Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học kỳ I lớp 8 THCS Bình Mỹ tỉnh An Giang Năm 2012

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 167 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG TRUNG QUỐC HỌC KỲ II LỚP 9

Đề số 1:
1. Nghe thầy / cô giáo đọc (3 lần ) và điền trống.

从这个星期开始,我早上跟阮南学打 . . . . . . ,晚上参加. . . . . .。
打太极拳对身体很有. . . . . .,可是早上六点就要起床,我每天都. . . . . .
起不来。书法也很有意思,可是我. . . . . .,写的字很难看。不过,我
相信. . . . . .努力,一定学得好。
2. Lựa chọn từ điền trống.

无论、都、先、然后、为了
(1)我们要. . . . . . 祖国的工业化、现代化努力学习,积极工作。
(2)这星期天他们. . . . . . 去书店买北京地图,. . . . . . 去游览长城。
(3). . . . . . . . . 情况怎么变化,我. . . . . . . . . 不会改变自己的决心。
3. Dùng từ ngữ cho sẵn hoàn thành câu. :

(1)提高人民生活

发展生产

(要想、就必须)

(2)经常练习

学好一门外语

(只有、才能)

(3)学好汉语

想了不少办法

(为了、她)

(4)我们了解课文内容

作练习

(先、再)

(5)练习难还是不难

做完才休息 (不管、都、我们)

4. Sắp xếp từ ngữ cho sẵn thành câu.

(1)我

天气

的 家乡

跟 一样

这儿

(2)我们 学校

的 以前

比

一些

(3)去年 考试

的 今年

跟 一样

(4)你

买 词典

没有

的

大

不
他

不

难
的

买

贵

5. Viết đoạn phiên âm la tinh dưới đây thành chữ Hán.
Co2ng chu1zho1ng yi1 nia2nji2, wo3men jiu4 ka1ishi3 xue2xi2 ha4 nyu3 le.
We1ile

ti2ga1o xue2shengmen de ko3uyu3

bia3oda2 ne2ngli4, xue2xia4o ha2i

zu3zhi1 ge4zho3ng ge4ya4ng de yu3ya2n shi2jia4n huo2do4ng. Bi3r u2, zhua1nti2
ta3olu4n hui4, dia4nyi3ng, xi4ju4 pi2nglu4n hui4, ya3njia3ng hui4 she2nme de.
Ga1o nia2nji2 de xue2sheng, me3inia2n ha2i ya4o da4o wa4i di4 ji4nxi2ng
yu3ya2n shi2jia4n huo2do4ng.

...
ĐỀ KIM TRA MÔN TING TRUNG QUC HC K II LP 9
Đề s 1:
1. Nghe thy / cô giáo đọc (3 ln ) và đin trng.
从这个星期开始,我早上跟阮南学打 . . . . . . ,晚上参加. . . . . .
打太极拳对身体很有. . . . . .,可是早上六点就要起床,我每天都. . . . . .
起不来。书法也很有意思,可是我. . . . . .,写的字很难看。不过,我
相信. . . . . .努力,一定学得好。
2. La chn t đin trng.
无论、都、先、然后、为了
1)我们要. . . . . . 祖国的工业化、现代化努力学习,积极工作。
2)这星期天他们. . . . . . 去书店买北京地图,. . . . . . 去游览长城。
3. . . . . . . . . 情况怎么变化,我. . . . . . . . . 会改变自己的决心。
3. Dùng t ng cho sn hoàn thành câu. :
1)提高人民生活 发展生产 (要想、就必须)
2)经常练习 学好一门外语 (只有、才能)
3)学好汉语 想了不少办法 (为了、她)
4)我们了解课文内容 作练习 (先、再)
5)练习难还是不难 做完才休息 (不管、都、我们)
4. Sp xếp t ng cho sn thành câu.
1)我 天气 家乡 一样 这儿
2)我们 学校 以前 一些
3)去年 考试 今年 一样
4)你 词典 没有
Đề thi học kỳ I lớp 8 THCS Bình Mỹ tỉnh An Giang Năm 2012 - Trang 2
Đề thi học kỳ I lớp 8 THCS Bình Mỹ tỉnh An Giang Năm 2012 - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi học kỳ I lớp 8 THCS Bình Mỹ tỉnh An Giang Năm 2012 9 10 475