Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 môn Hóa (Lâm Đồng, 2011-2012) - Hướng dẫn chấm và đáp án

Được đăng lên bởi tranmaiqc
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 6301 lần   |   Lượt tải: 11 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LÂM ĐỒNG

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9
NĂM HỌC 2011-2012
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC
Môn : Hóa học- THCS
Ngày thi: 18/2/2012

CÂU
Câu 1

HƯỚNG DẪN CHÂM
Nêu hiện tượng – Viết phương trình phản ứng.
TN1:
- Kim loại Na tan dần, có khí thoát ra và xuất hiện kết tủa trắng keo:
Na + H2O → NaOH + ½ H2
Al2(SO4)3 + 6NaOH → 2Al(OH)3 + 3Na2SO4
TN2:
- Quỳ tím hoá đỏ, khi đun trở lại màu tím như ban đầu vì CO2 bay hơi hết:
CO2 + H2O → H2CO3
H2CO3 → CO2 + H2O
TN3: Xuất hiện dung dịch màu xanh lam và có khí mùi hắc bay ra:
Cu + 2H2SO4(đặc) to→ CuSO4 + SO2 + 2H2O

ĐIỂM
2đ

Câu 2
a/ Cách tiến hành thí nghiệm
- Ghi số thứ tự 1,2,3 cho mỗi lọ đựng dung dịch ban đầu.
- Lấy ở mỗi lọ một giọt dung dịch nhỏ vào mẫu quì tím:
+ Nếu quì tím không đổi màu thì lọ số…đựng dung dịch Na2SO4.
+ Nếu quì tím đổi màu sang đỏ, lọ số…..và lọ số…..đựng dung dịch axít.
- Lấy 1 ml dung dịch axít trong mỗi lọ vào hai ống nghiệm (chú ý nhớ số thứ tự
của mỗi lọ). Nhỏ 1-2 giọt dung dịch bariclorua vào mỗi ống nghiệm.
+ Nếu trong ống nghiệm nào xuất hiện kết tủa trắng thì lọ dung dịch ban đầu có
số thứ tự…là dung dịch axit sunfuric.
+ Nếu trong ống nghiệm nào không có kết tủa thì lọ ban đầu có số thứ tự …. là
dung dịch axít clohidric.
b/ Phương trình phản ứng xảy ra.
BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 + 2HCl
Kết luận: - Khi nhận biết axit thì có thể dùng quì tím.
- Để nhận biết axit sunfuric dùng dung dịch muối bari hoăc
barihidroxit.
Câu 3

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
2,0 đ
0,25
0,5
0,5

0,25
0,25
0,25
1,5 đ

Theo bài ra ta có:
- MY = MX= MZ = 22 x 2 = 44g
- Y tác dụng với dung dịch kiềm, là hợp chất hai nguyên tố vậy Y là oxit axit. Do
đó Y là CO2 (hợp chất hai nguyên tố, M = 44g, phản ứng với kiềm, phân tử gốm
ba nguyen tử)
- X cháy trong không khí sinh ra hai sản phẩm trong đó có CO2 và một chất khác,
có M = 44g vây X là C3H8.
- Z là N2O vì hợp chất hai nguyên tố, phân tử có 3 nguyên tử, M = 44g, không
cháy trong không khí
Câu 4

0,5
0,5
0,5
2,0đ

+ Ngâm hỗn hợp 3 kim loại trong dung dịch axít loãng dư cho đến khi không còn
bọt khí thoát ra, lọc tách được Cu
Trang 1/4

0,5

2Al
+ 3 H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2
Fe
+ H2SO4 → FeSO4
+ H2
+ Dung dịch còn lại gồm muối nhôm, muối sắt (dung dịch A). Cho dung dịch A
tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, lọc tách được Fe(OH) 2 và dung dịch B
chứa muối nhôm
Al2(SO4)3 + 6 NaOH → 3Na2SO4 + 2Al(OH)3
2Al(OH)3 + 2 NaOH → 2 NaAlO2 + 4H2O
FeSO4
+ 2 NaOH → Na2SO4 + Fe(OH)2
+ Nung Fe(OH)2 trong không khí đến khối lượng không đổi và ...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LÂM ĐỒNG
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9
NĂM HỌC 2011-2012
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC
Môn : Hóa học- THCS
Ngày thi: 18/2/2012
CÂU HƯỚNG DẪN CHÂM ĐIỂM
Câu 1 Nêu hiện tượng – Viết phương trình phản ứng.
TN1:
- Kim loại Na tan dần, có khí thoát ra và xuất hiện kết tủa trắng keo:
Na + H
2
O
NaOH + ½ H
2
Al
2
(SO
4
)
3
+ 6NaOH
2Al(OH)
3
+ 3Na
2
SO
4
TN2:
- Quỳ tím hoá đỏ, khi đun trở lại màu tím như ban đầu vì CO
2
bay hơi
hết:
CO
2
+ H
2
O
H
2
CO
3
H
2
CO
3
CO
2
+ H
2
O
TN3: Xuất hiện dung dịch màu xanh lam và có khí mùi hắc bay ra:
Cu + 2H
2
SO
4(đặc)
to
CuSO
4
+ SO
2
+ 2H
2
O
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
Câu 2 2,0 đ
a/ Cách tiến hành thí nghiệm
- Ghi số thứ tự 1,2,3 cho mỗi lọ đựng dung dịch ban đầu.
- Lấy ở mỗi lọ một giọt dung dịch nhỏ vào mẫu quì tím:
+ Nếu quì tím không đổi màu thì lọ số…đựng dung dịch Na
2
SO
4.
+ Nếu quì tím đổi màu sang đỏ, lọ số…..và lọ số…..đựng dung dịch axít.
- Lấy 1 ml dung dịch axít trong mỗi lọ vào hai ống nghiệm (chú ý nhớ số thứ tự
của mỗi lọ). Nhỏ 1-2 giọt dung dịch bariclorua vào mỗi ống nghiệm.
+ Nếu trong ống nghiệm nào xuất hiện kết tủa trắng thì lọ dung dịch ban đầu có
số thứ tự…là dung dịch axit sunfuric.
+ Nếu trong ống nghiệm nào không có kết tủa thì lọ ban đầu có số thứ tự …. là
dung dịch axít clohidric.
b/ Phương trình phản ứng xảy ra.
BaCl
2
+ H
2
SO
4
BaSO
4
+ 2HCl
Kết luận: - Khi nhận biết axit thì có thể dùng quì tím.
- Để nhận biết axit sunfuric dùng dung dịch muối bari hoăc
barihidroxit.
0,25
0,5
0,5
0,25
0,25
0,25
Câu 3 1,5 đ
Theo bài ra ta có:
- M
Y
= M
X
= M
Z
= 22 x 2 = 44g
- Y tác dụng với dung dịch kiềm, là hợp chất hai nguyên tố vậy Y là oxit axit. Do
đó Y là CO
2
(hợp chất hai nguyên tố, M = 44g, phản ứng với kiềm, phân tử gốm
ba nguyen tử)
- X cháy trong không khí sinh ra hai sản phẩm trong đó có CO
2
và một chất khác,
có M = 44g vây X là C
3
H
8
.
- Z là N
2
O vì hợp chất hai nguyên tố, phân tử có 3 nguyên tử, M = 44g, không
cháy trong không khí
0,5
0,5
0,5
Câu 4 2,0đ
+ Ngâm hỗn hợp 3 kim loại trong dung dịch axít loãng dư cho đến khi không còn
bọt khí thoát ra, lọc tách được Cu 0,5
Trang 1/4
Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 môn Hóa (Lâm Đồng, 2011-2012) - Hướng dẫn chấm và đáp án - Trang 2
Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 môn Hóa (Lâm Đồng, 2011-2012) - Hướng dẫn chấm và đáp án - Người đăng: tranmaiqc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 môn Hóa (Lâm Đồng, 2011-2012) - Hướng dẫn chấm và đáp án 9 10 822