Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI 12

Được đăng lên bởi thuyhuongcanh
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 634 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO
QUẢNG NINH
–––––––––
ðỀ THI CHÍNH THỨC

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2012 – 2013

MÔN :
TOÁN
( BẢNG A )
Ngày thi : 23/10/2012
Thời gian làm bài : 180 phút

(Không kể thời gian giao ñề)

Họ và tên,chữ ký
của giám thị số 1
–––––––––––––
–––––––––––––

(ðề thi này có 01 trang)
Bài 1 (6 ñiểm) :
1. Cho hàm số y =

x+2
có ñồ thị (C), gọi I là giao hai tiệm cận . Viết phương trình
x −1

tiếp tuyến với ñồ thị (C) biết tiếp tuyến ấy cắt hai ñường tiệm cận của ñồ thị tại hai
ñiểm A, B sao cho bán kính ñường tròn nội tiếp tam giác IAB lớn nhất.
2. Tính giới hạn sau : lim
x →0

( x 2 + 2012) 7 1 − 2 x − 2012
x

Bài 2 (3 ñiểm) :
Tìm m ñể phương trình sau ñây có nghiệm :

x 2 − 2 x + m( x − 4)

x+2
+ 2 8 + 2 x − x 2 − 14 − m = 0
4−x

Bài 3 (3 ñiểm) :
Cho tam giác ABC vuông ở A, gọi I là tâm ñường tròn nội tiếp tam giác. ðặt IA = x ,
IB = y , IC = z . Chứng minh rằng :

1
1
1
2
= 2+ 2+
2
x
y
z
yz

Bài 4 (5 ñiểm) :
Trong mặt phẳng (P) cho ñường tròn ñường kính BC cố ñịnh. M là một ñiểm di ñộng
trên ñường tròn ấy. Trên ñường thẳng d vuông góc với mặt phẳng (P) tại B lấy một ñiểm A cố
ñịnh. Gọi H, K lần lượt là hình chiếu của B trên AM và AC .
1. Chứng minh rằng khi M di ñộng mặt phẳng (BHK) cố ñịnh .
2. Xác ñịnh vị trí của M ñể diện tích tam giác BHK lớn nhất
Bài 5 (3 ñiểm) :
Cho ba số thực a,b,c thỏa mãn abc = 2 2 . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức :

P=

a 6 + b6
b6 + c 6
c6 + a6
+
+
a 4 + b4 + a 2b 2 b4 + c 4 + b 2 c 2 c 4 + a 4 + c 2 a 2
– – – – – – – – – – – – –Hết– – – – – – – – – – – – –

Họ và tên thí sinh : – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – –Số báo danh: – – – –

SỞ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO QUẢNG NINH
HƯỚNG DẪN CHẤM THI HỌC SINH GIỎI LỚP 12 NĂM HỌC 2012 – 2013

Môn Toán – Bảng A (ñề thi chính thức)
Bài
Sơ lược lời giải
Bài 1 1. Giao hai tiệm cận I( 1;1)
6ñiểm Giả sử tiếp tuyến cần lập tiếp xúc với ñồ thị tại ñiểm có hoành ñộ x0
−3
x +2
( x − x0 ) + 0
=>phương trình tiếp tuyến có dạng: y =
2
x0 − 1
( x0 − 1)
Tiếp tuyến cắt tiệm cận ñứng tại A( 1;

ðiểm

0,5

x0 + 5
)
x0 − 1

0,5

Tiếp tuyến cắt tiệm cận ngang tại B( 2 x0 − 1;1 )
Ta có IA =

x0 + 5
6
;
−1 =
x0 − 1
x0 − 1

IB = 2 x0 − 1 − 1) = 2 x0 − 1

0,5

6
.2 x0 − 1 = 12
Nên IA. IB =
x0 − 1
1
2

Do vậy diện tích tam giác IAB : S = IA. IB = 6
Gọi p là nửa chu vi ∆IAB => bán kính ñường tròn nội tiếp ∆IAB : r =

S 6
=
p p

0,5

=> r lớn nhất <= > p nhỏ nhất. Mặt khác ∆IAB vuông tại I nên
2 p = IA + IB + AB = IA + IB + IA2 + IB 2 ≥ 2 IA. IB + 2 IA. IB = 4 3 + 2 6
...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO
QUẢNG NINH
– – – – – – – –
ðỀ THI CHÍNH THỨC
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2012 – 2013
MÔN : TOÁN
( BẢNG A )
Ngày thi : 23/10/2012
Thời gian làm bài : 180 phút
(Không kể thời gian giao ñề)
ề thi này có 01 trang)
Họ và tên,chữ
của giám thị số 1
– – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – –
Bài 1 (6 ñiểm) :
1. Cho hàm s
2
1
x
y
x
+
=
có ñồ thị (C), gọi I là giao hai tiệm cận . Viết phương trình
tiếp tuyến với ñồ thị (C) biết tiếp tuyến ấy cắt hai ñường tiệm cận của ñồ thị tại hai
ñiểm A, B sao cho bán kính ñường tròn nội tiếp tam giác IAB lớn nhất.
2. Tính giới hạn sau :
2
7
0
lim
x
x x
x
+
Bài 2 (3 ñiểm) :
Tìm m ñể phương trình sau ñây có nghiệm :
2 2
2
2 ( 4) 2 8 2 14 0
4
x
x x m x x x m
x
+
+ + + =
Bài 3 (3 ñiểm) :
Cho tam giác ABC vuông ở A, gọi I là tâm ñường tròn nội tiếp tam giác. ðặt IA = x ,
IB = y , IC = z . Chứng minh rằng :
2 2 2
1 1 1 2
x y z yz
= + +
Bài 4 (5 ñiểm) :
Trong mặt phẳng (P) cho ñường tròn ñường kính BC cố ñịnh. M là một ñiểm di ñộng
trên ñường tròn ấy. Trên ñường thẳng d vuông góc với mặt phẳng (P) tại B lấy một ñiểm A cố
ñịnh. Gọi H, K lần lượt là hình chiếu của B trên AM và AC .
1. Chứng minh rằng khi M di ñộng mặt phẳng (BHK) cố ñịnh .
2. Xác ñịnh vị trí của M ñể diện tích tam giác BHK lớn nhất
Bài 5 (3 ñiểm) :
Cho ba số thực a,b,c thỏa mãn
2 2
abc =
. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức :
6 6 6 6 6 6
4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2
P
a b b c c a
a b a b b c b c c a c a
+ + +
= + +
+ + + + + +
– – – – – – – – – – –Hết– – – – – – – – – – – – –
Họ và tên thí sinh : – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – –Số báo danh: – – – –
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI 12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI 12 - Người đăng: thuyhuongcanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI 12 9 10 467