Ktl-icon-tai-lieu

đề thi học ki 1 môn vật lý 9

Được đăng lên bởi Công Trí Ngô
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 427 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KÌ I
NĂM HỌC: 2014 – 2015
MÔN: VẬT LÝ 9
I. Ma trận đề kiểm tra:
Tên chủ
đề

1. Điện
trở của
dây dẫn.
Định
luật Ôm.
(11 tiết)

Nhận biết
TNKQ

Thông hiểu

TL

1. Nêu được điện
trở của mỗi dây
dẫn đặc trưng
cho mức độ cản
trở dòng điện của
dây dẫn đó.
2. Nêu được điện
trở của một dây
dẫn được xác
định như thế nào
và có đơn vị đo
là gì.
3. Phát biểu được
định luật Ôm đối
với một đoạn
mạch có điện trở.

TNKQ

TL

Vận dụng

Cộng

Cấp độ nhận
thức

Cấp độ cao

TNKQ
TL
7. Vận dụng
được định luật
Ôm cho đoạn
mạch gồm nhiều
nhất ba điện trở
thành phần.

TNKQ
TL
9. Vận dụng
được định luật
Ôm và công thức

6. Nêu được mối
quan hệ giữa điện
trở của dây dẫn
với độ dài, tiết
diện và vật liệu
làm dây dẫn. Nêu
được các vật liệu 8. Vận dụng
khác nhau thì có được công thức
điện trở suất khác
l
nhau.
R =  và giải
S
thích được các
hiện tượng đơn
giản liên quan
tới điện trở của
dây dẫn.

l
để giải
S
bài toán về mạch
điện sử dụng với
hiệu điện thế
không đổi.

R =

4. Viết được
công thức tính
điện trở tương
đương đối với
đoạn mạch nối
tiếp, đoạn mạch
song song gồm
nhiều nhất ba
điện trở.
5. Nhận
được các
biến trở.
Sô câu
hỏi
Số điểm
2. Công
và công
suất
điện.
(9 tiết)

biết
loại

1
0.5
10. Viết được các
công thức tính
công suất điện và
điện năng tiêu
thụ của một đoạn
mạch.

1
0.5
11. Nêu được ý
nghĩa các trị số
vôn và oat có ghi
trên các thiết bị
tiêu thụ điện năng.

1

0.5
13. Vận dụng
được định luật
Jun – Len-xơ để
giải thích các
hiện tượng đơn
12. Chỉ ra được sự giản có liên

1

4

2

3.5

chuyển hoá các
dạng năng lượng
khi đèn điện, bếp
điện, bàn là.

Số
hỏi

câu

Số điểm
3.Nam
châm –
từ
trường
(6 tiết)

Số
hỏi

câu

Số điểm
4. Lực
điện từ Hiện
tượng
cảm ứng
điện từ
(6 tiết )
Số
hỏi

câu

quan.
14. Vận dụng
được các công
thức P = UI, A =
Pt = UIt đối với
đoạn mạch tiêu
thụ điện năng.

1

1

2

0.5
2
15.Nhận
biết 16. Vẽ và xác 17. Vận dụng
được các đặc tính định được chiều được qui tắc
của nam châm. của đường sức từ nắm tay phải để
Từ trường
xác định được
chiều dòng điện,
chiều của đường
sức từ của ống
dây có dòng
điện chạy qua.
1

2.5

1

0.5
18.Hiểu được thế
nào là hiện tượng
cảm ứng điện từ
và nắm được điều
kiện xuất hiện
của dòng điện
cảm ứng

2

1.5
19. Vận dụng
được qui tắc bàn
tay trái xác định
chiều lực điện
từ, chiều dòng
điện

2

1

1

2

Số điểm

0.5

1.5

2

Ts câu
hỏi

3

2

1

3

1

10

Ts điểm

1.5đ

1đ

0.5

5đ

2đ

10đ

II. Nội dung đề:
A. Trắc nghiệm: (3 điểm)
Hãy khoanh tròn các chữ cái A,B,C hoặc D trước các câu trả lời đúng:
Câu 1: ...
ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KÌ I
NĂM HỌC: 2014 – 2015
MÔN: VẬT LÝ 9
I. Ma trận đề kiểm tra:
Tên chủ
đề
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng
TNKQ TL TNKQ TL Cấp độ nhận
thức
Cấp độ cao
TNKQ TL TNKQ TL
1. Điện
trở của
dây dẫn.
Định
luật Ôm.
(11 tiết)
1. Nêu được điện
trở của mỗi dây
dẫn đặc trưng
cho mức đ cản
trở dòng điện của
dây dẫn đó.
2. Nêu được điện
trở của một dây
dẫn được xác
định như thế nào
đơn vị đo
là gì.
3. Phát biểu được
định luật Ôm đối
với một đoạn
mạch có điện trở.
4. Viết được
công thức tính
điện trở tương
đương đối với
đoạn mạch nối
tiếp, đoạn mạch
song song gồm
nhiều nhất ba
điện trở.
5. Nhận biết
được các loại
biến trở.
6. Nêu được mối
quan hệ giữa điện
trở của dây dẫn
với độ dài, tiết
diện vật liệu
làm dây dẫn. u
được các vật liệu
khác nhau thì
điện trở suất khác
nhau.
7. Vận dụng
được định luật
Ôm cho đoạn
mạch gồm nhiều
nhất ba điện trở
thành phần.
8. Vận dụng
được công thức
R =
l
S
giải
thích được các
hiện tượng đơn
giản liên quan
tới điện trở của
dây dẫn.
9. Vận dụng
được định luật
Ôm công thức
R =
l
S
để giải
bài toán về mạch
điện sử dụng với
hiệu điện thế
không đổi.
Sô câu
hỏi
1 1 1 1 4
Số điểm 0.5 0.5 0.5 2 3.5
2. Công
ng
suất
điện.
(9 tiết)
10. Viết được các
công thức tính
công suất điện và
điện năng tiêu
thụ của một đoạn
mạch.
11. Nêu được ý
nghĩa các trị số
vôn oat ghi
trên các thiết bị
tiêu thụ điện năng.
12. Chỉ ra được sự
13. Vận dụng
được định luật
Jun Len-xơ để
giải thích các
hiện tượng đơn
giản liên
đề thi học ki 1 môn vật lý 9 - Trang 2
đề thi học ki 1 môn vật lý 9 - Người đăng: Công Trí Ngô
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
đề thi học ki 1 môn vật lý 9 9 10 299