Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi HKII môn công nghệ 11

Được đăng lên bởi maithetinh78
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1824 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ma trận đề kiểm tra
Bài kiểm tra:1 tiết(HKII)
Môn: công nghệ 11
Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng
Cấp độ thấp

TNKQ
TL
Biết được
nguyên lí làm
việc của động
cơ 4 kì.

1.Nguyên
lí làm
việc của
động cơ
4 kì
Số câu
3(1,8,11)
Số điểm
0,75
2.
Nguyên
lí làm
việc của
động cơ
2 kì
Số câu
0
Số điểm
0

0
0

TNKQ
TL
Hiểu được
nguyên lí làm việc
của động cơ Xăng
và Điêzen 4 kì

TNKQ

TL

4(6,7,10,15)
0
1
0
Hiểu được
nguyên lí làm việc
của động cơ 2 kì

0
0

0
0

0
0

2(3,12)
0,5

0
0

0
0

0
0

0
0

3.Cơ cấu
phân
phối khí

Số câu
Số điểm

0
0

4.Cấu tạo
của động
cơ
Số câu
Số điểm

0
0

0
0

Hiểu và biết được
phạm vi sử dụng
của các loại chi
tiết
1(5)
0
0,25
0

0
0
0
0
Hiểu và giải
thích được
nguyên lí làm
việc của cơ
cấu phân
phối khí
1(2)
0
0,25
0

0
0

0
0

Tổng

Cấp độ
cao
TNKQ TL

điểm

0
0

0
0

1,75

0
0

0
0

0,5

0
0

0
0

0,25

0
0

0
0

0,25

Biết được
5.Hệ
thống bôi nhiệm vụ của
hệ thống
trơn
Số câu

1(2)
1,5

Số điểm

Số điểm
7. Hệ
thống
cung cấp
nhiên
liệu
Số câu
Số điểm
8. Hệ
thống
khởi
động
Số câu
Số điểm
9.Hệ
thống
đánh lửa
Số câu
Số điểm

0
0

0
0

3

Hiểu và
chuyển được
từ sơ đồ cấu
tạo sang
dạng sơ đồ
khối hệ thống
bôi trơn.
1(2)
1(2)
2
1

0
0

0
0

3

0
0

Giải thích được
nguyên lí làm việc
của hệ thống

6.Hệ
thống
làm mát

Số câu

0
0

Hiểu được
vai trò và
tầm quan
trọng của hệ
thống
1(2)
1,5

0
0

0
0

Hiểu được tác
dụng của các chi
tiết trong hệ
thống.
0
0

0
0

1(13)
0,25

0
0

0
0

0
0

0
0

0,25

0
0

0
0

0
0

0
0

0,25

0
0

0
0

0
0

0
0

0,25

Hiểu và biết được
ứng dụng của hệ
thống trên từng
loại động cơ
0
0

0
0

0
0

0
0

1(16)
0,25
Hiểu được tác
dụng của các chi
tiết trong hệ
thống.
1(4)
0,25

10.
Phương
pháp gia
công cơ
khí
Số câu
Số điểm

Nhận biết và
phân loại được
các phương
pháp gia công
cơ khí
1(14)
0,25

0

0
0

0
0

11. Vật
liệu cơ
khí
Số câu
Số điểm

0
0

0
0

0
0

0
0

Tổng: Số
câu

4
10%

1
15%

10
25%

1
20%

Tỉ
lệ %

0
0

0
0

Hiểu và biết
được ứng
dụng của vật
liệu trong
thực tế
1(9) 0
0,25
2
5%

2
25%

0
0

0
0

0,25

0
0

0
0

0,25

0
0

0
0

10điểm
100%

ĐỀ BÀI

I-Phần trắc nghiệm: (4 điểm)
Hãy chọn đáp án đúng nhất và điền vào bảng sau:
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0,2
5
1.Một chu trình làm việc của động cơ 4 kỳ được thực hiện
bởi mấy vòng quay trục khuỷu:
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
2. Khi trục khuỷu quay được 4 vòng thì trục cam quay
được:
A. 4 vòng
B. 2 vòng
C. 1 vòng
D. ½ vòng.
3. Phương pháp bôi trơn của động cơ xăng 2 kỳ là:
A. Kiểu bốc hơi
C.
Pha dầu bôi trơn vào nhiên liệu
B. Kiểu cưỡng bức
D.
...
Ma trận đề kiểm tra
Bài kiểm tra:1 tiết(HKII)
Môn: công nghệ 11
Chủ đề
Nhận biết Thông hiểu
Vận dụng Tổng
điểm
Cấp độ thấp Cấp độ
cao
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL
1.Nguyên
lí làm
việc của
động cơ
4 kì
Biết được
nguyên lí làm
việc của động
cơ 4 kì.
Hiểu được
nguyên lí làm việc
của động cơ Xăng
và Điêzen 4 kì
Số câu
Số điểm
3(1,8,11)
0,75
0
0
4(6,7,10,15)
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,75
2.
Nguyên
lí làm
việc của
động cơ
2 kì
Hiểu được
nguyên lí làm việc
của động cơ 2 kì
Số câu
Số điểm
0
0
0
0
2(3,12)
0,5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,5
3.Cơ cấu
phân
phối khí
Hiểu và giải
thích được
nguyên lí làm
việc của cơ
cấu phân
phối khí
Số câu
Số điểm
0
0
0
0
0
0
0
0
1(2)
0,25
0
0
0
0
0
0
0,25
4.Cấu tạo
của động
Hiểu và biết được
phạm vi sử dụng
của các loại chi
tiết
Số câu
Số điểm
0
0
0
0
1(5)
0,25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,25
Đề thi HKII môn công nghệ 11 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi HKII môn công nghệ 11 - Người đăng: maithetinh78
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề thi HKII môn công nghệ 11 9 10 974