Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi Học kỳ II: 2010-2011 Môn: Giải tích 2-CA1

Được đăng lên bởi tranminhvan927
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 2038 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đề thi Học kỳ II: 2010-2011

Trường Đại học Bách Khoa Tp HCM

Môn: Giải tích 2-CA1

Bộ môn: Toán Ứng Dụng

Ngày thi 26 tháng 06 năm 2011
Thời gian 90 phút.
(Không được sử dụng tài liệu)
2

Câu 1. (1,5đ) Cho hàm số f (x, y) = x2 ey − yex . Tính d2 f (0, 1).
Câu 2. (1,5đ) Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số
f (x, y) = 4x + 6y − x2 − y 2
trên hình tròn D = {(x, y)\x2 + y 2

52}.

|y − x|dxdy, trong đó D là
Câu 3. (1,5đ) Tính tích phân kép I =
√ D
2
2
miền phẳng giới hạn bởi x + y
9, y
3x.
Câu 4. (1,5đ) Tính tích phân đường loại hai I = (x2 + 2y)dx − (y 2 +
C
2

2

2x)dy, với C là phần đường tròn x + y = 4 thỏa điều kiện y

x, hướng

theo chiều ngược chiều kim đồng hồ.
Câu 5. (1,5đ) Tính tích phân mặt loại hai I =

(2x + y)dydz + (2y +
S

z)dzdx + (2z + x)dxdy, với S là phần mặt z = 2 − x2 − y 2 bị cắt bởi mặt
z = 1, phía trên theo hướng trục Oz.
(n + 1)n
Câu 6. (1đ) Khảo sát sự hội tụ của chuỗi số
n2 n
n=1 n .3
∞

2

∞

Câu 7. (1,5đ) Tính tổng của chuỗi số

1−n
n
n=1 (1 + n).2

Chủ nhiệm bộ môn

PGS.TS. Nguyễn Đình Huy

...
Trường Đại học Bách Khoa Tp HCM Đề thi Học kỳ II: 2010-2011
Bộ môn: Toán Ứng Dụng Môn: Giải tích 2-CA1
Ngày thi 26 tháng 06 năm 2011
Thời gian 90 phút.
(Không được sử dụng tài liệu)
Câu 1. (1,5đ) Cho hàm số f(x, y) = x
2
e
y
ye
x
2
. Tính d
2
f(0, 1).
Câu 2.
(1,5đ) Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số
f(x, y) = 4x + 6y x
2
y
2
trên hình tròn D = {(x, y)\x
2
+ y
2
52}.
Câu 3. (1,5đ) Tính tích phân kép I =
D
|y x|dxdy, trong đó D
miền phẳng giới hạn bởi x
2
+ y
2
9, y
3x.
Câu 4. (1,5đ) Tính tích phân đường loại hai I =
C
(x
2
+ 2y)dx (y
2
+
2x)dy, với C phần đường tròn x
2
+ y
2
= 4 thỏa điều kiện y x, hướng
theo chiều ngược chiều kim đồng hồ.
Câu 5. (1,5đ) Tính tích phân mặt loại hai I =
S
(2x + y)dydz + (2y +
z)dzdx + (2z + x)dxdy, với S phần mặt z = 2 x
2
y
2
bị cắt bởi mặt
z = 1, phía trên theo hướng trục Oz.
Câu 6. (1đ) Khảo sát sự hội tụ của chuỗi số
n=1
(n + 1)
n
2
n
n
2
.3
n
Câu 7. (1,5đ) Tính tổng của chuỗi số
n=1
1 n
(1 + n).2
n
Ch nhiệm b môn
PGS.TS. Nguyễn Đình Huy
Đề thi Học kỳ II: 2010-2011 Môn: Giải tích 2-CA1 - Người đăng: tranminhvan927
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi Học kỳ II: 2010-2011 Môn: Giải tích 2-CA1 9 10 743