên trong 30 ngày, mi ngày 20 phút, biết r
ng
giá đin là 1200đồng/kWh.
2. Khi truyn ti đin năng đi xa có mt phn đin năng b hao phí do s ta nhit trên đường
dây. Để gim công sut hao phí 100 ln có nhng cách nào? Cách nào li hơn? Vì sao?
Câu 2. (4 đim)
Mt chiếc xe khi hành t A lúc 8 gi 15 phút để đi ti B. Quãng đường AB dài 100km. Xe c
chy 15 phút thì dng li 5 phút. Trong 15 phút đầu xe chy vi tc
độ không đổi v
1
=10km/h, các
15 phút tiếp theo xe chy vi tc độ ln lượt là 2v
1
, 3v
1
, 4v
1
, 5v
1
, nv
1
.
a. Tính tc độ trung bình ca xe trên quãng đường AB.
b. Xe ti B lúc my gi?
Câu 3. (4 đim)
Cho mch đin như hình v. Đặt vào mch hiu đin thế U = 2V,
các đin tr R
0
= 0,5Ω; R
1
= 1Ω; R
2
= 2Ω; R
3
= 6Ω; R
4
= 0,5Ω;
R
5
là mt biến tr có giá tr ln nht là 2,5Ω. B qua đin tr ca
ampe kế và dây ni. Thay đổi giá tr ca R
5
, xác định giá tr ca R
5
để:
a. Ampe kế A ch 0,2A.
b. Ampe kế A ch giá tr ln nht.
Câu 4. (4 đim)
Có hai bình mi bình đựng mt cht lng nào đó. Mt hc sinh ln lượt múc tng ca cht lng
bình 2 trút vào bình 1 và ghi li nhit độ cân bng bình 1 sau mi ln trút th t là 20
0
C, 35
0
C,
b sót mt ln không ghi, ri 50
0
C. Hãy tính nhit độ khi có cân bng nhit ln b b sót không
ghi đó và nhit độ ca mi ca cht lng ly t bình 2 trút vào. Coi nhit độ và khi lượng ca mi
ca cht lng ly t bình 2 đều như nhau, b qua s trao đổi nhit vi môi trường.
Câu 5. (5 đim)
Cho mt thu kính L, biết v trí ca các tiêu đim F, F’;
quang tâm O; trc chính xx’; nh S’ và chi
u truyn ca
ánh sáng theo chiu mũi tên (hình v)
a. Dùng đường đi ca các tia sáng qua thu kính xác
định v trí vt S và loi thu kính.
b. Biết tiêu c f ca thu kính L có độ ln 12cm và
khong cách t S’ đến thu kính L là 6cm. Hãy xác định
khong cách t vt S đến thu kính L.
------------------ HT ------------------
- Thí sinh không s dng tài liu.
- Giám th không gii thích gì thêm.
S báo danh
……………………
A
D
B
C
đề thi hgs vật lý tỉnh thanh hóa - Trang 2
đề thi hgs vật lý tỉnh thanh hóa - Người đăng: Victor Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
đề thi hgs vật lý tỉnh thanh hóa 9 10 833