Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học kỳ hai môn vật lý

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 161 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Onthionline.net

PHIẾU HỌC TẬP
A. PHẦN BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Chiết suất tuyệt đối của một môi trường truyền ánh sáng:
A. luôn lớn hơn 1.
B. luôn nhỏ hơn 1.
C. luôn lơn hơn 0.
D. luôn bằng 1.
Câu 2: Chiếu một ánh sáng đơn sắc đi từ không khí vào một môi trường có chiết
suất n, sao cho tia phản xạ vuông góc với tia khúc xạ. Khi đó góc tới i được tính
theo công thức:
A. sini = n.
B. sini = 1/n.
C. tani = n.
D. tani = 1/n.
8
Câu 3: Tốc độ ánh sáng truyền trong chân không là c = 3.10 m/s. Kim cương có
chiết suất n = 2,42. Vận tốc ánh sáng truyền trong kim cương là:
A. 242 000km/s.
B. 72 600km/s.
C. 124 000km/s.
D. 124 000m/s.

B. PHẦN BÀI TẬP TỰ LUẬN
Dạng 1: Tính góc tới, góc khúc xạ trong hiện tượng
khúc xạ ánh sáng
Bài toán 1: Một tia sáng truyền từ nước ra không khí. Nước có chiết suất n = 4/3.
a. Góc tới i = 300. Tính góc khúc xạ và góc lệch của tia sáng.
b. Tia tới cũng có một tia phản xạ mờ. Góc tới phải bằng bao nhiêu thì tia
phản xạ vuông góc với tia khúc xạ.

Dạng 2: Xác định chiết suất của môi trường
Bài toán 2: Một tia sáng truyền từ không khí vào trong một môi trường có chiết
suất n dưới góc tới i = 600. Góc khúc xạ r = 300. Tìm chiết suất n?

...
Onthionline.net
PHIẾU HỌC TẬP
A. PHẦN BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Chiết suất tuyệt đối của một môi trường truyền ánh sáng:
A. luôn lớn hơn 1. B. luôn nhỏ hơn 1.
C. luôn lơn hơn 0. D. luôn bằng 1.
Câu 2: Chiếu một ánh sáng đơn sắc đi từ không khí vào một môi trường có chiết
suất n, sao cho tia phản xạ vuông góc với tia khúc xạ. Khi đó góc tới i được tính
theo công thức:
A. sini = n. B. sini = 1/n. C. tani = n. D. tani = 1/n.
Câu 3: Tốc độ ánh sáng truyền trong chân không là c = 3.10
8
m/s. Kim cương có
chiết suất n = 2,42. Vận tốc ánh sáng truyền trong kim cương là:
A. 242 000km/s. B. 72 600km/s.
C. 124 000km/s. D. 124 000m/s.
B. PHẦN BÀI TẬP TỰ LUẬN
Dạng 1: Tính góc tới, góc khúc xạ trong hiện tượng
khúc xạ ánh sáng
Bài toán 1: Một tia sáng truyền từ nước ra không khí. Nước có chiết suất n = 4/3.
a. Góc tới i = 30
0
. Tính góc khúc xạ và góc lệch của tia sáng.
b. Tia tới cũng có một tia phản xạ mờ. Góc tới phải bằng bao nhiêu thì tia
phản xạ vuông góc với tia khúc xạ.
Dạng 2: Xác định chiết suất của môi trường
Bài toán 2: Một tia sáng truyền từ không khí vào trong một môi trường có chiết
suất n dưới góc tới i = 60
0
. Góc khúc xạ r = 30
0
. Tìm chiết suất n?
Đề thi học kỳ hai môn vật lý - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi học kỳ hai môn vật lý 9 10 818