Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học kì 2 và đề thi vào lớp 10 tỉnh Lạng Sơn,Môn thi: Toán

Được đăng lên bởi niemtincuocsongshg
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1294 lần   |   Lượt tải: 3 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THI HỌC KÌ II LỚP 9 THCS
LẠNG SƠN
NĂM HỌC 2013 – 2014
Môn thi: Toán
Thời gian làm bài: 90 phút ( không kể thời gian giao đề)
Câu 1 (2 điểm )
 x  y 1
 2x  y  5

1. Giải hệ phương trình: 

2. Vẽ đồ thị hàm số y = - x2 trên mặt phẳng tọa độ Oxy
Câu 2 (2,5 điểm)
Cho phương trình bậc 2: x2 – 2(m+1)x + m2 – 1 = 0 (1)
1. Giải phương trình (1) với m = 1.
2. Tìm giái trị của m để phương trình (1) có 2 nghiệm phân biệt x1; x2 thoả mãn
điều kiện: 3(x1 + x2) = x1x2.
Câu 3 (1,5 điểm)
Một hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 7 cm. Tính diện tích hình chữ nhật
biết độ dài đường chéo hình chữ nhật là 13 cm.
Câu 4 ( 3 điểm)
Cho đường tròn tâm O đường kính AB, điểm I nằm giữa A và O. Kẻ dây MN vuông
góc với AB tại I. Gọi C là điểm tùy ý thuộc cung lớn MN sao cho C không trùng với
M, N và B. Nối CA cắt MN tại E. Chứng minh rằng:
1. Tứ giác IECB nội tiếp một đường tròn.
2. Hai tam giác AME và ACM đồng dạng. Từ đó suy ra: AM2 = AE.AC.
Câu 5 (1 điểm )
1

1

1

Cho 3 số thực dương x, y, z thỏa mãn: x  y  z  4. Chứng minh rằng:
1
1
1


1
2x  y  z x  2 y  z x  y  2z

------------------------------ Hết --------------------------SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THI HỌC KÌ II LỚP 9 THCS
LẠNG SƠN
NĂM HỌC 2012 – 2013
Môn thi: Toán
Thời gian làm bài: 90 phút ( không kể thời gian giao đề)
Câu 1 (2 điểm)
 5x  y  3
 3 x  4 y  11

1. Giải hệ phương trình: 

2. Cho đường thẳng (d): y = 2ax + 3 và đường thẳng (d’): y = -2x + 3
Hãy tìm a để đường thẳng (d) vuông góc với đường thẳng (d’)?
Câu 2 ( 2,5 điểm)
Cho phương trình bậc 2 (m là tham số): x2 +2(m – 2)x – 2m + 1 = 0 (*)
1. Giải phương trình (*) với m = 1.
2. Chứng minh rằng phương trình (*) có nghiệm với mọi giá trị của m.
3. Gọi x1; x2 là hai nghiệm của phương trình (*). Lập biểu thức liên hệ giữa x1; x2
không phụ thuộc vào m.
Câu 3 ( 1,5 điểm)
Quãng đường sông từ A đến B dài 36 km. Một ca nô xuôi từ A đến B rồi ngược từ B
về A hết tổng cộng 5 giờ. Tính vận tốc thực của ca nô biết vận tốc của dòng nước là 3
km/h.
Câu 4 ( 3 điểm)

Cho tam giác ABC vuông ở A và một điểm D nằm giữa A và B. Đường tròn đường
kính BD cắt BC ở E. Các đường thẳng CD, AE lần lượt cắt đường tròn tại F và G.
Chứng minh rằng:
1. Tam giác ABC đồng dạng với tam giác EBD.
2. Tứ giác ADEC nội tiếp một đường tròn.
3. Đường thẳng FG song song với đường thẳng AC.
Câu 5 ( 1 điểm )
Giả sử các số thcj không âm x, y, x thỏa mãn điều kiện: xy + yz + zx = 1.
Chứng minh rằng: 10x2 + 10y2 + z2  4.
---------------------------------...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LẠNG SƠN
ĐỀ THI HỌC KÌ II LỚP 9 THCS
NĂM HỌC 2013 – 2014
Môn thi: Toán
Thời gian làm bài: 90 phút ( không kể thời gian giao đề)
Câu 1 (2 điểm )
1. Giải hệ phương trình:
1
2 5
x y
x y
2. Vẽ đồ thị hàm số y = - x
2
trên mặt phẳng tọa độ Oxy
Câu 2 (2,5 điểm)
Cho phương trình bậc 2: x
2
– 2(m+1)x + m
2
– 1 = 0 (1)
1. Giải phương trình (1) với m = 1.
2. Tìm giái trị của m để phương trình (1) có 2 nghiệm phân biệt x
1
; x
2
thoả mãn
điều kiện: 3(x
1
+ x
2
) = x
1
x
2
.
Câu 3 (1,5 điểm)
Một hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 7 cm. Tính diện tích hình chữ nhật
biết độ dài đường chéo hình chữ nhật là 13 cm.
Câu 4 ( 3 điểm)
Cho đường tròn tâm O đường kính AB, điểm I nằm giữa A và O. Kẻ dây MN vuông
góc với AB tại I. Gọi C là điểm tùy ý thuộc cung lớn MN sao cho C không trùng với
M, N và B. Nối CA cắt MN tại E. Chứng minh rằng:
1. Tứ giác IECB nội tiếp một đường tròn.
2. Hai tam giác AME và ACM đồng dạng. Từ đó suy ra: AM
2
= AE.AC.
Câu 5 (1 điểm )
Cho 3 số thực dương x, y, z thỏa mãn:
1 1 1
4.
x y z
Chứng minh rằng:
1 1 1
1
2 2 2x y z x y z x y z
------------------------------ Hết ---------------------------
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LẠNG SƠN
ĐỀ THI HỌC KÌ II LỚP 9 THCS
NĂM HỌC 2012 – 2013
Môn thi: Toán
Thời gian làm bài: 90 phút ( không kể thời gian giao đề)
Câu 1 (2 điểm)
1. Giải hệ phương trình:
5 3
3 4 11
x y
x y
2. Cho đường thẳng (d): y = 2ax + 3 và đường thẳng (d’): y = -2x + 3
Hãy tìm a để đường thẳng (d) vuông góc với đường thẳng (d’)?
Câu 2 ( 2,5 điểm)
Cho phương trình bậc 2 (m là tham số): x
2
+2(m – 2)x – 2m + 1 = 0 (*)
1. Giải phương trình (*) với m = 1.
2. Chứng minh rằng phương trình (*) có nghiệm với mọi giá trị của m.
3. Gọi x
1
; x
2
là hai nghiệm của phương trình (*). Lập biểu thức liên hệ giữa x
1
; x
2
không phụ thuộc vào m.
Câu 3 ( 1,5 điểm)
Quãng đường sông từ A đến B dài 36 km. Một ca nô xuôi từ A đến B rồi ngược từ B
về A hết tổng cộng 5 giờ. Tính vận tốc thực của ca nô biết vận tốc của dòng nước là 3
km/h.
Câu 4 ( 3 điểm)
Đề thi học kì 2 và đề thi vào lớp 10 tỉnh Lạng Sơn,Môn thi: Toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi học kì 2 và đề thi vào lớp 10 tỉnh Lạng Sơn,Môn thi: Toán - Người đăng: niemtincuocsongshg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đề thi học kì 2 và đề thi vào lớp 10 tỉnh Lạng Sơn,Môn thi: Toán 9 10 924