Ktl-icon-tai-lieu

đề thi học kì 2 môn toán 11 TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NỘI – AMSTERDAM

Được đăng lên bởi Anh Phan
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 428 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguồn tài liệu: 
TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NỘI – AMSTERDAM

ĐỀ THI HỌC KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 11

TỔ TOÁN – TIN
---------***---------

NĂM HỌC 2010 – 2011
Thời gian làm bài: 120 phút
------------*****------------

Bài 1. Tìm ba số hạng đầu của một cấp số nhân, biết rằng tổng của ba số hạng này
bằng 21, đồng thời theo thứ tự này, chúng là số hạng thứ nhất, thứ ba và thứ
mười lăm của một cấp số cộng.
x +7 - 5- x
Bài 2. a) Tìm giới hạn L = lim
.
x -1
b) Tìm giá trị của tham số m để hàm số sau liên tục tại x = 3:
ì x - 3x + 9 - 2 x + 3
,
x¹3
ï
f ( x) = í
2x - 6
ïm,
x=3
î
1
3
Bài 3. Cho hàm số y = x - 3 x + có đồ thị ( C ) .
2
2
a) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị ( C ) của hàm số tại những điểm có
hoành độ thỏa mãn y '' = 0.
b) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị ( C ) của hàm số biết rằng tiếp
2

3

x ®1

2

4

2

æ 3ö
tuyến đi qua điểm A ç 0; ÷ .
è 2ø
Bài 4. Cho hình chóp S . ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, mặt bên
SAB là tam giác đều và vuông góc với đáy.
a) Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng ( SCD ) .

b) Tính góc giữa hai mặt phẳng ( SAB ) và ( SCD ) .
c) Gọi E là trung điểm của SA. Chứng minh rằng CE vuông góc với SA.
d) Cho điểm M di động trên đoạn SA. Gọi I là hình chiếu vuông góc của
điểm S trên mặt phẳng ( CDM ) . Chứng minh rằng khi M thay đổi thì điểm
I di động trên một đường tròn cố định.
Bài 5. (Chỉ dành cho các lớp 11T2, 11L1, 11L2, 11H1, 11H2, 11Tin)

Cho phương trình ( m + 1) x - 2m x - 4 x + m + 1 = 0 với m là tham số.
2

3

2

2

2

Chứng minh rằng phương trình đã cho luôn có ba nghiệm phân biệt với mọi
giá trị của tham số m.
Chú ý: - Đối với các lớp 11T2, 11L1, 11L2, 11H1, 11H2, 11Tin, thang điểm như
sau: Bài 1: 2 điểm, bài 2: 2 điểm: bài 3: 2 điểm, bài 4: 3,5 điểm, bài 5: 0,5 điểm.
- Đối với các lớp còn lại, thang điểm như sau: Bài 1: 2 điểm, bài 2: 2 điểm:
bài 3: 2 điểm, bài 4: 4 điểm.
--------------- HẾT ---------------

...
Ngun tài liu: http://hn-ams.edu.vn
TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NI – AMSTERDAM
T TOÁN – TIN
---------***---------
ĐỀ THI HC K 2 MÔN TOÁN LP 11
NĂM HỌC 2010 – 2011
Thi gian làm bài: 120 phút
------------*****------------
Bài 1. Tìm ba s hạng đầu ca mt cp s nhân, biết rng tng ca ba s hng này
bằng 21, đng thi theo th t này, chúng s hng th nht, th ba th
mười lăm ca mt cp s cng.
Bài 2. a) Tìm gii hn
2
3
1
7 5
lim .
1
x
x x
L
x
®
+ - -
=
-
b) Tìm giá tr ca tham s
m
để hàm s sau liên tc ti
x
=
( )
2
3 9 2 3
, 3
2 6
, 3
x x x
x
f x
x
m x
ì
- + - +
¹
ï
=
í
-
ï
=
î
Bài 3. Cho hàm s
4 2
1 3
3
2 2
y x x
= - +
có đồ th
(
)
.
C
a) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ th
(
)
C
ca hàm s ti những điểm có
hoành độ tha mãn
'' 0.
y
=
b) Viết phương trình tiếp tuyến của đ th
(
)
C
ca hàm s biết rng tiếp
tuyến đi qua điểm
3
0; .
2
A
æ ö
ç ÷
è ø
Bài 4. Cho hình chóp
.
S ABCD
đáy
ABCD
hình vng cnh
,
a
mt bên
SAB
là tam giác đều và vuông góc với đáy.
a) Tính khong cách t
A
đến mt phng
(
)
.
SCD
b) Tính góc gia hai mt phng
(
)
SAB
(
)
.
SCD
c) Gi
E
là trung điểm ca
.
SA
Chng minh rng
CE
vuông góc vi
.
SA
d) Cho điểm
M
di động trên đoạn
.
SA
Gi
I
hình chiếu vuông góc ca
điểm
S
trên mt phng
(
)
.
CDM
Chng minh rng khi
M
thay đổi thì điểm
I
di động trên một đường tròn cố định.
Bài 5. (Ch dành cho các lp 11T2, 11L1, 11L2, 11H1, 11H2, 11Tin)
Cho phương trình
(
)
2 3 2 2 2
1 2 4 1 0
m x m x x m
+ - - + + =
vi
m
tham s.
Chng minh rng phương trình đã cho luôn ba nghim phân bit vi mi
giá tr ca tham s
.
m
Chú ý: - Đối vi các lp 11T2, 11L1, 11L2, 11H1, 11H2, 11Tin, thang điểm như
sau: Bài 1: 2 điểm, bài 2: 2 điểm: bài 3: 2 điểm, bài 4: 3,5 điểm, bài 5: 0,5 điểm.
- Đối vi các lp còn li, thang điểm như sau: Bài 1: 2 điểm, bài 2: 2 điểm:
bài 3: 2 điểm, bài 4: 4 điểm.
--------------- HT ---------------
đề thi học kì 2 môn toán 11 TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NỘI – AMSTERDAM - Người đăng: Anh Phan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
đề thi học kì 2 môn toán 11 TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NỘI – AMSTERDAM 9 10 588