Ktl-icon-tai-lieu

đề thi hóa đại học vinh lần 2

Được đăng lên bởi binhbo
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 767 lần   |   Lượt tải: 0 lần
– 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 – LẦN II, NĂM 2014
Môn: HÓA HỌC − KHỐI A, B
(Thời gian làm bài: 90 phút; 50 câu trắc nghiệm)

Họ và tên .................................................................. Số báo danh ..........................

Mã đề thi 132

Cho khối lượng nguyên tử của các nguyên tố (theo đvC): C = 12; H = 1; O = 16; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; S = 32;
Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137; Li = 7.
A. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu: Từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C6H14O mà khi đun với H2SO4 đặc ở 170oC luôn cho anken có
đồng phân hình học cis – trans ?
A. 1.
B. 3.
C. 2.
D. 6.
Câu 2: Cho sơ đồ chuyển hóa sau:
+ Br2 (1:1)
+ NaOH ®Æc,d −
+ (Fe + dd HCl)d −
+ HNO3 ®Æc(1:1)
→ Y 
→T
→ Z 
Benzen 
→ X 
H SO ®Æc
Fe, t 0
t 0 cao, P cao
2

4

Biết X, Y, Z, T là các sản phẩm chính và đều là dẫn xuất của benzen. Nhận xét nào sau đây là đúng ?
A. Y, Z có công thức lần lượt là m-BrC6H4NO2 và m-BrC6H4NH3Cl.
B. T có công thức là m-NH2C6H4OH.
C. X và Z có công thức lần lượt là C6H5NO2 và p-BrC6H4NH2.
D. Y và T có công thức lần lượt là o-BrC6H4NO2 và p-NH2C6H4ONa.
Câu 3: Cho các phát biểu sau:
(1) Phenol tan vô hạn trong nước ở 660C.
(2) Phenol có lực axit mạnh hơn ancol etylic.
(3) Phản ứng thế vào benzen dễ hơn phản ứng thế vào nhân thơm của phenol.
(4) Phenol tan tốt trong etanol.
(5) Phenol làm quỳ tím hóa đỏ.
(6) Nhóm OH phenol không bị thế bởi gốc axit như nhóm OH ancol.
Có bao nhiêu phát biểu đúng ?
A. 5.
B. 4.
C. 3.
D. 6.
Câu 4: Tổng số liên kết xích-ma có trong phân tử aren có công thức CnH2n-6 là
A. 3n - 7.
B. 2n - 6.
C. n - 1.
D. 3n - 6.
Câu 5: Tổng số hạt electron, proton, nơtron trong nguyên tử nguyên tố kim loại X bằng 34. Tổng số electron trên các phân
lớp p của nguyên tử nguyên tố Y là 11. Nhận xét nào sau đây không đúng ?
A. X được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy.
B. Hợp chất tạo bởi X và Y có trong khoáng vật xinvinit.
C. Hợp chất tạo bởi X và Y là hợp chất ion.
D. Đơn chất Y tác dụng với N2, O2 ở nhiệt độ thường.
Câu 6: X là dẫn xuất đibrom sinh ra khi cho isopentan phản ứng với brom có chiếu sáng. Thủy phân hoàn toàn X cho hợp
chất hữu cơ đa chức Y hòa tan được Cu(OH)2. Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn của Y là
A. 6.
B. 4.
C. 3.
D. 8.
Câu 7: Axit xitric (axit 2-hiđroxipropan-1,2,3-tricacboxylic) có trong quả chanh có công ...
www.MATHVN.comwww.DeThiThuDaiHoc.com
http://facebook.com/thithudaihoc Trang 1/7 -đề thi 132
TRƯNG ĐẠI HC VINH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
ĐỀ THI KHO SÁT CHT LƯỢNG LP 12 LN II, NĂM 2014
Môn: HÓA HC
KHI A, B
(Thi gian làmi: 90 phút; 50 câu trc nghim)
H và tên .................................................................. S báo danh ..........................
đề thi 132
Cho khi lưng nguyên t cac nguyên t (theo đvC): C = 12; H = 1; O = 16; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; S = 32;
Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137; Li = 7.
A. PHN CHUNG CHO TT C THÍ SINH (40 câu: Tu 1 đến câu 40)
u 1: bao nhu đng pn cu tong thc pn t C
6
H
14
O mà khi đun vi H
2
SO
4
đặc 170
o
C luôn cho anken có
đồng phân hình hc cis trans ?
A. 1. B. 3. C. 2. D. 6.
u 2: Cho sơ đồ chuyn hóa sau:
Benzen
+
3
2 4
HNO ®Æc(1:1)
H SO ®Æc
X
2
0
Br (1:1)
Fe, t
+

Y
+ +

(Fe ddHCl) d
Z
+

0
NaOH®Æc, d
t cao, P cao
T
Biết X, Y, Z, T c sn phm chính và đều dn xut ca benzen. Nhn xéto sau đây đúng ?
A. Y, Z có công thc ln lượt m-BrC
6
H
4
NO
2
m-BrC
6
H
4
NH
3
Cl.
B. T ng thc m-NH
2
C
6
H
4
OH.
C. X Z có công thc ln lượt C
6
H
5
NO
2
p-BrC
6
H
4
NH
2
.
D. Y T có công thc ln lượt o-BrC
6
H
4
NO
2
p-NH
2
C
6
H
4
ONa.
u 3: Cho các phát biu sau:
(1) Phenol tan vô hn trong nước 66
0
C.
(2) Phenol lc axit mnh hơn ancol etylic.
(3) Phn ng thế o benzen d hơn phn ng thế vào nhân thơm ca phenol.
(4) Phenol tan tt trong etanol.
(5) Phenol làm qu tím hóa đỏ.
(6) Nhóm OH phenol không b thế bi gc axit như nm OH ancol.
bao nhiêu phát biu đúng ?
A. 5. B. 4. C. 3. D. 6.
u 4: Tng s liên kết xích-ma có trong phân t aren ng thc C
n
H
2n-6
A. 3n - 7. B. 2n - 6. C. n - 1. D. 3n - 6.
u 5: Tng s ht electron, proton, nơtron trong nguyên t nguyên t kim loi X bng 34. Tng s electron trên các phân
lp p ca nguyên t nguyên t Y là 11. Nhn xét nào sau đây không đúng ?
A. X được điu chế bng phương pháp đin pn nóng chy.
B. Hp cht to bi X và Y trong khoáng vt xinvinit.
C. Hp cht to bi X và Y hp cht ion.
D. Đơn cht Yc dng vi N
2
, O
2
nhit độ thường.
u 6: X dn xut đibrom sinh ra khi cho isopentan phn ng vi brom có chiếu sáng. Thy phân hoàn toàn X cho hp
cht hu cơ đa chc Y hòa tan đưc Cu(OH)
2
. S đồng pn cu to tha mãn ca Y
A. 6. B. 4. C. 3. D. 8.
u 7: Axit xitric (axit 2-hiđroxipropan-1,2,3-tricacboxylic) trong qu chanh ng thc cu to thu gn
A. HOOC-CH(OH)-CH(OH)-COOH. B. HOOC-CH
2
-C(OH)(COOH)-CH
2
-COOH.
C. HOOC-CH(OH)-CH
2
-COOH. D. HOOC-C(COOH)(OH)-COOH.
u 8: Đin phân vi đin cc trơ (H = 100%) 100 gam dung dch X cha FeCl
3
16,25%; HCl 3,65% và CuCl
2
13,5% trong
1 gi 15 phút vi cường độ dòng đin không đổi là 7,72 ampe thu được dung dch Y. Khi lượng dung dch Y thay đổi thế
nào so vi khi lượng dung dch X (biết ksinh ra không tan trong nưc và nưc bay hơi không đáng k)?
A. gim 12,72 gam. B. gim 19,24 gam. C. gim 12,78 gam. D. gim 19,22 gam.
u 9: Trong các cht sau: tripanmitin, alanin, crezol, hiđroquinon, cumen, phenol, poli(vinyl axetat), anbumin. bao
nhiêu cht phn ng vi dung dch NaOH đunng ?
A. 6. B. 4. C. 8. D. 7.
u 10: Cho c tnghim sau:
(1) Cho nhôm vào dung dch NaOH.
(2) Cho etyl axetat vào dung dch NaOH, đunng.
(3) Cho natri c dng vi nước.
(4) Cho st tác dng vi nưc nhit độ ln hơn 570
0
C.
(5) Cho t t bari vào dung dch cha HCl dư.
bao nhiêu thí nghimnước là cht oxi hóa?
A. 1. B. 4. C. 3. D. 2.
u 11: Cho hơi nưc qua than nung đỏ, sau khi làm khô hết hơi nưc thu đưc hn hp khí X (gm CO, H
2
, và CO
2
) có t
khi ca X so vi H
2
bng 7,875. Cn bao nhiêu kg than có cha 4% tp cht trơ đ thu được 960 m
3
hn hp kX trên đo
1,64 atm và 127
o
C, biết rng có 96% cacbon b đốt cháy ?
đề thi hóa đại học vinh lần 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề thi hóa đại học vinh lần 2 - Người đăng: binhbo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
đề thi hóa đại học vinh lần 2 9 10 241