Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi 11 môn Toán Nghi Lộc 5

Được đăng lên bởi Việt Dũng
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 319 lần   |   Lượt tải: 1 lần
SỞ GD&ĐT NGHỆ AN
——————
ĐỀ THI THỬ

KỲ THI CHỌN HSG LỚP 11 NĂM HỌC 2014-2015
ĐỀ THI MÔN: TOÁN
Dành cho học sinh THPT Nghi Lộc V
Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề
————————————

Câu 1 (6,0 điểm).
1.

Giải phương trình: 1  x 2  4 x 3  4 x .

2.

Cho 0  x1  1 và : xn 1  1  xn  

1
. Tìm lim xn
4

Câu 2 (2,0 điểm).
Cho x, y , z  0 thỏa mãn x 2  y 2  z 2  3 . Chứng minh
xy yz zx
  3
z
x
y
Câu 3 (6,0 điểm). Một lớp có n học sinh (n>3). Thầy chủ nhiệm cần chọn ra một nhóm và chỉ định
1 em làm nhóm trưởng. Số học sinh trong nhóm phải lớn hơn 1 và nhỏ hơn n. Gọi T là số cách
chọn.
n 1

a) Chứng minh rằng T=  kCn

k

k 2



n 1
b) Chứng minh rằng T= n 2  2



Câu 4 (3,0 điểm).
rong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy cho tam giác ABC vuông tại A(-3;-3), trung điểm M của
BC nằm trên  : 2 x  y  7  0 . Gọi H là hình chiếu của A lên trung tuyến BN của tam giác
ABC. Biết rằng I(1;9) là trung điểm của BH. Tìm tọa độ B, C.
Câu 5 (3,0 điểm).
Cho hình chóp tam giác S.ABC có 3 cạnh SA, SB, SC đôi một vuông góc. Hạ SH   ABC  ,
SH=h. Gọi S1 , S 2 , S3 là diện tích các mặt bên. Chứng minh
S1  S 2  S3 

9 2
h
2
—Hết—
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh:……….………..…….…….….….; Số báo danh……………….

SỞ GD&ĐT NGHỆ AN
———————

KỲ THI CHỌN HSG LỚP 11 THPT NGHỆ AN
NĂM HỌC 2014-2015
HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: TOÁN
———————————

Câu Ý
1
1 2,0 điểm

Nội dung trình bày

1. Đặt x  cos t , t  [-

Điểm

 
; ] . Pt
2 2


 x  cos



 cos 3t  sin t  cos 3t  cos 



8

 k


 t 8 2

 
3 

 t  
  x  cos  
2 

8
 t     k


4

2
 x
2


3

1,0 điểm
2

2. Ta có xn 1   1  xn   2 xn 1  1  xn   1   un  tăng

Suy ra limx n 
2

1
.
2

2,0 điểm

Bđt

2

2

2

 zx
    2 x2  y 2  z 2  9
 y

2

2

 zx
xy yz yz zx xz xy
    3  x2  y 2  z 2  .  .  .
z x
x y
y z
 y

 xy   yz
    
 z   x

 xy   yz
    
 z   x
(Luôn đúng)
3

3





2

2

2,0 điểm
a) Gọi Ak là phương án: Chọn nhóm có k học sinh.(1<k<n). Phương án Ak có 2
k
công đoạn: Công đoạn 1: Có Cn cách chọn, công đoạn 2: có k cách chọn nhóm
k
trưởng. Vậy theo quy tắc nhân có kCn cách thực hiện. Theo quy tắc cộng ta có

3

n 1

T   kCnk
k 2

b) Thầy chủ nhiệm có thể thực hiện theo trình tự khác như sau: Công đoạn 1: Chọn
nhóm trưởng: có n cách chọn. Công đoạn 2: chọn 1 nhóm học sinh trong n-1 học
sinh còn lại. Dễ thấy số tập hợp con khác rỗng của n-1 phần tử là 2n1  2 . ...
SỞ GD&ĐT NGHỆ AN
——————
ĐỀ THI THỬ
KỲ THI CHỌN HSG LỚP 11 NĂM HỌC 2014-2015
ĐỀ THI MÔN: TOÁN
Dành cho học sinh THPT Nghi Lộc V
Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề
————————————
Câu 1 (6,0 điểm).
1. Giải phương trình:
2 3
1 4 4x x x
.
2. Cho
1
0 1x
và :
1
1
1
4
n n
x x
. Tìm
lim
n
x
Câu 2 (2,0 điểm).
Cho
, , 0x y z
thỏa mãn
2 2 2
3x y z
. Chứng minh
3
xy yz zx
z x y
Câu 3 (6,0 điểm). Một lớp có n học sinh (n>3). Thầy chủ nhiệm cần chọn ra một nhóm và chỉ định
1 em làm nhóm trưởng. Số học sinh trong nhóm phải lớn hơn 1 nhỏ hơn n. Gọi T số cách
chọn.
a) Chứng minh rằng T=
1
2
n
k
n
k
kC
b) Chứng minh rằng T=
1
2 2
n
n
Câu 4 (3,0 điểm).
rong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy cho tam giác ABC vuông tại A(-3;-3), trung điểm M của
BC nằm trên
: 2 7 0x y
. Gọi H hình chiếu của A lên trung tuyến BN của tam giác
ABC. Biết rằng I(1;9) là trung điểm của BH. Tìm tọa độ B, C.
Câu 5 (3,0 điểm).
Cho hình chóp tam giác S.ABC 3 cạnh SA, SB, SC đôi một vuông góc. Hạ
,
SH=h. Gọi
1 2 3
, ,S S S
là diện tích các mặt bên. Chứng minh
2
1 2 3
9
2
S S S h
—Hết—
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh:……….………..…….…….….….; Số báo danh……………….
Đề thi học sinh giỏi 11 môn Toán Nghi Lộc 5 - Trang 2
Đề thi học sinh giỏi 11 môn Toán Nghi Lộc 5 - Người đăng: Việt Dũng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi 11 môn Toán Nghi Lộc 5 9 10 963