Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 môn Toán (Lâm Đồng, 18/02/2012)

Được đăng lên bởi tranmaiqc
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 6262 lần   |   Lượt tải: 40 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LÂM ĐỒNG

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9
NĂM HỌC 2011-2012
Môn : TOÁN
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi :18/02/2012

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 1 trang)

Câu 1: (2,0 điểm) Cho a – b = 3.Tính giá trị của biểu thức: A= a2(a+1) – b2(b – 1) +ab – 3ab(a – b +1).
Câu 2: (2,0 điểm) Rút gọn : B =

1007 − 2013
1007 + 2013
−
2
2

Câu 3: (2,0 điểm) Chứng minh : n3 – 6n2 – 13n + 18 chia hết cho 6 . ( n ∈ Z )
Câu 4: (2,0 điểm) Cho hàm số y = f(x) = (4m - m2 -5)x - 2012 .So sánh f(1- 2011 ) và f(1- 2013 ).
Câu 5: (1,5điểm) Cho ∆ABC có trung tuyến AM .Chứng minh : AB2 + AC2 = 2AM 2 +

BC2
2

Câu 6 : (1,5điểm) Tìm số tự nhiên a biết a + 13 và a – 76 là các số chính phương.
Câu 7: (1,5điểm) Chứng minh rằng với mọi x,y ta có : x 4 + y 4 ≥ xy 3 + x3 y
Câu 8: (1,5điểm) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: C = ( 2 x − 3) − 2 2 x − 3 + 6
2

µ
Câu 9: (1,5điểm) Cho ∆ABC có A nhọn nội tiếp đường tròn (O;R) .Chứng minh rằng:
BC = 2R.sin A

Câu 10:(1,5điểm) Tìm các số nguyên tố x,y thoả mãn : x2 – 2y2 = 1
Câu 11:(1,5điểm) Cho ∆ABC, ®êng th¼ng d c¾t AB , AC vµ trung tuyÕn AM theo thø tù tại E ,F,N
(E ≠ A,B và F ≠ A,C ).Chøng minh :

AB AC 2AM
+
=
.
AE AF
AN

Câu12:(1,5điểm) Cho đường tròn (O;R) và đường thẳng a ở ngoài đường tròn. Gọi OH là khoảng
cách từ tâm O đến a và M là một điểm chuyển động trên a. Từ M kẻ hai tiếp tuyến
MA,MB với đường tròn (O) (A, B là hai tiếp điểm). Gọi D là giao điểm của AB với
OH. Chứng minh rằng D là điểm cố định .
. . . . . . . HẾT . . . . . . .
-Thí sinh không được sử dụng máy tính cầm tay.
- Giám thị không được giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh : ......................................
Số Báo danh ...........................................
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Giám thị 1: .......................................Ký tên...................
Giám thị 2: .......................................Ký tên...................
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9

LÂM ĐỒNG

NĂM HỌC 2011-2012
Môn : TOÁN
Ngày thi :18/02/2012

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC VÀ THANG ĐIỂM
Câu 1(2,0 điểm) Biết a – b = 3. Tính giá trị của biểu thức: A= a2(a+1) – b2(b – 1) +ab – 3ab(a–b+1).
A = a3+ a2–b3+b2+ab–3a2b +3ab2–3ab
0,5đ
= (a3–3a2b +3ab2– b3) + (a2–2ab +b2)

0,5đ

= (a–b)3+(a–b)2

0,5đ

= 33+32=36

0,5đ

Câu 2(2,0 điểm) B =

2014 − 2 2013
2014 + 2 2013
−
4
4

0,5đ

( 2013 − 1) 2
( 2013 + 1) 2
−
4
4
2013 − 1
2013 + 1
=
−
2
2

=

0,5đ
0,5đ

= -1
Câu 3: (2,0 điểm) Chứng minh : n3 – 6n2 – 13n + 18 chia hết cho 6 . ...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LÂM ĐỒNG
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 1 trang)
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9
NĂM HỌC 2011-2012
Môn : TOÁN
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi :18/02/2012
Câu 1: (2,0 điểm) Cho a – b = 3.Tính giá trị của biểu thức: A= a
2
(a+1) – b
2
(b – 1) +ab – 3ab(a – b +1).
Câu 2: (2,0 điểm) Rút gọn : B =
1007 2013 1007 2013
2 2
+
Câu 3: (2,0 điểm) Chứng minh : n
3
– 6n
2
– 13n + 18 chia hết cho 6 . ( n
Z )
Câu 4: (2,0 điểm) Cho hàm số y = f(x) = (4m - m
2
-5)x -
2012
.So sánh f(1-
2011
) và f(1-
2013
).
Câu 5: (1,5điểm) Cho ABC có trung tuyến AM .Chứng minh :
2
2 2 2
BC
AB AC 2AM
2
+ = +
Câu 6 : (1,5điểm) Tìm số tự nhiên a biết a + 13 và a – 76 là các số chính phương.
Câu 7: (1,5điểm) Chứng minh rằng với mọi x,y ta có :
4 4 3 3
x y xy x y+ +
Câu 8: (1,5điểm) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: C =
( )
2
2 3 2 2 3 6x x +
Câu 9: (1,5điểm) Cho ABC có
µ
A
nhọn nội tiếp đường tròn (O;R) .Chứng minh rằng:
BC 2R.sin A
=
Câu 10:(1,5điểm) Tìm các số nguyên tố x,y thoả mãn : x
2
– 2y
2
= 1
Câu 11:(1,5điểm) Cho ABC, ®êng th¼ng d c¾t AB , AC vµ trung tuyÕn AM theo thø tù tại E ,F,N
(E
A,B và F
A,C ).Chøng minh :
AB AC 2AM
AE AF AN
+ =
.
Câu12:(1,5điểm) Cho đường tròn (O;R) và đường thẳng a ở ngoài đường tròn. Gọi OH là khoảng
cách từ tâm O đến a và M là một điểm chuyển động trên a. Từ M kẻ hai tiếp tuyến
MA,MB với đường tròn (O) (A, B là hai tiếp điểm). Gọi D là giao điểm của AB với
OH. Chứng minh rằng D là điểm cố định .
. . . . . . . HẾT . . . . . . .
-Thí sinh không được sử dụng máy tính cầm tay.
- Giám thị không được giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh : ...................................... Giám thị 1: .......................................Ký tên...................
Số Báo danh ........................................... Giám thị 2: .......................................Ký tên...................
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9
Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 môn Toán (Lâm Đồng, 18/02/2012) - Trang 2
Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 môn Toán (Lâm Đồng, 18/02/2012) - Người đăng: tranmaiqc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 môn Toán (Lâm Đồng, 18/02/2012) 9 10 77