Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học kì 1

Được đăng lên bởi proistui-gmail-com
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 364 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ÑEÀ KIEÅM TRA HOÏC KÌ I NAÊM HOÏC 2009-2010
Moân Toaùn - Lôùp 9
Thôøi gian : 120 phuùt

( khoâng keå thôøi gian phaùt baøi)

A/ PHAÀN TÖÏ CHOÏN: ( 1 ñieåm) Hoïc sinh choïn moät trong hai caâu sau:
Caâu 1:
a) Phaùt bieåu ñònh nghóa haøm soá baäc nhaát
b) Laáy hai ví duï veà haøm soá baäc nhaát.
Caâu 2:
Phaùt bieåu, veõ hình, ghi giaû thieát, keát luaän cuûa ñònh lí “ quan heä vuoâng goùc giöõa ñöôøng kính
vaø daây cung ”. ( Hoïc sinh chæ phaùt bieåu moät trong hai ñònh lí)
B/ PHAÀN BAÉT BUOÄC: ( 9 ñieåm)
Caâu 1: (3 ñieåm)
Thu goïn : a) ( 8  3 2  10) 2  5
b)

5 5 5 5

5 5 5 5

c) 15  6 6  33  12 6
Caâu 2: (2,5 ñieåm)
1
x2
2
y  x  2
a) Veõ ñoà thò caùc haøm soá treân cuøng maët phaúng toaï ñoä.
1
b) Goïi giao ñieåm cuûa hai ñöôøng thaúng y  x  2 vaø y   x  2 vôùi truïc Ox laàn löôït laø A, B
2
vaø giao ñieåm cuûa chuùng laø C. Tính dieän tích cuûa tam giaùc ABC (laøm troøn ñeán ñoä)
c) Vieát phöông trình ñöôøng thaúng ñi qua ñieåm A vaø song song vôùi ñöôøng thaúng y=-x+2
Caâu 3: (3,5 ñieåm)
Cho ñöôøng troøn taâm (O) baùn kính OA=R, daây BC vuoâng goùc vôùi OA taïi trung ñieåm M cuûa
OA.
a) Töù giaùc OBAC laø hình gì?
b) Keû ñöôøng kính COD chöùng minh BD//OA
c) Keû tieáp tuyeán vôùi ñöôøng troøn taïi B, noù caét ñöôøng thaúng OA taïi E. Chöùng minh EC laø
tieáp tuyeán cuûa ñöôøng troøn (O)
d) Tính ñoä daøi BE theo R.
Cho caùc haøm soá: y 

**HEÁT **

Chữ kí …………………….
Họ tên giám thị 2: …………………………………...Chữ kí ……………………..

SỞ GD&ĐT
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề gồm 01 trang)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2010- 2011
MÔN : TOÁN LỚP 9
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

A/ PHẦN TỰ CHỌN (2điểm)
Thí sinh chọn một trong hai câu sau:
Câu 1: a/ Phát biểu quy tắc khai phương một tích của các số không âm.
b/ Áp dụng : Tính 4.100
Câu 2: Phát biểu định lí về hai tiếp tuyến cắt nhau.
B/ PHẦN BẮT BUỘC ( 8 điểm)
Câu 1 (2,0điểm).
a/ Tính :
A = 3 2 5 2  8
B = 3 2 2  3 2 2
b/ Tìm x biết :

 1 2 x 

2

3

Câu 2 (2,0 điểm). Cho hàm số y = mx + 3 .
a/ Vẽ đồ thị hàm số trên với m = -1.
b/ Tìm m biết đồ thị hàm số đi qua điểm A(1; 5).
Câu 3 ( 2,0 điểm).
Cho tam giác ABC vuông tại A, có cạnh AB = 5cm, cạnh AC = 75 cm.
Tính độ dài cạnh BC và góc B, góc C của tam giác ABC .
Câu 4 ( 2,0điểm). Từ điểm A ở ngoài đường tròn tâm O, kẻ hai tiếp tuyến AB, AC
với đường tròn (B,C là các tiếp điểm).
a/ Chứng minh tam giác ABC cân và OA  BC.
b/ Vẽ đường kính COD, đường thẳng qua O và vuông góc CD cắt DB ở E .
Chứng minh tứ giác OAEB là hình thang cân.
-------------...
ÑEÀ KIEÅM TRA HOÏC KÌ I NAÊM HOÏC 2009-2010
Moân Toaùn - Lôùp 9
Thôøi gian : 120 phuùt ( khoâng keå thôøi gian phaùt baøi)
A/ PHAÀN TÖÏ CHOÏN: ( 1 ñieåm) Hoïc sinh choïn moät trong hai caâu sau:
Caâu 1:
a) Phaùt bieåu ñònh nghóa haøm soá baäc nhaát
b) Laáy hai ví duï veà haøm soá baäc nhaát.
Caâu 2:
Phaùt bieåu, veõ hình, ghi giaû thieát, keát luaän cuûa ñònh lí “ quan heä vuoâng goùc giöõa ñöôøng kính
vaø daây cung ”. ( Hoïc sinh chæ phaùt bieåu moät trong hai ñònh lí)
B/ PHAÀN BAÉT BUOÄC: ( 9 ñieåm)
Caâu 1: (3 ñieåm)
Thu goïn : a)
( 8 3 2 10) 2 5
b)
5 5 5 5
5 5 5 5
c)
15 6 6 33 12 6
Caâu 2: (2,5 ñieåm)
Cho caùc haøm soá:
1
2
2
y x
2y x 
a) Veõ ñoà thò caùc haøm soá treân cuøng maët phaúng toaï ñoä.
b) Goïi giao ñieåm cuûa hai ñöôøng thaúng
1
2
2
y x
vaø
2y x 
vôùi truïc Ox laàn löôït laø A, B
vaø giao ñieåm cuûa chuùng laø C. Tính dieän tích cuûa tam giaùc ABC (laøm troøn ñeán ñoä)
c) Vieát phöông trình ñöôøng thaúng ñi qua ñieåm A vaø song song vôùi ñöôøng thaúng y=-x+2
Caâu 3: (3,5 ñieåm)
Cho ñöôøng troøn taâm (O) baùn kính OA=R, daây BC vuoâng goùc vôùi OA taïi trung ñieåm M cuûa
OA.
a) Töù giaùc OBAC laø hình gì?
b) Keû ñöôøng kính COD chöùng minh BD//OA
c) Keû tieáp tuyeán vôùi ñöôøng troøn taïi B, noù caét ñöôøng thaúng OA taïi E. Chöùng minh EC laø
tieáp tuyeán cuûa ñöôøng troøn (O)
d) Tính ñoä daøi BE theo R.
**HEÁT **
Chữ kí …………………….
Họ tên giám thị 2: …………………………………...Chữ kí ……………………..
Đề thi học kì 1 - Trang 2
Đề thi học kì 1 - Người đăng: proistui-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề thi học kì 1 9 10 474