Ktl-icon-tai-lieu

đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn toán 8-Văn Yên năm 2011-2012

Được đăng lên bởi mai-mac
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 2636 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ỦBND HUYỆN VĂN YÊN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH
GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2011 – 2012
MÔN TOÁN – LỚP 8
( Thời gian làm bài 150 phút không kể giao đề)

SBD:………

Bài 1.
Cho phân số : A =

14 − n
(n ∉ Z )
4−n

a, Tìm số nguyên n phải thỏa mãn điều kiện gì để phân số A tòn tại.
b, Tìm phân số A khi: n = 0, n = -7.
c, Với giá trị nào của n thì A là số nguyên dương.
d, Với giá trị nào của n thì A có giá trị lớn nhất. Tìm giá trị lớn nhất đó.
Bài 2.
a, Cho B = n3 – 6n2 + 11n – 6 với n là số số tự nhiên lẻ lớn hơn 3.
+ Phân tích đa thức B thành nhân tử;
+ Chứng minh rằng B chia hết cho 24.
b, Tìm số tự nhiên có 3 chữ số tận cùng bằng chữ số 7, biết rằng sau khi xóa chữ
số 7 đó thì được số mới giảm đi 484 đơn vị so với số ban đầu.
Bài 3.Cho hình bình hành ABCD , điểm P di động trên AB, các điểm M,N lần
lượt là trung điểm các cạnh AD,BC.Gọi E,F lần lượt là điểm đối xứng của P qua
M và N.
a, Chứng minh: APDE là hình bình hành.
b, Chứng minh các điểm E, F thuộc đường thẳng CD.
c, Chứng minh diện tích của tam giác PEF không đổi khi P di động trên AB.
d, Tìm vị trí điểm P trên cạnh AB để MNFE là hình thang cân.
Bài 4.
a b'
b c
+ = 1và + = 1. .Chứng minh rằng abc + a’b’c’ = 0
a' b
b' c'
b, Chứng minh 3 là số vô tỉ.

a, Cho

Hết

...
ỦBND HUYỆN VĂN YÊN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH
GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2011 – 2012
MÔN TOÁN – LỚP 8
( Thời gian làm bài 150 phút không kể giao đề)
Bài 1.
Cho phân số :
14
( )
4
n
A n Z
n
=
a, Tìm số nguyên n phải thỏa mãn điều kiện gì để phân số A tòn tại.
b, Tìm phân số A khi: n = 0, n = -7.
c, Với giá trị nào của n thì A là số nguyên dương.
d, Với giá trị nào của n thì A có giá trị lớn nhất. Tìm giá trị lớn nhất đó.
Bài 2.
a, Cho B = n
3
– 6n
2
+ 11n – 6 với n là số số tự nhiên lẻ lớn hơn 3.
+ Phân tích đa thức B thành nhân tử;
+ Chứng minh rằng B chia hết cho 24.
b, Tìm số tự nhiên có 3 chữ số tận cùng bằng chữ số 7, biết rằng sau khi xóa chữ
số 7 đó thì được số mới giảm đi 484 đơn vị so với số ban đầu.
Bài 3.Cho hình bình hành ABCD , điểm P di động trên AB, các điểm M,N lần
lượt là trung điểm các cạnh AD,BC.Gọi E,F lần lượtđiểm đối xứng của P qua
M và N.
a, Chứng minh: APDE là hình bình hành.
b, Chứng minh các điểm E, F thuộc đường thẳng CD.
c, Chứng minh diện tích của tam giác PEF không đổi khi P di động trên AB.
d, Tìm vị trí điểm P trên cạnh AB để MNFE là hình thang cân.
Bài 4.
a, Cho
'
1 à 1.
' ' '
a b b c
v
a b b c
+ = + =
.Chứng minh rằng abc + a’b’c’ = 0
b, Chứng minh
3
là số vô tỉ.
Hết
SBD:………
đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn toán 8-Văn Yên năm 2011-2012 - Người đăng: mai-mac
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn toán 8-Văn Yên năm 2011-2012 9 10 712