Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học kỳ 1 lớp 7 huyện Bình Giang năm 2013-2014

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 857 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UBND HUYÖN KR¤NG BUK
PHßNG GI¸O DôC & §µO T¹O
---------------

Kú thi KiÓm tra häc k× I LíP 9
M«n: To¸n
(Thêi gian lµm bµi: 90 phót)
§Ò sè: 191

Hä tªn thÝ sinh:...............................................................................
SBD:................................................................................................
C©u 1: Cho 9x  4x  4 thì x bằng bao nhiêu?
A. 4
B. 6
C. 16
D. số khác
C©u 2: Hàm số y = (2 – m)x + 3 đồng biến khi:
A. m  2
B. m  2
C. m  2
D. m  2
C©u 3: Giải phương trình 36 x  25 x  9 thì x bằng:
A. 1
B. 3
C. 9
D. 81
C©u 4: Căn bậc hai của 16 là:
A. 4
B. - 4
C. 256
D. ± 4
C©u 5: Cho đường thẳng (d1): y = ax + b (a  0) và (d2): y = a'x + b' (a'  0). (d1) song song
với (d2) khi:
A. a = a'
B. a  a' và b = b'
C. a = a' và b  b'
D. a = a' và b = b'.
C©u 6: Trong hai dây của đường tròn, dây nào lớn hơn thì dây đó
A. là bán kính
B. xa tâm hơn
C. đi qua tâm
D. gần tâm hơn
C©u 7: Cho góc nhọn  . Hãy chọn câu sai trong các câu sau:
sin 
A. 0<sin  < 1
B. 0 < cos  <1
C. 0< tg  < 1
D. tg 
cos 

2  5 

2

C©u 8: Rút gọn biểu thức

bằng

A. 2 - 5
B. 5 - 2
C. -2 - 5
C©u 9: Cho hàm số y  1  7 x  1 . Khi x  1  7 thì giá trị của y bằng:





D. (2 - 5 )2

A. 7
B. -7
C. 7
D.  7
C©u 10: Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số y = -3x + 2
A. (-1;-1)
B. (-1;5)
C. (4;-14)
D. (2;-8)
C©u 11: Nếu đường thẳng y = ax + 3 đi qua điểm A(-2;4) thì hệ số góc của nó bằng
1
2
C©u 12: Rút gọn biểu thức 16 +
A. 41
B. 41

A.

1
2

B.

C. 2

D. -2

25 bằng

C. 9
C©u 13: Hai đường thẳng y= ( k +1 )x +3; y = (3-2k )x +1 song song khi:
A. k = 0

B. k = 1

C. k =

2
3

D. k = -1

C©u 14: Nếu 2 đường tròn có duy nhất một điểm chung thì chúng
A. Cắt nhau
B. không giao nhau
C. tiếp xúc nhau
C©u 15: Hãy chọn câu đúng.
Cho tam giác ABC vuông tại A thì:
A. sin B 

AB
BC

B. sin B 

AC
BC

C. sin B 

D. 3

BC
AB

D. trùng nhau

D. sin B 

AC
AB

C©u 16: Khi hệ số a dương thì góc tạo bởi đường thẳng y = ax +b và trục Ox là góc
A. nhọn
B. vuông
C. tù
D. bẹt
C©u 17: Căn bậc hai số học của 9 là:
A. -3
B. 3
C. ± 3
D. 81
C©u 18: Kết quả của phép tính
A. 2 2
C©u 19: Biểu thức
A. x  

( 2  3 ) 2  3 là :

B. -2 2
7 x  6 có nghĩa khi :

6
7

B. x 

C©u 20: Kết quả của phép tính

6
7

C. -

D. 3

2

C. x 

6
7

D. x  

6
7

( 3  1) 2  1 là :

A. 3
B. -2 3
C. - 3
D. 2 - 3
C©u 21: Gọi A là giao điểm của đồ thị hàm số y = 5x + 3 và đồ thị hàm số y = 6x – 1. Khi đó
điểm A có toạ độ là:
A. (2; 21)
B. (3; 22)
C. (4; 23)
D. (5; 24)
C©u 22: ...
UBND HUYÖN KR¤NG BUK
PHßNG GI¸O DôC & §µO T¹O
---------------
thi KiÓm tra häc I LíP 9
M«n: To¸n
(Thêi gian lµm i: 90 phót)
§Ò sè: 191
tªn thÝ sinh:
...............................................................................
SBD:
................................................................................................
C©u 1: Cho
9x 4x 4
thì x bằng bao nhiêu?
A. 4 B. 6 C. 16 D. số khác
C©u 2: Hàm số y = (2 m)x + 3 đồng biến khi:
A.
2m
B.
2m
C.
2m
D.
2m
C©u 3: Giải phương trình
36 25 9x x
thì x bằng:
A. 1 B. 3 C. 9 D. 81
C©u 4: Căn bậc hai của 16 là:
A. 4 B. - 4 C. 256 D. ± 4
C©u 5: Cho đường thẳng (d
1
): y = ax + b (a
0) (d
2
): y = a'x + b' (a'
0). (d
1
) song song
với (d
2
) khi:
A. a = a' B. a
a' b = b' C. a = a' b
b' D. a = a' b = b'.
C©u 6: Trong hai dây của đường tròn, y nào lớn hơn thì dây đó
A. bán kính B. xa tâm hơn C. đi qua tâm D. gần tâm hơn
C©u 7: Cho góc nhọn
. Hãy chọn câu sai trong các câu sau:
A. 0<sin
< 1 B. 0 < cos
<1 C. 0< tg
< 1 D.
C©u 8: Rút gọn biểu thức
2
52
bằng
A. 2 -
5
B.
5
- 2 C. -2 -
5
D. (2 -
5
)
2
C©u 9: Cho hàm số
1 7 1y x
. Khi
1 7x
thì giá trị của y bằng:
A. 7 B. -7 C.
7
D.
7
C©u 10: Điểm nào sau đây thuộc đồ th hàm số y = -3x + 2
A. (-1;-1) B. (-1;5) C. (4;-14) D. (2;-8)
C©u 11: Nếu đường thẳng y = ax + 3 đi qua điểm A(-2;4) thì hệ số góc của bằng
A.
2
1
B.
2
1
C. 2 D. -2
C©u 12: Rút gọn biểu thức
16
+
25
bằng
A.
41
B. 41 C. 9 D. 3
C©u 13: Hai đường thẳng y= ( k +1 )x +3; y = (3-2k )x +1 song song khi:
A. k = 0 B. k = 1 C. k =
3
2
D. k = -1
C©u 14: Nếu 2 đường tròn duy nhất một điểm chung thì chúng
A. Cắt nhau B. không giao nhau C. tiếp xúc nhau D. trùng nhau
C©u 15: Hãy chọn câu đúng.
Cho tam giác ABC vuông tại A thì:
A.
BC
AB
B sin
B.
BC
AC
B sin
C.
AB
BC
B sin
D.
AB
AC
B sin
Đề thi học kỳ 1 lớp 7 huyện Bình Giang năm 2013-2014 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi học kỳ 1 lớp 7 huyện Bình Giang năm 2013-2014 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Đề thi học kỳ 1 lớp 7 huyện Bình Giang năm 2013-2014 9 10 154