Ktl-icon-tai-lieu

đề thi hoc kì 1-hóa 12

Được đăng lên bởi truongthptcamle
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 607 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

KIỂM TRA HỌC KỲ I- NĂM HỌC 2010 - 2011
MÔN: HÓA HỌC- LỚP 12
Thời gian: 45 phút, không kể thời gian phát đề

ĐỀ CHÍNH THỨC

Mã đề 243

Học sinh chọn và tô kín một ô tròn tương ứng với phương án trả lời đúng trên phiếu trả lời trắc nghiệm.

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ HỌC SINH (20 câu, 6,0 điểm)
1. Vinyl propionat có công thức là
A. CH2 =CH-COO-CH2-CH2-CH3.
C. CH3-CH2-COO-CH=CH-CH3.

B. CH3COOCH=CH2.
D. CH3-CH2- COO-CH=CH2.

2. Trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng?
A. Glucozơ + H2 (Ni, to )
B. Glucozơ + dung dịch AgNO3/NH3 (t0)
C. Dung dịch glucozơ + Cu(OH)2
D. Glucozơ + dung dịch NaOH

`

3. Xà phòng hoá 4,4 gam etyl axetat bằng 100 ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra
hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là
A. 4,28 gam.
B.1,64 gam.
C.5,2 gam.
D.4,1 gam.
4. Sản phẩm của phản ứng xà phòng hóa tristearin là
A. C17H35COONa và C3H5(OH)3.
B. C17H33COONa và C3H5(OH)3.
C. C17 H35COOH và C3H5(OH)3.
D. C17H33 COONa và C3H7OH.
5. Điều khẳng định nào sau đây không đúng?
A. Thành phần chính của xà phòng là muối Na+ (hoặc K+) của các axit béo.
B. Chất giặt rửa tổng hợp được điều chế từ các sản phẩm của dầu mỏ.
C. Chất giặt rửa tổng hợp bị giảm tác dụng tẩy rửa trong nước cứng.
D. Thành phần chính của chất giặt rửa tổng hợp là muối Na+ (hoặc K+) của axit đođecylbenzensunfonic.
6. Cho 4,5 gam C2H5NH2 tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, lượng muối thu được là
A. 0,85 gam.
B. 8,15 gam.
C. 7,65 gam.
D. 8,10 gam.
7. Cho 10,68 gam -aminoaxit X tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH thu được 13,32 gam muối.
Công thức cấu tạo của X là
A. H2N-CH2-CH2-COOH.
B. CH3-CH(NH2)-COOH.
C. H2N-CH2-CH2-CH2- COOH.
D. CH3-CH2-CH(NH2)-COOH.
8. Chất nào trong các chất sau vừa phản ứng được với dung dịch KOH, vừa phản ứng được với dung
dịch HCl?
A. C6H5NH2
B. H2NCH2COOH
C. CH3COOH
D. C2H5OH
9. Sản phẩm của quá trình thuỷ phân đến cùng các protein đơn giản nhờ xúc tác thích hợp là
A. α-amino axit.
B. β-amino axit.
C. axit cacboxylic. D. este.
10. Thủy phân 75,6 gam một peptit chỉ thu được 90 gam glyxin (axit aminoaxetic). Peptit ban đầu là một
A. đipeptit.
B. tripeptit.
C. tetrapeptit.
D. pentapeptit.
11. Cho các dung dịch: glucozơ, glixerol, fomanđehit, etanol. Thuốc thử có thể dùng để phân biệt 4
dung dịch trên là
A. Cu(OH)2/ NaOH.
B. dung dịch AgNO3/NH3.
C. nước brom.
D. Na kim loại.
12. Để tráng một số ruột phích, người ta thủy phân 171 gam saccarozơ, sau đó thực hiện phản ứng
tráng gương với dung dịch AgNO3/...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KIỂM TRA HỌC KỲ I- NĂM HỌC 2010 - 2011
MÔN: HÓA HỌC- LỚP 12
Thời gian: 45 phút, không kể thời gian phát đề
ĐỀ CHÍNH THỨC
Mã đề 243
Học sinh chọn và tô kín một ô tròn tương ứng với phương án trả lời đúng trên phiếu trả lời trắc nghiệm.
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ HỌC SINH (20 câu, 6,0 điểm)
1.
Vinyl propionat có công thức là
A. CH
2
=CH-COO-CH
2
-CH
2
-CH
3
. B. CH
3
COOCH
=CH
2
.
C. CH
3
-CH
2
-COO-CH=CH-CH
3
. D. CH
3
-CH
2
-
COO-CH=CH
2
.
2.
Trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng?
A. Glucozơ + H
2
(Ni, t
o
) B. Glucozơ + dung dịch AgNO
3
/NH
3
(t
0
) `
C. Dung dịch glucozơ + Cu(OH)
2
D. Glucozơ + dung dịch NaOH
3.
Xà phòng hoá 4,4 gam etyl axetat bằng 100 ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra
hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là
A. 4,28 gam. B.1,64 gam. C.5,2 gam. D.4,1 gam.
4.
Sản phẩm của phản ứng xà phòng hóa tristearin là
A. C
17
H
35
COONa và C
3
H
5
(OH)
3
. B. C
17
H
33
COONa và C
3
H
5
(OH)
3
.
C. C
17
H
35
COOH và C
3
H
5
(OH)
3
. D. C
17
H
33
COONa và C
3
H
7
OH.
5.
Điều khẳng định nào sau đây không đúng?
A. Thành phần chính của xà phòng là muối Na
+
(hoặc K
+
) của các axit béo.
B. Chất giặt rửa tổng hợp được điều chế từ các sản phẩm của dầu mỏ.
C. Chất giặt rửa tổng hợp bị giảm tác dụng tẩy rửa trong nước cứng.
D. Thành phn chính của cht giặt rửa tng hp là mui Na
+
(hoc K
+
) ca axit đođecylbenzensunfonic.
6.
Cho 4,5 gam C
2
H
5
NH
2
tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, lượng muối thu được là
A. 0,85 gam. B. 8,15 gam. C. 7,65 gam. D. 8,10 gam.
7.
Cho 10,68 gam -aminoaxit X tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH thu được 13,32 gam muối.
Công thức cấu tạo của X là
A. H
2
N-CH
2
-CH
2
-COOH. B. CH
3
-CH(NH
2
)-COOH.
C. H
2
N-CH
2
-CH
2
-CH
2
- COOH. D. CH
3
-CH
2
-CH(NH
2
)-COOH.
8.
Chấto trong các chất sau vừa phản ứng được với dung dịch KOH, vừa phản ứng được với dung
dịch HCl?
A. C
6
H
5
NH
2
B. H
2
NCH
2
COOH C. CH
3
COOH D. C
2
H
5
OH
9.
Sản phẩm của quá trình thuỷ phân đến cùng các protein đơn giản nhờ xúc tác thích hợp là
A. α-amino axit. B. β-amino axit. C. axit cacboxylic. D. este.
10.
Thủy pn 75,6 gam một peptit chỉ thu được 90 gam glyxin (axit aminoaxetic). Peptit ban đầu là một
A. đipeptit. B. tripeptit. C. tetrapeptit. D. pentapeptit.
11.
Cho các dung dịch: glucozơ, glixerol, fomanđehit, etanol. Thuốc thử thể dùng để phân biệt 4
dung dịch trên là
A. Cu(OH)
2
/ NaOH. B. dung dịch AgNO
3
/NH
3
.
C. nước brom. D. Na kim loại.
12.
Để tráng một số ruột phích, người ta thủy phân 171 gam saccarozơ, sau đó thực hiện phản ứng
tráng gương với dung dịch AgNO
3
/NH
3
dư, thu được m gam Ag. Giả sử các phản ứng xảy ra hoàn
toàn. Giá trị của m là
A. 216. B. 108. C. 54. D. 432.
Trang 1 mã đề 243
đề thi hoc kì 1-hóa 12 - Trang 2
đề thi hoc kì 1-hóa 12 - Người đăng: truongthptcamle
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
đề thi hoc kì 1-hóa 12 9 10 670