Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2010 - 2011 MÔN: TOÁN-KHỐI 12

Được đăng lên bởi trinhktk13
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 381 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GD&ĐT BÌNH ĐỊNH
TRƯỜNG THPT TAM QUAN

Câu I:(3.0 điểm). Cho hàm số y 

ĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2010 - 2011
MÔN: TOÁN-KHỐI 12
Thời gian: 120 phút (Không kể thời gian giao đề)
x3
x 1

(1)

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số (1) .
b) Viết phương trình tiếp tuyến với ( C) tại điểm có hoành độ x0 = 2
c) Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C), trục tung, trục hoành.
Câu II:(1.5 điểm). Tính các tích phân sau:

4

7

a) I 

x

3

1  x dx ;
2

0

b) I  (3  2 x) cos 2 xdx

0

Câu III:(1.0 điểm).
Tính thể tích của vật thể tròn xoay sinh ra bởi hình phẳng giới hạn bởi các đường y  x 3  1
,y =0,x =0,x =1 khi quay xung quanh trục Ox.
Câu IV:(3.0 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(–1; 0; 2), mặt phẳng
(P): 2x – y – z +3 = 0 và đường thẳng (d):

x3 y 2 z 6


.
2
4
1

a) Tìm giao điểm của đường thẳng d và mặt phẳng (P). Viết phương trình mặt phẳng (Q)
qua A và song song (P).
b) Viết phương trình mặt cầu (S) tâm A và tiếp xúc với mặt phẳng (P).Tìm tọa độ tiếp
điểm của (S) và (P).
c) Viết phương trình đường thẳng () biết rằng () đi qua điểm A, cắt (d) tại B và cắt (P)
uuur uuu
r r
tại C sao cho AC  2 AB  0 .
Câu V (1.5 điểm)
1.a) Tìm mô đun của số phức z  9  15i  (2  3i) 2
b)Cho số phức z thỏa mãn (1  i ) z  (4  7i )  8  4i .Tìm phần thực và phần ảo của số phức z
2.Cho số phức z 

1 i
.Tính giá trị của
1 i

z 2011

----------------------HẾT----------------------

Họ và tên: …………………………………………….Số báo danh:……………………

SỞ GD&ĐT BÌNH ĐỊNH
TRƯỜNG THPT TAM QUAN

HƯỚNG DẪN CHẤM
THI HỌC KÌ II - MÔN TOÁN LỚP 12
NĂM HỌC 2010 - 2011
(Hướng dẫn chấm này gồm 04 trang)

CÂU
I
(3 điểm)

a/ (1.5 điểm)

y

TXĐ: D = R \  1
 Sự biến thiên:

ĐÁP ÁN

x3
x 1

ĐIỂM
0.25



* Chiều biến thiên: y ' 

 4

x 1
 x  1 2 <0 ;

Suy ra hàm số luôn nghịch biến trên  ,1 và  1,  
* Hàm số không có cực trị.
*Giới hạn và tiệm cận:
x 3
x 3
 ;+ lim y  lim

x 1 x  1
x 1
x  1
lim y 1

+ lim y  xlim
1
x  1



x  

0.25

Suy ra x=1 là TCĐ.
Suy ra y=1 là TCN.

0.25

* Bảng biến thiên:
x -
y'

1

y 1

+

+
-

0.25
1

-

 Đồ thị:
Điểm đặc biệt: Giao điểm của đồ thị với Oy :(0 ;-3)
Giao điểm của đồ thị với Ox :(-3 ;0)
Đồ thị nhận giao điểm 2 đường tiệm cận I(1 ; 1) làm tâm đối xứng

0.25

y
4

2

x

O
-5

-3

5

-2

-3
-4

-6

0.25

b/(0.5 điểm) .Với x0 = 2  y0= 5
 Hệ số góc của tiếp của (C) tại (2;5) là : k = f’(2)= -4.
 Phương trình tiếp tuyến : y = -4(x -2)+5  y = -4x +13.
c/.(1.0...
SỞ GD&ĐT BÌNH ĐỊNH ĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2010 - 2011
TRƯỜNG THPT TAM QUAN MÔN: TOÁN-KHỐI 12
Thời gian: 120 phút (Không kể thời gian giao đề)
Câu I:(3.0 điểm). Cho hàm số
x 3
y
x 1
(1)
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số (1) .
b) Viết phương trình tiếp tuyến với ( C) tại điểm có hoành độ x
0
= 2
c) Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C), trục tung, trục hoành.
Câu II:(1.5 điểm). Tính các tích phân sau:
a)
7
3
2
0
1I x x dx
; b)
4
0
(3 2 )cos2I x xdx
Câu III:(1.0 điểm).
Tính thể tích của vật thể tròn xoay sinh ra bởi hình phẳng giới hạn bởi các đường
3
1y x
,y =0,x =0,x =1 khi quay xung quanh trục Ox.
Câu IV:(3.0 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(–1; 0; 2), mặt phẳng
(P): 2x – y – z +3 = 0 và đường thẳng (d):
3 2 6
2 4 1
x y z
.
a) Tìm giao điểm của đường thẳng d mặt phẳng (P). Viết phương trình mặt phẳng (Q)
qua A và song song (P).
b) Viết phương trình mặt cầu (S) tâm A tiếp c với mặt phẳng (P).Tìm tọa độ tiếp
điểm của (S) và (P).
c) Viết phương trình đường thẳng () biết rằng () đi qua điểm A, cắt (d) tại B cắt (P)
tại C sao cho
2 0AC AB
uuur uuur r
.
Câu V (1.5 điểm)
1.a) Tìm mô đun của số phức
2
9 15 (2 3 )z i i
b)Cho số phức z thỏa mãn
(1 ) (4 7 ) 8 4i z i i
.Tìm phần thực và phần ảo của số phức z
2.Cho số phức
.Tính giá trị của
2011
z
----------------------HẾT----------------------
Họ và tên: …………………………………………….Số báo danh:……………………
ĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2010 - 2011 MÔN: TOÁN-KHỐI 12 - Trang 2
ĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2010 - 2011 MÔN: TOÁN-KHỐI 12 - Người đăng: trinhktk13
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
ĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2010 - 2011 MÔN: TOÁN-KHỐI 12 9 10 785