Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 môn Hóa (Lâm Đồng, 2011-2012)

Được đăng lên bởi tranmaiqc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 11147 lần   |   Lượt tải: 24 lần
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
LÂM ĐỒNG
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi gồm có 02 trang)

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9
NĂM HỌC 2011-2012
Môn : Hoá học – THCS
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi : 18/02/2012

Câu 1 (2 điểm)
Nêu hiện tượng và viết phương trình phản ứng của các thí nghiệm sau:
a/ Cho kim loại Na vào dung dịch Al2(SO4)3.
b/ Sục khí CO2 vào nước có giầy quì tím, sau đó đun nóng nhẹ.
c/ Cho kim loại đồng vào axít sunfuric đặc, đun nóng.
Câu 2 (2 điểm)
Để nhận biết ba dung dịch: H2SO4 loãng, HCl, Na2SO4 đựng trong ba lọ không nhãn. Em
hãy cho biết:
a/ Cách tiến hành thí nghiệm và nêu các hiện tượng xảy ra .
b/ Viết phương trình hoá học và rút ra kết luận qua thí nghiệm trên.
Câu 3. (1,5 điểm)
Ba chất khí X,Y,Z đều gồm hai nguyên tố, phân tử chất Y và Z đều có ba nguyên tử, cả ba
chất đều có tỷ khối so với hidro là 22. Y tác dụng được với dung dịch kiềm, X khi cháy trong oxi
sinh ra Y và một chất khác, Z không cháy trong oxi. Lập luận để tìm công thức phân tử của các
chất X,Y,Z.
Câu 4. (2,0 điểm)
Hỗn hợp gồm Al,Fe,Cu. Em hãy dùng phương pháp hoá học để tách riêng từng kim loại ra
khỏi hỗn hợp trên.
Câu 5. (2 điểm)
Hoà tan NaOH rắn vào nước để tạo thành hai dung dịch A và B với nồng độ phần trăm của
dung dịch A gấp 3 lần nồng độ phần trăm của dung dịch B. Nếu đem trộn hai dung dịch A và B
theo tỷ lệ khối lượng mA : mB = 5 : 2 thì thu được dung dịch C có nồng độ phần trăm là 20%. Hãy
xác định nồng độ phần trăm của dung dịch A và nồng độ phần trăm của dung dịch B.
Câu 6. (2,5 điểm)
Cho dãy chuyển đổi hoá học sau :
1
Fe  → A  2→ B  3→ C  4→ Fe  5→ D  6→ E  7→ F  8→ D
Xác định các chất A,B,C,D,E,F và viết các phương trình phản ứng để thực hiện dãy
chuyển đổi hoá học trên.
Câu 7 (3 điểm)
Có hai thanh kim loại M (có hoá trị II trong hợp chất). Mỗi thanh kim loại nặng 20g.
a/ Thanh thứ nhất được nhúng vào 100ml dung dịch AgNO 3 0,3M. sau một thời gian phản ứng,
lấy thanh kim loại ra, đem cân thấy thanh kim loại nặng 21,52g; Nồng độ AgNO 3 trong dung
1

dịch còn lại là 0,1M. Hãy xác định kim loại M (cho rằng thể tích dung dịch không thay đổi và
lượng bạc sinh ra bám hoàn toàn vào thanh kim loại).
b/ Thanh thứ hai được nhúng vào 460g dung dịch FeCl 3 20%. Sau một thời gian phản ứng, lấy
thanh kim loại ra, thấy trong dung dịch thu được nồng độ phần trăm của MCl 2 bằng nồng độ phần
trăm của FeCl3 còn lại. Biết rằng ở đây chỉ xảy ra phản ứng theo sơ đồ:
M + FeCl3 - - - MCl2 + FeCl2
.
Xác định khối lượng thanh kim loại sau khi đư...
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9
LÂM ĐỒNG NĂM HỌC 2011-2012
ĐỀ CHÍNH THỨC Môn : Hoá học – THCS
(Đề thi gồm có 02 trang) Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi : 18/02/2012
Câu 1 (2 điểm)
Nêu hiện tượng và viết phương trình phản ứng của các thí nghiệm sau:
a/ Cho kim loại Na vào dung dịch Al
2
(SO
4
)
3
.
b/ Sục khí CO
2
vào nước có giầy quì tím, sau đó đun nóng nhẹ.
c/ Cho kim loại đồng vào axít sunfuric đặc, đun nóng.
Câu 2 (2 điểm)
Để nhận biết ba dung dịch: H
2
SO
4
loãng, HCl, Na
2
SO
4
đựng trong ba lọ không nhãn. Em
hãy cho biết:
a/ Cách tiến hành thí nghiệm và nêu các hiện tượng xảy ra .
b/ Viết phương trình hoá học và rút ra kết luận qua thí nghiệm trên.
Câu 3. (1,5 điểm)
Ba chất khí X,Y,Z đều gồm hai nguyên tố, phân tử chất Y và Z đều có ba nguyên tử, cả ba
chất đềutỷ khối so với hidro là 22. Y tác dụng được với dung dịch kiềm, X khi cháy trong oxi
sinh ra Y một chất khác, Z không cháy trong oxi. Lập luận để tìm công thức phân tử của các
chất X,Y,Z.
Câu 4. (2,0 điểm)
Hỗn hợp gồm Al,Fe,Cu. Em hãy dùng phương pháp hoá học để tách riêng từng kim loại ra
khỏi hỗn hợp trên.
Câu 5. (2 điểm)
Hoà tan NaOH rắn vào nước để tạo thành hai dung dịch A và B với nồng độ phần trăm của
dung dịch A gấp 3 lần nồng độ phần trăm của dung dịch B. Nếu đem trộn hai dung dịch A B
theo tỷ lệ khối lượng m
A
: m
B
= 5 : 2 thì thu được dung dịch C có nồng độ phần trăm là 20%. Hãy
xác định nồng độ phần trăm của dung dịch A và nồng độ phần trăm của dung dịch B.
Câu 6. (2,5 điểm)
Cho dãy chuyển đổi hoá học sau :
Fe
1
A
2
B
3
C
4
Fe
5
D
6
E
7
F
8
D
Xác định các chất A,B,C,D,E,F viết các phương trình phản ứng để thực hiện dãy
chuyển đổi hoá học trên.
Câu 7 (3 điểm)
Có hai thanh kim loại M (có hoá trị II trong hợp chất). Mỗi thanh kim loại nặng 20g.
a/ Thanh thứ nhất được nhúng vào 100ml dung dịch AgNO
3
0,3M. sau một thời gian phản ứng,
lấy thanh kim loại ra, đem cân thấy thanh kim loại nặng 21,52g; Nồng độ AgNO
3
trong dung
1
Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 môn Hóa (Lâm Đồng, 2011-2012) - Trang 2
Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 môn Hóa (Lâm Đồng, 2011-2012) - Người đăng: tranmaiqc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 môn Hóa (Lâm Đồng, 2011-2012) 9 10 426