Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi

Được đăng lên bởi Nham Ngoc Lan
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 948 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TỈNH
MÔN: HÓA HỌC 9
ĐỀ SỐ 3
Thời gian: 120 phút
Sở GD&ĐT Hải Dương
Câu 1(2 điểm):
1- Chất bột A là Na2CO3, chất bột B là Ca(HCO3)2. Viết phương trình hóa học
xảy ra (nếu có) khi:
- Nung nóng A và B.
- Hòa tan A và B bằng dung dịch H2SO4 loãng.
- Cho CO2 qua dung dịch A và dung dịch B.
- Cho dung dịch Ca(OH)2 vào dung dịch A và dung dịch B.
- Cho A và B vào dung dịch BaCl2.
2- Có 5 lọ hóa chất khác nhau, mỗi lọ chứa một dung dịch của một trong các
hóa chất sau: NaOH, HCl, H2SO4, BaCl2, Na2SO4. Chỉ được dùng thêm
phenolphtalein ( với các điều kiện và dụng cụ thí nghiệm có đủ). Hãy trình
bày phương pháp hóa học nhận ra 5 hóa chất trên và viết các phương trình
phản ứng xảy ra (nếu có).
Câu 2 (2 điểm):
1- Từ Metan và các chất vô cơ, các điều kiện phản ứng cần thiết có đầy đủ.
Hãy viết các phương trình hóa học điều chế: rượu etylic, axit axetic,
polietilen, etyl axetat, etylclorua(C2H5Cl), etan (C2H6).
2- Đốt cháy hoàn toàn một hidrocacbon ở trạng thái khí có số nguyên tử C  4.
Người ta thu được khí cacbonic và hơi nước theo tỷ lệ thể tích là 1:1 (các
TaiLieu.VN

Page 1

chất khí và hơi đo ở cùng điều kiện). Xác định công thức cấu tạo có thể có
của hidrocacbon trên.
Câu 3 (2 điểm): Hỗn hợp A gồm hai kim loại Na và Al.
1) Hòa tan A vào nước dư:
a) Xác định tỉ lệ số mol

nNa
để hỗn hợp A tan hết?
nAl

b) Nếu khối lượng A là 16,9 gam cho tan hết trong lượng nước dư thì thu
được 12,32 lít khí H2 (đktc). Xác định khối lượng mỗi kim loại trong A?
2) Cho 16,9 gam hỗn hợp A như trên vào 2 lít dung dịch HCl 0,75M, phản
ứng xong thu được dung dịch X. Cho 2 lít dung dịch KOH vào X kết thúc
các phản ứng thì thu được 7,8 gam kết tủa. Xác định nồng độ mol/lít của
dung dịch KOH đã dùng?
Câu 4 (2 điểm):
1- Hòa tan hoàn toàn một lượng kim loại M trong dung dịch H2SO4 loãng có
nồng độ 20% (lấy dư 20% so với lượng cần cho phản ứng). Dung dịch thu
được có nồng độ của muối tạo thành là 23,68%. Xác định kim loại M?
2- Nêu phương pháp tách hai muối FeCl2 và CuCl2 ra khỏi hỗn hợp của chúng
mà khối lượng không thay đổi. Viết các phương trình phản ứng hóa học xảy
ra (nếu có).
Câu 5 (2 điểm): A là hỗn hợp khí (ở điều kiện tiêu chuẩn) gồm ba hidrocacbon
(X, Y, Z) có dạng công thức là CnH2n+2 hoặc CnH2n ( có số nguyên tử C  4).
Trong đó có hai chất có số mol bằng nhau.

TaiLieu.VN

Page 2

Cho 2,24 lít hỗn hợp khí A vào bình kín chứa 6,72 lít O2 ở điều kiện tiêu
chuẩn rồi bật tia lửa điện để các phản ứng xảy ra hoàn toàn ( giả sử phản ứng cháy
chỉ tạo ra CO2 và H2O)...
TaiLieu.VN Page 1
ĐỀ S 3
ĐỀ THI HC SINH GII TNH
MÔN: HÓA HC 9
Thi gian: 120 phút
S GD&ĐT Hải Dương
u 1(2 điểm):
1- Chất bột A là Na
2
CO
3
, chất bột B là Ca(HCO
3
)
2
. Viết phương trình hóa học
xảy ra (nếu có) khi:
- Nung nóng A và B.
- Hòa tan A và B bng dung dịch H
2
SO
4
loãng.
- Cho CO
2
qua dung dịch A và dung dch B.
- Cho dung dịch Ca(OH)
2
vào dung dịch A và dung dịch B.
- Cho A và B vào dung dịch BaCl
2
.
2- 5 lhóa chất khác nhau, mỗi lọ chứa một dung dịch ca một trong các
hóa chất sau: NaOH, HCl, H
2
SO
4
, BaCl
2
, Na
2
SO
4
. Ch được dùng thêm
phenolphtalein ( với các điều kiện và dụng cụ tnghiệm đủ). Hãy trình
bày phương pháp hóa học nhận ra 5 hóa chất trên viết các phương trình
phản ứng xảy ra (nếu có).
u 2 (2 điểm):
1- TMetan và các chất cơ, các điều kiện phản ứng cn thiết đầy đủ.
Hãy viết các phương trình hóa học điều chế: rượu etylic, axit axetic,
polietilen, etyl axetat, etylclorua(C
2
H
5
Cl), etan (C
2
H
6
).
2- Đốt cháy hoàn toàn một hidrocacbon ở trạng ti ksố nguyên tC
4.
Người ta thu được kcacbonic i nước theo tỷ lệ thể tích là 1:1 (các
Đề thi học sinh giỏi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi học sinh giỏi - Người đăng: Nham Ngoc Lan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi 9 10 829