Ktl-icon-tai-lieu

đề thi học kì I năm 2013 2014 môn hóa 11

Được đăng lên bởi Trần Trung
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 470 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ ÔN THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2013-2014
MÔN HÓA HỌC LỚP 11
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH [30 câu]
Câu 1: Chất nào dưới đây chỉ gồm những chất điện ly mạnh:
A. H2SO4, NaCl, KNO3, H2CO3.
B. CaCl2, CuSO4, CH3COOH, HNO3.
C. H2SO4, NaCl, KNO3, Ba(NO3)2.
D. HNO3, Cu(NO3)2, H2O, H3PO4.
Câu 2: Phương trình điện li nào dưới đây viết không đúng ?
CH 3COO 
Cl 
A. HCl  H+ +
.
B. CH3COOH 
+ H+ .
PO34
PO34
C. H3PO4  3H+ + 3
.D. Na3PO4  3Na+ +
.
Câu 3: Trộn lẫn 200 ml dung dịch NaCl 1M với 200 ml dung dịch KCl 0,5M. Nồng độ mol/l của ion
Cl
trong dung dịch thu được là
A. 1,50M.
B. 0,67M.
C. 0,20M.
D. 0,75M.
Câu 4: Theo A-rê-ni-ut, phát biểu nào sau đây là đúng ?
A. Chất có chứa nhóm OH là hiđroxit.
B. Hiđroxit lưỡng tính là chất vừa phản ứng với axit và bazơ.
C. Chất có chứa H trong phân tử là axit.
OH 
D. Chất có khả năng phân li ra ion
trong nước là bazơ.
Câu 5: Đối với dung dịch axit yếu CH3COOH, tồn tại những phân tử và ion nào sau đây (bỏ qua sự
điện li của nước) ?

CH 3COO 
OH 
H  CH 3COO
H
A.
,
, CH3COOH và
.
B.
,
và CH3COOH.




CH 3COO
OH
H
H
C.
và
.
D.
và
.
H

Câu 6: Một dung dịch có [
] = 10-4 mol/l, môi trường của dung dịch là
A. trung tính.
B. axit.
C. không xác định được. D. kiềm.
Câu 7: Trong dung dịch HCl 0,001 M. Tích số ion của nước là


H  OH
H  OH
-14
A. [ ] .[
] < 1,0.10 .
B. [ ] .[
] = 1,0.10 -14.


H  OH
H  OH
-14
C. [ ] .[
] > 1,0.10 .
D. [ ] .[
] ≥ 1,0.10 -14.
Câu 8: Dãy các chất nào sau đây đều là hiđroxit lưỡng tính ?
A. Pb(OH)2, Al(OH)3, Zn(OH)2.
B. Al(OH)3, Zn(OH)2, Fe(OH)2.
C. Cu(OH)2, Zn(OH)2, Mg(OH)2.
D. Mg(OH)2, Zn(OH)2, Pb(OH)2.
Câu 9: pH của 200 ml dung dịch chứa 0,98 gam H2SO4 là
A. 12,8.
B. 12,4.
C. 1,0.
D. 8,0.
Câu 10: Cho 150ml dung dịch HCl 0,02M trộn với 500ml dung dịch NaOH 0,018 M được dung dịch
có pH bằng:
A. 11,96.
B. 12.
C. 13,5.
D. 2,04.
Câu 11: Các tập hợp ion nào sau đây có thể đồng thời tồn tại trong cùng một dung dịch :
NO3 CO32
OH 
2+
3+
+
2+
A. Fe , Fe ,
,
.
B. Na , Cu ,
, H+ .
NO3 Cl 
OH  Cl 
C. H+ , K+ ,
,
.
D. Mg2+, Ca2+ ,
,
.

1 Created by: Trần Văn Trung | Trường THPT Krông Nô

Cl 

HCO3

Câu 12: Một cốc nước có chứa a mol Ca2+, b mol Mg2+, c mol
, d mol
. Hệ thức liên hệ giữa
a,b,c,d là:
A. 2a + 2b = c - d.
B. a + b = c + d.
C. 2a + 2b = c + d.
D. a + b = 2c + 2d.
Câu 13: N2 phản ứng với chất nào sau đây ở điều kiện thường ?
A. H2.
B. O2.
C. Li.
D. Mg.
Câu 14: Dung dịch NH3 có thể tác dụng được với các dung dịch :
A. NaCl , CaCl2.
B. CuCl2 , AlCl3.
C. KNO3 , K2SO4.
D. Ba(NO3...
ĐỀ ÔN THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2013-2014
MÔN HÓA HỌC LỚP 11
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH [30 câu]
Câu 1: Chất nào dưới đây chỉ gồm những chất điện ly mạnh:
A. H
2
SO
4
, NaCl, KNO
3
, H
2
CO
3
. B. CaCl
2
, CuSO
4
, CH
3
COOH, HNO
3
.
C. H
2
SO
4
, NaCl, KNO
3
, Ba(NO
3
)
2
. D. HNO
3
, Cu(NO
3
)
2
, H
2
O, H
3
PO
4
.
Câu 2: Phương trình điện li nào dưới đây viết không đúng ?
A. HCl H
+
+
Cl
. B. CH
3
COOH
3
CH COO
+ H
+
.
C. H
3
PO
4
3H
+
+ 3
3
4
PO
.D. Na
3
PO
4
3Na
+
+
3
4
PO
.
Câu 3: Trộn lẫn 200 ml dung dịch NaCl 1M với 200 ml dung dịch KCl 0,5M. Nồng độ mol/l của ion
Cl
trong dung dịch thu được là
A. 1,50M. B. 0,67M. C. 0,20M. D. 0,75M.
Câu 4: Theo A-rê-ni-ut, phát biểu nào sau đây là đúng ?
A. Chất có chứa nhóm OH là hiđroxit.
B. Hiđroxit lưỡng tính là chất vừa phản ứng với axit và bazơ.
C. Chất có chứa H trong phân tử là axit.
D. Chất có khả năng phân li ra ion
OH
trong nước là bazơ.
Câu 5: Đối với dung dịch axit yếu CH
3
COOH, tồn tại những phân tử ion nào sau đây (bỏ qua sự
điện li của nước) ?
A.
H
,
3
CH COO
, CH
3
COOH và
OH
. B.
H
,
3
CH COO
và CH
3
COOH.
C.
H
3
CH COO
. D.
H
OH
.
Câu 6: Một dung dịch có [
H
] = 10
-4
mol/l, môi trường của dung dịch là
A. trung tính. B. axit. C. không xác định được. D. kiềm.
Câu 7: Trong dung dịch HCl 0,001 M. Tích số ion của nước là
A. [
H
] .[
OH
] < 1,0.10
-14
. B. [
H
] .[
OH
] = 1,0.10
-14
.
C. [
H
] .[
OH
] > 1,0.10
-14
. D. [
H
] .[
OH
] ≥ 1,0.10
-14
.
Câu 8: Dãy các chất nào sau đây đều là hiđroxit lưỡng tính ?
A. Pb(OH)
2
, Al(OH)
3
, Zn(OH)
2
. B. Al(OH)
3
, Zn(OH)
2
, Fe(OH)
2
.
C. Cu(OH)
2
, Zn(OH)
2
, Mg(OH)
2
. D. Mg(OH)
2
, Zn(OH)
2
, Pb(OH)
2
.
Câu 9: pH của 200 ml dung dịch chứa 0,98 gam H
2
SO
4
A. 12,8. B. 12,4. C. 1,0. D. 8,0.
Câu 10: Cho 150ml dung dịch HCl 0,02M trộn với 500ml dung dịch NaOH 0,018 M được dung dịch
có pH bằng:
A. 11,96. B. 12. C. 13,5. D. 2,04.
Câu 11: Các tập hợp ion nào sau đây có thể đồng thời tồn tại trong cùng một dung dịch :
A. Fe
2+
, Fe
3+
,
3
NO
,
2
3
CO
. B. Na
+
, Cu
2+
,
OH
, H
+
.
C. H
+
, K
+
,
3
NO
,
Cl
. D. Mg
2+
, Ca
2+
,
OH
,
Cl
.
1 Created by: Trần Văn Trung | Trường THPT Krông Nô
đề thi học kì I năm 2013 2014 môn hóa 11 - Trang 2
đề thi học kì I năm 2013 2014 môn hóa 11 - Người đăng: Trần Trung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
đề thi học kì I năm 2013 2014 môn hóa 11 9 10 765