Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học kỳ II môn Địa lí 11

Được đăng lên bởi trinhkhoa1982
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 487 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ngày giảng:……… Lớp B1:
Ngày giảng:……… Lớp B2:
Ngày giảng:……… Lớp B3:

Ngày giảng:………. Lớp B4:
Ngày giảng:………. Lớp B5:
Ngày giảng:………. Lớp B6:

Tiết 35: KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II
I. MỤC TIÊU:
- Kiểm tra mức độ nắm vững kiến thức, kĩ năng của HS sau khi học xong các chủ đề Địa lí
kinh tế - xã hội các nước và khu vực trên Thế giới, lớp 11, chương trình chuẩn.
- Phát hiện sự phân hoá về trình độ học lực của HS trong quá trình dạy học, để đặt ra các
biện pháp dạy học phân hóa cho phù hợp.
- Giúp cho HS biết được khả năng học tập của mình so với mục tiêu đề ra của chương trình
GDPT phần địa lí kinh tế - xã hội các nước và khu vực trên Thế giới; tìm được nguyên nhân
sai sót, từ đó điều chỉnh hoạt động dạy và học; phát triển kĩ năng tự đánh giá cho HS.
- Kiểm tra khả năng vận dụng kiến thức, kĩ năng của HS vào các tình huống cụ thể.
- Thu thập thông tin phản hồi để điều chỉnh quá trình dạy học và quản lí giáo dục.
II. HÌNH THỨC KIỂM TRA:
- Kiểm tra hình thức tự luận.
- Kiểm tra trên lớp.
III. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:
Ở đề kiểm tra học kì II, Địa lí 11, chương trình chuẩn các chủ đề và nội dung kiểm tra với số
tiết là: 14 tiết (bằng 100%), phân phối cho các chủ đề và nội dung như sau: Liên Bang Nga 2
tiết (14%); Nhật Bản 3 tiết (21,5%); Trung Quốc 3 tiết (21,5%); Đông Nam Á 4 tiết (29%);
Ô-xtrây-li-a 2 tiết (14%); Trên cơ sở phân phối số tiết như trên, kết hợp với việc xác định
chuẩn quan trọng ta xây dựng ma trận đề kiểm tra như sau:
1. Ma trận đề 1:
Mức độ

Nhận biết

Thông hiểu

Chủ đề
Nhật Bản

Tỉ lệ 40% =
4đ
Trung Quốc Trình bày đặc
điểm ngành công
nghiệp của Trung
Quốc
Tỉ lệ 30% = 100% số điểm =
3đ
3đ
Đông Nam
Phân tích
Á
những thành

Vận dụng
Cấp độ thấp
cấp độ
cao
Biết cách nhận
xét và vẽ biểu
đồ cột thể hiện
tốc độ tăng GDP
của Nhật Bản
100% số điểm =
4đ

Tổng
1 câu

40% = 4đ
1 câu

30% = 3đ
1 câu

Tỉ lệ 30% =
3đ
Tổng điểm
100% = 10đ

3 điểm=30%

tựu và thách
thức của các
nước ASEAN
hiện nay
100% số điểm
= 3đ
3 điểm = 30%

30% = 3đ
4 điểm=40%

100%=10đ

2. Ma trận đề 2:
Mức độ

Nhận biết

Chủ đề
Nhật Bản

Tỉ lệ 30% =
3đ
Trung Quốc So sánh các điều
kiện tự nhiên
giữa miền Đông
và miền Tây của
Trung Quốc
Tỉ lệ 30% = 100% số điểm =
3đ
3đ
Đông Nam
Á

Tỉ lệ 40% =
4đ
Tổng điểm
100% = 10đ

3 điểm=30%

Thông hiểu

Vận dụng
Cấp độ thấp
cấp độ
cao

Phân tích đặc
điểm dân cư
của Nhật Bản
và ảnh hưởng
của chúng
100% số điểm
= 3đ

Tổng
1 câu

30% = 3đ
1 câu

30% = 3đ

3 điểm = 30%

IV. RA ĐỀ KIỂM TRA TỪ MA TRẬN:

Biết cách nhận
xét và vẽ biểu
đồ cột ghép thể
hiện sản ...
Ngày giảng:……… Lớp B1: Ngày giảng:………. Lớp B4:
Ngày giảng:……… Lớp B2: Ngày giảng:………. Lớp B5:
Ngày giảng:……… Lớp B3: Ngày giảng:………. Lớp B6:
Tiết 35: KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II
I. MỤC TIÊU:
- Kiểm tra mức đnắm vững kiến thức, năng của HS sau khi học xong các chủ đề Địa
kinh tế - xã hội các nước và khu vực trên Thế giới, lớp 11, chương trình chuẩn.
- Phát hiện sự phân hoá về trình độ học lực của HS trong quá trình dạy học, để đặt ra các
biện pháp dạy học phân hóa cho phù hợp.
- Giúp cho HS biết được khả năng học tập của mình so với mục tiêu đề ra của chương trình
GDPT phần địa kinh tế - hội các nước khu vực trên Thế giới; tìm được nguyên nhân
sai sót, từ đó điều chỉnh hoạt động dạy và học; phát triển kĩ năng tự đánh giá cho HS.
- Kiểm tra khả năng vận dụng kiến thức, kĩ năng của HS vào các tình huống cụ thể.
- Thu thập thông tin phản hồi để điều chỉnh quá trình dạy học và quản lí giáo dục.
II. HÌNH THỨC KIỂM TRA:
- Kiểm tra hình thức tự luận.
- Kiểm tra trên lớp.
III. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:
đề kiểm tra học kì II, Địa lí 11, chương trình chuẩn các chủ đề và nội dung kiểm tra với số
tiết là: 14 tiết (bằng 100%), phân phối cho các chủ đề và nội dung như sau: Liên Bang Nga 2
tiết (14%); Nhật Bản 3 tiết (21,5%); Trung Quốc 3 tiết (21,5%); Đông Nam Á 4 tiết (29%);
Ô-xtrây-li-a 2 tiết (14%); Trên sở phân phối số tiết như trên, kết hợp với việc xác định
chuẩn quan trọng ta xây dựng ma trận đề kiểm tra như sau:
1. Ma trận đề 1:
Mức độ
Chủ đề
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng
Cấp độ thấp cấp độ
cao
Nhật Bản Biết cách nhận
xét và vẽ biểu
đồ cột thể hiện
tốc độ tăng GDP
của Nhật Bản
1 câu
Tỉ lệ 40% =
100% số điểm =
40% = 4đ
Trung Quốc Tnh bày đặc
điểm ngành công
nghiệp của Trung
Quốc
1 câu
Tỉ lệ 30% =
100% số điểm =
30% = 3đ
Đông Nam
Á
Phân tích
những thành
1 câu
Đề thi học kỳ II môn Địa lí 11 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi học kỳ II môn Địa lí 11 - Người đăng: trinhkhoa1982
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Đề thi học kỳ II môn Địa lí 11 9 10 290