Ktl-icon-tai-lieu

đề thi hóa đại học vinh lần 3

Được đăng lên bởi binhbo
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 620 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG THPT CHUYÊNĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 – LẦN III NĂM 2013
Môn: HÓA HỌC
(Thời gian làm bài: 90 phút; 50 câu trắc nghiệm)
Họ và tên ...................................................... .....................Số báo danh ..........................
Mã đề thi 132
Cho khối lượng nguyên tử của các nguyên tố (theo đvC): C = 12; H = 1; O = 16; S = 32; Cu = 64; Fe = 56; Al = 27; N = 14;
Na = 23; Mg = 24; Cl = 35,5; Ba = 137; K = 39; Pb = 207; Ag = 108; P = 31; Ca = 40; Zn = 65; Sn = 119; Li = 7; Mn = 55 .
A. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu: Từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ X (MX < 80) chứa C, H, O thu được số mol H2O gấp 1,5 lần số mol CO2.
X tác dụng được với Na giải phóng H2. Số công thức cấu tạo bền thỏa mãn điều kiện của X là
A. 1.
B. 4.
C. 3.
D. 2.
Câu 2: Một hỗn hợp X gồm axetilen, anđehit fomic, axit fomic và H2. Lấy 0,25 mol hỗn hợp X cho qua Ni, đốt nóng thu
được hỗn hợp Y gồm các chất hữu cơ và H2. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y rồi hấp thụ hết sản phẩm cháy bằng nước vôi
trong dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 15 gam kết tủa và dung dịch Z. Khối lượng dung dịch Z thay đổi
so với khối lượng nước vôi trong ban đầu là
A. giảm 10,5 gam.
B. tăng 11,1 gam.
C. giảm 3,9 gam.
D. tăng 4,5 gam.
Câu 3: Ứng với công thức phân tử C4H9Cl có số đồng phân là dẫn xuất clo bậc I là
A. 4.
B. 2.
C. 3.
D. 1.
Câu 4: Hợp chất hữu cơ X (mạch hở) chứa C, H, O. Lấy 0,1 mol X cho tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M chỉ
thu được 19,6 gam chất hữu cơ Y và 6,2 gam ancol Z. Đem Y tác dụng với dung dịch HCl loãng, dư thu được hợp chất hữu
cơ Y1. Khi Y1 tác dụng với Na thì số mol H2 thoát ra bằng số mol Y1 tham gia phản ứng. Kết luận không đúng về X là
A. X có 2 chức este.
B. Trong X có 2 nhóm hiđroxyl.
C. X có công thức phân tử C6H10O6.
D. X có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.
Câu 5: Cho m gam hỗn hợp gồm kim loại K và Al2O3 tan hết vào H2O thu được dung dịch X và 5,6 lít khí (ở đktc).
Cho 300 ml dung dịch HCl 1M vào X đến khi phản ứng kết thúc thu được 7,8 gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 29,7.
B. 39,9.
C. 19,95.
D. 34,8.
Câu 6: Hỗn hợp X gồm hai este no, đơn chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn một lượng X cần dùng vừa đủ 3,976 lít O2
(ở đktc), thu được 6,38 gam CO2. Mặt khác, X tác dụng với dung dịch NaOH thu được một muối và hai ancol là đồng đẳng
kế tiếp. Công thức phân tử của hai este trong X là
A. C3H6O2 và C4H8O2.
B. C2H4O2 và C3H6O2.
C. C2H4O2 và C5H10O2....
Trang 1/4 - Mã đề thi 132
TRƯỜNG ĐẠI HC VINH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
ĐỀ THI KHO SÁT CHT LƯỢNG LP 12 – LN III NĂM 2013
Môn: HÓA HC
(Thi gian làm bài: 90 phút; 50 câu trc nghim)
H và tên ...................................................... .....................S báo danh ..........................
đề thi 132
Cho khi lượng nguyên t ca các nguyên t (theo đvC): C = 12; H = 1; O = 16; S = 32; Cu = 64; Fe = 56; Al = 27; N = 14;
Na = 23; Mg = 24; Cl = 35,5; Ba = 137; K = 39; Pb = 207; Ag = 108; P = 31; Ca = 40; Zn = 65; Sn = 119; Li = 7; Mn = 55 .
A. PHN CHUNG CHO TT C THÍ SINH (40 câu: T câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn mt hp cht hu cơ X (M
X
< 80) cha C, H, O thu được s mol H
2
O gp 1,5 ln s mol CO
2
.
X tác dng được vi Na gii phóng H
2
. S công thc cu to bn tha mãn điu kin ca X là
A. 1. B. 4. C. 3. D. 2.
Câu 2: Mt hn hp X gm axetilen, anđehit fomic, axit fomic và H
2
. Ly 0,25 mol hn hp X cho qua Ni, đốt nóng thu
được hn hp Y gm các cht hu cơ và H
2
. Đốt cháy hoàn toàn hn hp Y ri hp th hết sn phm cháy bng nước vôi
trong dư, sau khi các phn ng xy ra hoàn toàn thu được 15 gam kết ta và dung dch Z. Khi lượng dung dch Z thay đổi
so vi khi lượng nước vôi trong ban đầu là
A. gim 10,5 gam. B. tăng 11,1 gam. C. gim 3,9 gam. D. tăng 4,5 gam.
Câu 3: ng vi công thc phân t C
4
H
9
Cl có s đồng phân là dn xut clo bc I là
A. 4. B. 2. C. 3. D. 1.
Câu 4: Hp cht hu cơ X (mch h) cha C, H, O. Ly 0,1 mol X cho tác dng va đủ vi 200 ml dung dch NaOH 1M ch
thu được 19,6 gam cht hu cơ Y và 6,2 gam ancol Z. Đem Y tác dng vi dung dch HCl loãng, dư thu được hp cht hu
cơ Y
1
. Khi Y
1
tác dng vi Na thì s mol H
2
thoát ra bng s mol Y
1
tham gia phn ng. Kết lun không đúng v X là
A. X có 2 chc este. B. Trong X có 2 nhóm hiđroxyl.
C. X có công thc phân t C
6
H
10
O
6
. D. X có kh năng tham gia phn ng tráng bc.
Câu 5: Cho m gam hn hp gm kim loi K và Al
2
O
3
tan hết vào H
2
O thu được dung dch X và 5,6 lít khí ( đktc).
Cho 300 ml dung dch HCl 1M vào X đến khi phn ng kết thúc thu được 7,8 gam kết ta. Giá tr ca m
A. 29,7. B. 39,9. C. 19,95. D. 34,8.
Câu 6: Hn hp X gm hai este no, đơn chc, mch h. Đốt cháy hoàn toàn mt lượng X cn dùng va đủ 3,976 lít O
2
( đktc), thu được 6,38 gam CO
2
. Mt khác, X tác dng vi dung dch NaOH thu được mt mui và hai ancol là đồng đẳng
kế tiếp. Công thc phân t ca hai este trong X là
A. C
3
H
6
O
2
và C
4
H
8
O
2
. B. C
2
H
4
O
2
và C
3
H
6
O
2.
C. C
2
H
4
O
2
và C
5
H
10
O
2
. D. C
3
H
4
O
2
và C
4
H
6
O
2
.
Câu 7: Hn hp X gm 2 cht hu cơ Y và Z (đều là cht khí điu kin thường) có t khi so vi H
2
là 14. Đốt cháy hoàn
toàn hn hp X ch thu được CO
2
và H
2
O. Khi cho 4,48 lít hn hp X ( đktc) tác dng va đủ 600 ml dung dch AgNO
3
1M
trong NH
3
dư thì thu được hn hp kết ta. Phn trăm th tích ca Y trong hn hp X là
A. 50%. B. 40%. C. 60%. D. 20%.
Câu 8: Nhit phân hoàn toàn hn hp các cht rn gm: KClO
3
, BaCO
3
, NH
4
NO
2
, Cu(NO
3
)
2
, BaSO
4
, Fe(OH)
3
thu được hn
hp X (gm khí và hơi). Các đơn cht có trong X là
A. NO
2
, H
2
O, N
2
, O
2
. B. N
2
và O
2
. C. O
2
. D. N
2
và Cl
2
.
Câu 9: Hn hp M gm 2 axit cacboxylic X và Y (ch cha chc axit, M
X
< M
Y
). Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol M thu được
0,2 mol CO
2
. Đem 0,1 mol M tác dng vi NaHCO
3
dư thu được 4,032 lít CO
2
( đktc). Biết M không tham gia phn ng
tráng bc. Phn trăm khi lượng ca Y trong M là
A. 66,67%. B. 40%. C. 20%. D. 85,71%.
Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn 0,25 mol hn hp X có khi lượng 28,7 gam gm Cu, Zn, Sn, Pb trong oxi dư thu được 34,3
gam cht rn. Phn trăm khi lượng Sn trong hn hp X là
A. 41,46%. B. 25%. C. 26,75%. D. 40%.
Câu 11: Hiđro hóa hoàn toàn m gam hn hp X gm hai anđehit no, đơn chc, mch h, kế tiếp nhau trong dãy đồng
đẳng
thu được (m + 0,1) gam hn hp hai ancol. Mt khác, khi đem m gam X tham gia phn ng tráng bc thu được ti đa 17,28
gam Ag. Giá tr ca m là
A. 2,48. B. 1,78. C. 1,05. D. 0,88.
Câu 12: Thí nghim không đồng thi có kết ta xut hin và khí thoát ra là
A. Cho kim loi Ca vào dung dch CuSO
4
. B. Cho urê vào dung dch Ba(OH)
2
, đun nóng.
C. Cho dung dch NH
4
Cl vào dung dch Ca(OH)
2
. D. Cho NaHSO
4
vào dung dch Ba(HCO
3
)
2
.
Câu 13: Phát biu đúng
A. Qung st dùng để sn xut gang phi cha rt ít hoc không cha lưu hunh, photpho.
B. Người ta dùng qung pirit st để sn xut gang và thép.
C. Qung manhetit có thành phn chính là FeCO
3
.
D. Qung xiđerit có thành phn chính là Fe
3
O
4
.
Câu 14: Cho 1,08 gam hn hp Mg và Fe vào 400 ml dung dch AgNO
3
0,2M, sau khi các phn ng xy ra hoàn toàn thu
được 7,02 gam cht rn. Phn trăm s mol Mg trong hn hp ban đầu là
A. 50%. B. 60%. C. 40%. D. 22,22%.
www.DeThiThuDaiHoc.com
đề thi hóa đại học vinh lần 3 - Trang 2
đề thi hóa đại học vinh lần 3 - Người đăng: binhbo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
đề thi hóa đại học vinh lần 3 9 10 332