Ktl-icon-tai-lieu

đề thi hóa thcs năm 0910

Được đăng lên bởi Chung Đặng
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 405 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
CHÂU THÀNH
LỚP 9 TRUNG HỌC SƠ SỞ
MÔN HOÁ - NĂM HỌC 2009 -2010
Đề chính thức
Thời gian : 150 phút ( không kể phát đề )
Bài 1. ( 4 điểm)
1) Hãy cho biết hiện tượng xãy ra sau khi cho:
a) Kẽm vào dung dịch đồng sunfat.
b) Đồng vào dung dịch bạc nitrat.
c) Kẽm vào dung dịch magie clorua.
d) Nhôm vào dung dịch đồng clorua.
Viết các phương trình phản ứng hóa học nếu có.
2) Khí CO được dùng làm chất đốt trong công nghiệp, có lẫn tạp chất là các khí CO 2 và SO2.
làm thế nào có thể loại bỏ được những tạp chất ra khỏi CO bằng hóa chất rẻ tiền nhất? Viết các
phương trình hóa học xảy ra.
Bài 2. ( 6 điểm)
1) Xác định X, Y, Z và viết các phương trình hóa học trong sơ đồ sau (mỗi chiều mũi tên là một
phương trình):

Cu(NO3)2

CuCl2

2) Chỉ dùng nước và khí CO2 hãy phân biệt 6 chất rắn sau: KCl; K 2CO3; KHCO3; K2SO4;
BaCO3; BaSO4.
Bài 3. ( 4 điểm)
1) Phải đốt bao nhiêu gam cacbon để khi cho khí CO 2 tạo ra trong phản ứng trên tác dụng với
3,4 lít dung dịch NaOH 0,5M ta được 2 muối với nồng độ mol muối hidrocacbonat bằng 1,4 lần
nồng độ mol của muối trung hòa?
2) Nếu thêm một lượng vừa đủ dung dịch CaCl2 1M thì sẽ được bao nhiêu gam kết tủa? Tính thể
tích dung dịch CaCl2 phải dùng.
Bài 4. ( 6 điểm)
Nung 16,2 gam hỗn hợp A gồm các oxit MgO, Al 2O3 và MO trong một ống sứ rồi cho luồng
khí H2 đi qua. Ở điều kiện thí nghiệm H 2 chỉ khử MO với hiệu suất 80%. Lượng hơi nước tạo ra chỉ
được hấp thụ 90% vào 15,3 gam dung dịch H2SO4 90%, kết quả thu được dung dịch H2SO4 86,34%.
Chất rắn còn lại trong ống được hòa tan trong một lượng vừa đủ axit HCl, thu được dung
dịch B và còn lại 2,56 gam chất rắn kim loại M không tan.
Lấy 1/10 dung dịch B cho tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc lấy kết tủa nung ở nhiệt độ
cao đến khối lượng không đổi thì thu được 0,28 gam oxit.
1) Xác định kim loại M.
2) Tính % theo khối lượng các chất trong hỗn hợp A.

Cho biết: K= 39, Na= 23, Ba= 137, Mg= 24, Al= 27, Fe= 56, Zn= 65, Cu= 64
S= 32, C= 12, O= 16, H= 1, Cl= 35,5

------HẾT------

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HƯỚNG DẪN CHẤM
CHÂU THÀNH
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
LỚP 9 TRUNG HỌC CƠ SỞ
MÔN HÓA - NAM HỌC 2009 -2010

Bài 1. ( 4 điểm)
1) Hiện tượng xảy ra: ( 2 điểm, mỗi câu 0,5 điểm)
a) Có chất rắn màu đỏ bám vào bề mặt kẽm, màu xanh của dung dịch nhạt dần:
CuSO4 + Zn
ZnSO4 + Cu
b) Chất rắn màu trắng bám vào bề mặt đồng. Đồng đẩy được Ag ra khỏi dung dịch muối,
màu xanh lam xuất hiện trong dung dịch.
Cu +2AgNO3
Cu(NO3)2 + 2Ag
c) Không...
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
CHÂU THÀNH LỚP 9 TRUNG HỌC SƠ SỞ
MÔN HOÁ - NĂM HỌC 2009 -2010
Đề chính thức Thời gian : 150 phút ( không kể phát đề )
Bài 1. ( 4 điểm)
1) Hãy cho biết hiện tượng xãy ra sau khi cho:
a) Kẽm vào dung dịch đồng sunfat.
b) Đồng vào dung dịch bạc nitrat.
c) Kẽm vào dung dịch magie clorua.
d) Nhôm vào dung dịch đồng clorua.
Viết các phương trình phản ứng hóa học nếu có.
2) Khí CO được dùng làm chất đốt trong công nghiệp, có lẫn tạp chất là các khí CO
2
và SO
2
.
làm thế nào thể loại bỏ được những tạp chất ra khỏi CO bằng hóa chất rẻ tiền nhất? Viết các
phương trình hóa học xảy ra.
Bài 2. ( 6 điểm)
1) Xác định X, Y, Z và viết các phương trình hóa học trong sơ đồ sau (mỗi chiều mũi tên là một
phương trình):
2) Chỉ dùng nước khí CO
2
hãy phân biệt 6 chất rắn sau: KCl; K
2
CO
3
; KHCO
3
; K
2
SO
4
;
BaCO
3
; BaSO
4
.
Bài 3. ( 4 điểm)
1) Phải đốt bao nhiêu gam cacbon để khi cho khí CO
2
tạo ra trong phản ng trên tác dụng với
3,4 lít dung dịch NaOH 0,5M ta được 2 muối với nồng độ mol muối hidrocacbonat bằng 1,4 lần
nồng độ mol của muối trung hòa?
2) Nếu thêm một lượng vừa đủ dung dịch CaCl
2
1M thì sẽ được bao nhiêu gam kết tủa? Tính thể
tích dung dịch CaCl
2
phải dùng.
Bài 4. ( 6 điểm)
Nung 16,2 gam hỗn hợp A gồm các oxit MgO, Al
2
O
3
và MO trong một ống sứ rồi cho luồng
khí H
2
đi qua. Ở điều kiện thí nghiệm H
2
chỉ khử MO với hiệu suất 80%. Lượng hơi nước tạo ra chỉ
được hấp thụ 90% vào 15,3 gam dung dịch H
2
SO
4
90%, kết quả thu được dung dịch H
2
SO
4
86,34%.
Chất rắn còn lại trong ống được hòa tan trong một lượng vừa đủ axit HCl, thu được dung
dịch B và còn lại 2,56 gam chất rắn kim loại M không tan.
Lấy 1/10 dung dịch B cho tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc lấy kết tủa nung ở nhiệt độ
cao đến khối lượng không đổi thì thu được 0,28 gam oxit.
1) Xác định kim loại M.
2) Tính % theo khối lượng các chất trong hỗn hợp A.
Cho biết: K= 39, Na= 23, Ba= 137, Mg= 24, Al= 27, Fe= 56, Zn= 65, Cu= 64
S= 32, C= 12, O= 16, H= 1, Cl= 35,5
------HẾT------
Cu(NO
3
)
2
CuCl
2
đề thi hóa thcs năm 0910 - Trang 2
đề thi hóa thcs năm 0910 - Người đăng: Chung Đặng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
đề thi hóa thcs năm 0910 9 10 389