Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI HỌC KỲ 1 MÔN TIN LỚP 8

Được đăng lên bởi phidu96-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 684 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI HỌC KỲ 1 MÔN TIN LỚP 8
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5 đ): Hãy chọn và khoanh tròn vào

đáp án đúng.
Câu 1: Trong các tên sau đây, tên nào là hợp lệ trong ngôn ngữ lập trình
Pascal ?
A. 1hoc sinh
B. Tugiac
C. 8a
D. Tu giac
Câu 2: a được khai báo là biến với kiểu dữ liệu là số nguyên, s là biến với
kiểu dữ liệu là kí tự, phép gán nào sau đây hợp lệ:
A. a:=4.5
B. s:=123
C. s= ‘M’
D. s= ‘123’
Câu 3: Trong các câu lệnh Pascal sau, câu nào được viết đúng:
A. if x:=5 then; a=b
B. if; x>5 then a:=b
C. if x>5; then a:=b
D. if x>5 then a:=b else a<>b;
Câu 4: Quá trình giải bài toán trên máy tính theo trình tự các bước sau:
A. Xác định bài toán →Viết chương trình→Mô tả thuật toán.
B. Mô tả thuật toán→Viết chương trình→ Xác định bài toán.
C. Xác định bài toán →Mô tả thuật toán→Viết chương trình.
D. Viết chương trình→Mô tả thuật toán→ Xác định bài toán
Câu 5: Biểu diễn biểu thức 1 

1
1
1


nào trong ngôn ngữ lập
2 2.3 3.4

trình Pascal là đúng:

1
+1/(3*4)
2.3
1 1
C. 1+1/2+1/(2.3)+1/(3*4)
D. 1+ 
+1/(3*4)
2 2.3
Câu 6: Điền từ còn thiếu vào dấu ba chấm cho câu sau:
Dãy hữu hạn các thao tác cần thực hiện để giải một bài toán gọi là…….
A. Dãy số
B. Thuật toán C. Viết chương trình D. Xác định bài toán
A. 1+1/2+1/(2*3)+1/(3*4)

B. 1+1/2+

Câu 7: Trong các từ sau đây, từ nào là từ khóa:
A. begin
B. pascal
C.Tinhtong
D. CT_sosanh
Câu 8: Sau câu lệnh sau giá trị của X là bao nhiêu, nếu trước đó giá trị của X
bằng 11:
if X>10 then X:=X+1;

A.11

B. 10

C. 9

D.8

Câu 9: Việc khai báo biến gồm khai báo tên biến và khai báo.........của biến.
Chỗ còn thiếu trong phát biểu ở trên là:
A. kiểu dữ liệu. B. phép gán
C. tính toán
D. biến nhớ
Câu 10: Trong Pascal, khai báo nào sau đây đúng?
A. var tb: real
B. var 4hs: integer
C. var R=30
D. const x: real
II. TỰ LUẬN: (5 đ)
Câu 1: Hãy chỉ ra INPUT(đầu vào), OUTPUT(đầu ra) và mô tả thuật của
bài toán: tính tổng của 20 số tự nhiên đầu tiên.
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
....
ĐỀ THI HỌC KỲ 1 MÔN TIN LỚP 8
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5 đ): Hãy chọn và khoanh tròn vào
đáp án đúng.
Câu 1: Trong các tên sau đây, tên nào là hợp lệ trong ngôn ngữ lập trình
Pascal ?
A. 1hoc sinh B. Tugiac C. 8a D. Tu giac
Câu 2: a được khai báo là biến với kiểu dữ liệu là số nguyên, s là biến với
kiểu dữ liệu là kí tự, phép gán nào sau đây hợp lệ:
A. a:=4.5 B. s:=123 C. s= ‘M’ D. s= ‘123’
Câu 3: Trong các câu lệnh Pascal sau, câu nào được viết đúng:
A. if x:=5 then; a=b B. if; x>5 then a:=b
C. if x>5; then a:=b D. if x>5 then a:=b else a<>b;
Câu 4: Quá trình giải bài toán trên máy tính theo trình tự các bước sau:
A. Xác định bài toán →Viết chương trình→Mô tả thuật toán.
B. Mô tả thuật toán→Viết chương trình→ Xác định bài toán.
C. Xác định bài toán →Mô tả thuật toán→Viết chương trình.
D. Viết chương trình→Mô tả thuật toán→ Xác định bài toán
Câu 5: Biểu diễn biểu thức
1 1 1
1
2 2.3 3.4
nào trong ngôn ngữ lập
trình Pascal là đúng:
A. 1+1/2+1/(2*3)+1/(3*4) B. 1+1/2+
1
2.3
+1/(3*4)
C. 1+1/2+1/(2.3)+1/(3*4) D. 1+
1 1
2 2.3
+1/(3*4)
Câu 6: Điền từ còn thiếu vào dấu ba chấm cho câu sau:
Dãy hữu hạn các thao tác cần thực hiện để giải một bài toán gọi là…….
A. Dãy số B. Thuật toán C. Viết chương trình D. Xác định bài toán
Câu 7: Trong các từ sau đây, từ nào là từ khóa:
A. begin B. pascal C.Tinhtong D. CT_sosanh
Câu 8: Sau câu lệnh sau giá trị của X là bao nhiêu, nếu trước đó giá trị của X
bằng 11:
if X>10 then X:=X+1;
ĐỀ THI HỌC KỲ 1 MÔN TIN LỚP 8 - Trang 2
ĐỀ THI HỌC KỲ 1 MÔN TIN LỚP 8 - Người đăng: phidu96-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
ĐỀ THI HỌC KỲ 1 MÔN TIN LỚP 8 9 10 967