Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN HÓA 8

Được đăng lên bởi Carol Kim
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 312 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Onthionline.net

ĐỀ THI HSG HÓA 8(THAM KHẢO)
Câu1(4đ)
Một hỗn hợp A gồm 5.1(g) NH3 và 5.6 (g) CO
a)Tính khối lượng mol ttrung bình của hỗn hợp A
b)tính tỉ khối của hỗn hợp Ad9oi61 với không khí \
Câu 2:(4đ)Hai nguyên tứ M kết hợp với nguyên tử oxi tạo ra một phân tử
oxit.Trong phân tử oxit này,nguyên tố oxi chiếm 25.8% về khối lượng .XÁc định
công thức hóa học của oxit này
Câu 3(2đ):Khi đốt nòng hỗn hợp bột magie và bột lưu huỳnh ,người ta thu được
hợp magie sunfua .Biết trong magiesunfua,hai nguyên tố kết hợp nahu theo tỉ lệ khối
lượng là 3 phần magie và bốn phần lưu huỳnh .Xác định công thức háo học đơn giản
nhất của magie sunfua
Câu 4(10đ)Hỏi phải hòa tan bao nhiêu (g) kali nitrat vào 43(g) nước để thu được
dung dịch bảo hòa ,biết rằng ớ nhiệt độ này độ tan của kali nitrat là 31.58(g)

...
Onthionline.net
ĐỀ THI HSG HÓA 8(THAM KHẢO)
Câu1(4đ)
Một hỗn hợp A gồm 5.1(g) NH3 và 5.6 (g) CO
a)Tính khối lượng mol ttrung bình của hỗn hợp A
b)tính tỉ khối của hỗn hợp Ad9oi61 với không khí \
Câu 2:(4đ)Hai nguyên tứ M kết hợp với nguyên tử oxi tạo ra một phân tử
oxit.Trong phân tử oxit này,nguyên tố oxi chiếm 25.8% về khối lượng .XÁc định
công thức hóa học của oxit này
Câu 3(2đ):Khi đốt nòng hỗn hợp bột magie và bột lưu huỳnh ,người ta thu được
hợp magie sunfua .Biết trong magiesunfua,hai nguyên tố kết hợp nahu theo tỉ lệ khối
lượng là 3 phần magie và bốn phần lưu huỳnh .Xác định công thức háo học đơn giản
nhất của magie sunfua
Câu 4(10đ)Hỏi phải hòa tan bao nhiêu (g) kali nitrat vào 43(g) nước để thu được
dung dịch bảo hòa ,biết rằng ớ nhiệt độ này độ tan của kali nitrat là 31.58(g)
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN HÓA 8 - Người đăng: Carol Kim
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN HÓA 8 9 10 718