Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG Môn thi: HOÁ HỌC

Được đăng lên bởi tranthanhdienpq
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 358 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GD&ĐT BẮC NINH
TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH 1
ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG
Môn thi: HOÁ HỌC
Lớp 10 - Năm học: 2014 – 2015
Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề

Câu 1 (1,5 điểm).
Hợp chất A tạo bởi cation M3+ và anion X- có tổng số hạt các loại là 232 hạt, trong đó số hạt
mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 68 hạt. Số khối của ion M3+ nhiều hơn số khối của ion
X- là 17. Tổng số hạt trong ion M3+ nhiều hơn trong ion X- là 20 hạt. Xác định vị trí của M và X trong
bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học?
Câu 2 (2 điểm).
Cân bằng các phản ứng oxi hóa khử sau:
0

t
a. FeS2 + HNO3 đặc 
 Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO2 + H2O

b. FeSO4 + Mg(NO3)2 + H2SO4 loãng  Fe2(SO4)3 + MgSO4 + NO + H2O
c. Al + HNO3 loãng  Al(NO3)3 + NO + N2 + H2O.
Biết hỗn hợp khí thu được có tỉ khối so với metan bằng 1,8.
d. FeSO4 + KMnO4 + NaHSO4  Fe2(SO4)3 + K2SO4 + MnSO4 + Na2SO4 + H2O.
Câu 3 (1,5 điểm).
Hòa tan 16,6 gam hỗn hợp X gồm Fe và một kim loại R có hóa trị không đổi vào 400 ml dung
dịch HCl 3M thu được dung dịch Y chứa ba chất tan có nồng độ mol bằng nhau. Xác định kim loại R
và phần trăm khối lượng của R trong X?
Câu 4 (2 điểm).
Cho 21,9 gam hỗn hợp X gồm Al và Cu cháy trong 1,96 lít oxi ở đktc đến phản ứng hoàn toàn,
thu được hỗn hợp rắn Y. Cho Y tác dụng với 150 gam dung dịch HNO3 53,55% (dư) thu được 5,6 lít
hỗn hợp khí NO, NO2 có tỉ khối so với hidro bằng 18,2 (giả sử không tạo muối amoni) và dung dịch Z.
Tính phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X và nồng độ phần trăm của mỗi chất tan trong Z?
Câu 5 (2 điểm).
Nung m gam hỗn hợp X gồm KMnO4 và KClO3 ta thu được chất rắn Y và khí oxi. Biết KClO3
bị nhiệt phân hoàn toàn ra KCl và O2, còn KMnO4 bị nhiệt phân một phần. Trong Y có 0,894 gam KCl
chiếm 8,000% khối lượng. Trộn oxi thu được ở trên với không khí theo tỉ lệ thể tích VO2 : Vkk  1: 4
trong một bình kín ta thu được hỗn hợp khí Z. Cho vào bình 0,528 gam cacbon rồi đốt cháy hết cacbon
thu được hỗn hợp khí T gồm 3 khí, trong đó O2 chiếm 4,000% về thể tích. Tính phần trăm khối lượng
các chất trong hỗn hợp X. Biết trong không khí chứa 20% oxi và 80% nitơ theo thể tích.
Câu 6 (1 điểm).
Vẽ hình mô tả cách thu khí O2 và khí SO2 trong phòng thí nghiệm? Làm thế nào để biết đã thu
được đầy các bình khí?
Cho biết KLNT của: H=1; C=12; N=14; O=16; Mg=24; Al=27; Cl=35,5; K=39; Ca=40;
Cr=52; Mn=55; Fe=56; Cu=64; Zn=65; Cd=112; Ba=137; Pb=207

Họ và tên thí sinh……………………………. Số báo danh………………………
(Đề gồm 01 trang; thí sinh không được sử dụng...
SỞ GD&ĐT BẮC NINH
TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH 1
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CP TRƯỜNG
Môn thi: HOÁ HỌC
Lớp 10 - Năm học: 2014 2015
Thi gian làm bài: 120 pt, không kể thời gian giao đề
Câu 1 (1,5 điểm).
Hợp chất A tạo bởi cation M
3+
và anion X
-
tổng số hạt các loại là 232 hạt, trong đó shạt
mang điện nhiều hơn s hạt không mang điện là 68 hạt. Số khối của ion M
3+
nhiều hơn số khối ca ion
X
-
là 17. Tổng số hạt trong ion M
3+
nhiều hơn trong ion X
-
là 20 hạt. Xác đnh vị trí của M và X trong
bảng tuần hoàn các nguyên t hóa học?
Câu 2 (2 điểm).
Cân bằng các phảnng oxi hóa khử sau:
a. FeS
2
+ HNO
3
đặc
0
t

Fe(NO
3
)
3
+ H
2
SO
4
+ NO
2
+ H
2
O
b. FeSO
4
+ Mg(NO
3
)
2
+ H
2
SO
4
loãng
Fe
2
(SO
4
)
3
+ MgSO
4
+ NO + H
2
O
c. Al + HNO
3 loãng
Al(NO
3
)
3
+ NO + N
2
+ H
2
O.
Biết hỗn hợp khí thu được có tỉ khi so với metan bằng 1,8.
d. FeSO
4
+ KMnO
4
+ NaHSO
4
Fe
2
(SO
4
)
3
+ K
2
SO
4
+ MnSO
4
+ Na
2
SO
4
+ H
2
O.
Câu 3 (1,5 điểm).
Hòa tan 16,6 gam hỗn hợp X gồm Fe và một kim loại R hóa trị không đổi vào 400 ml dung
dịch HCl 3M thu được dung dch Y chứa ba chất tan nồng đmol bằng nhau. Xác định kim loại R
và phần trăm khối lượng của R trong X?
Câu 4 (2 điểm).
Cho 21,9 gam hỗn hợp X gồm Al và Cu cháy trong 1,96 lít oxi đktc đến phản ứng hoàn toàn,
thu được hỗn hợp rắn Y. Cho Y tác dụng với 150 gam dung dịch HNO
3
53,55% () thu được 5,6 lít
hn hp khí NO, NO
2
có tỉ khối so với hidro bằng 18,2 (giả sử không tạo muối amoni) và dung dch Z.
nh phần trăm khốing mỗi kim loại trong hn hợp X và nng độ phần tm của mỗi cht tan trong Z?
Câu 5 (2 điểm).
Nung m gam hỗn hợp X gồm KMnO
4
KClO
3
ta thu được chất rắn Y khí oxi. Biết KClO
3
bị nhiệt phân hoàn toàn ra KCl và O
2
, còn KMnO
4
bị nhiệt phân một phần. Trong Y có 0,894 gam KCl
chiếm 8,000% khi lượng. Trộn oxi thu được trên với không khí theo tỉ lthể tích
2
: 1:4
O kk
V V
trong mt bình kín ta thu được hỗn hợp khí Z. Cho vào bình 0,528 gam cacbon rồi đốt cháy hết cacbon
thu được hỗn hợp khí T gồm 3 khí, trong đó O
2
chiếm 4,000% về thtích. Tính phần trăm khối lượng
các chất trong hỗn hợp X. Biết trong không khí chứa 20% oxi và 80% nitơ theo thể tích.
Câu 6 (1 điểm).
V hình mô t cách thu khí O
2
khí SO
2
trong phòng thí nghiệm? Làm thế nào để biết đã thu
được đầy các bình khí?
Cho biết KLNT của: H=1; C=12; N=14; O=16; Mg=24; Al=27; Cl=35,5; K=39; Ca=40;
Cr=52; Mn=55; Fe=56; Cu=64; Zn=65; Cd=112; Ba=137; Pb=207
H và tên thí sinh……………………………. Số báo danh………………………
(Đề gồm 01 trang; t sinh không được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học; giám
th coi thi không giải thích gì thêm)
Thí sinh xem đáp án tại website www.thptthuanthanh1.bacninh.edu.vn
ĐỀ CHÍNH THC
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG Môn thi: HOÁ HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG Môn thi: HOÁ HỌC - Người đăng: tranthanhdienpq
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG Môn thi: HOÁ HỌC 9 10 446