Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi Giải toán trên Máy tính cầm tay cấp tỉnh Gia Lai môn Toán THCS (2011- 2012)

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 366 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
GIA LAI
ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO -VINACAL
NĂM HỌC 2011-2012
MÔN TOÁN - THCS
Đề thi gồm 06 trang
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian phát đề)
Ban coi thi: Tr­êng THCS Ph¹m Hång Th¸i
Hä vµ tªn thÝ sinh: …………………………
Ch÷ kÝ gi¸m thÞ 1: ……………………...
Ngµy sinh: …………………………………
Ch÷ kÝ gi¸m thÞ 2: ……………………...
N¬i sinh: …………………………………..
Sè mËt m· (Do Tr­ëng Ban chÊm thi ghi)
Số báo danh: ……………………..……….
…………………………………………………………………………………………………………
LỜI DẶN THÍ SINH
1.Thí sinh ghi rõ số tờ giấy Số tờ: ……
phải nộp của bài thi vào
trong khung này.
2.Ngoài ra không được đánh số, kí tên hay
ghi một dấu hiệu gì vào giấy thi.

Chữ kí giám khảo 1

Chữ kí giám khảo 2

SỐ MẬT MÃ
(do Trưởng Ban
chấm thi ghi)

Bằng số

ĐIỂM BÀI THI
Bằng chữ

Qui định: Học sinh trình bày vắn tắt cách giải, công thức áp dụng (nếu có yêu cầu), kết quả tính toán
vào ô trống liền kề bài toán. Các kết quả tính gần đúng, nếu không có chỉ định cụ thể, được ngầm
định chính xác tới 5 chữ số phần thập phân sau dấu phẩy.

Câu 1: (5 điểm)
a) Cho a = 1193984; b = 157993; c = 38743. Tìm UCLN(a; b; c) và BCNN(a; b; c)
UCLN(a; b; c) =

BCNN(a; b; c) =

b) Tính giá trị của biểu thức: (ghi kết quả dạng số tự nhiên)
A = 110211715 x 517112011
A=
Câu 2: (5 điểm) Tính giá trị của

B

2011  2012 2012 2012 2012
2012 2012 2012 
:



 ... 



11  5
60
100
150
3780 4060 4350 

Cách giải:

B=
1

ThÝ sinh kh«ng ®­îc lµm bµi thi trong phÇn g¹ch chÐo nµy

Câu 3: (5 điểm) Viết quy trình ấn phím và tìm số tự nhiên n biết:





(1  1)(2  2) 3  3 3 .......(n  n n )  1,1162.1010
Quy trình bấm phím:

n=
Câu 4: (5 điểm)

 1012  2 
a) Tính chính xác của số C = 

 3 

2

C=
b) Một tam giác vuông có đường phân giác của hai góc nhọn chia cạnh đối diện thứ
nhất thành các đoạn tỷ lệ với 11 và 17, chia cạnh đối diện thứ hai thành các đoạn tỷ lệ
với 11 và 20. Biết chu vi của tam giác đó là 15687mm. Tính diện tích của nó.
Cách giải:

2

Diện tích tam giác là: S =
ThÝ sinh kh«ng ®­îc lµm bµi thi trong phÇn g¹ch chÐo nµy

Câu 5: (5 điểm)
a)Tìm nghiệm nguyên dương của phương trình sau :
17(xyzt + xy + xt + zt + 1) = 54(yzt + y + t)
x=

; y=

;z=

;t=

b) Giải hệ phương trình sau :
17
11
2011




 x  17 y  11 z  2011
2011x + 11y + 17z = 137880435


x=

; y=

;z=

Câu 6: (5 điểm) Cho hai dãy số với các số hạng tổng quát được cho bởi công thức:

u1  2; v1  1

un1  25vn  12un
v  29v  11u
 n1
n
n

với n  N*

a) Viết ...
1
S GIÁO DC VÀ ĐÀO TO K THI CHN HC SINH GII CP TNH
GIA LAI GII TOÁN TRÊN MÁY NH CASIO -VINACAL
ĐỀ CHÍNH THC NĂM HC 2011-2012
MÔN TOÁN - THCS
Đề thi gồm 06 trang Thời gian làm bài: 150 phút (không k thời gian phát đề)
Ban coi thi: Trêng THCS Ph¹m Hång Th¸i
Ch÷ kÝ gi¸m thÞ 1: ……………………...
Ch÷ kÝ gi¸m thÞ 2: ……………………...
tªn thÝ sinh: …………………………
Ngµy sinh: …………………………………
i sinh: …………………………………..
Số báo danh: ……………………..……….
Sè mËt(Do Trëng Ban chÊm thi ghi)
………………………………………………………………………………………………………
Chữ kí gm khảo 1 Chữ kí gm khảo 2
SỐ MẬT MÃ
(do Trưởng Ban
chấm thi ghi)
ĐIỂM BÀI THI
LỜI DẶN THÍ SINH
1.Thí sinh ghi rõ số tờ giấy
phi nộp của bài thi vào
trong khung này.
2.Ngoài ra không được đánh số, kí tên hay
ghi một dấu hiệu gì vào giấy thi.
Bằng số
Bằng chữ
Qui định: Học sinh trình bày vắn tắt cách giải, công thức áp dụng (nếu có yêu cầu), kết quả tính toán
vào ô trống liền kề bài toán. c kết quả tính gần đúng, nếu không chỉ định cụ thể, được ngầm
định chính xác tới 5 chữ số phần thập phân sau dấu phẩy.
u 1: (5 điểm)
a) Cho a = 1193984; b = 157993; c = 38743. Tìm UCLN(a; b; c) và BCNN(a; b; c)
UCLN(a; b; c) = BCNN(a; b; c) =
b) Tính giá trị của biểu thức: (ghi kết quả dạng số tự nhiên)
A = 110211715 x 517112011
A =
u 2: (5 điểm) Tính giá trị của
2011 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012
B : ...
11 5 60 100 150 3780 4060 4350
Cách gii:
B =
Số tờ: ……
Đề thi học sinh giỏi Giải toán trên Máy tính cầm tay cấp tỉnh Gia Lai môn Toán THCS (2011- 2012) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi học sinh giỏi Giải toán trên Máy tính cầm tay cấp tỉnh Gia Lai môn Toán THCS (2011- 2012) - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi Giải toán trên Máy tính cầm tay cấp tỉnh Gia Lai môn Toán THCS (2011- 2012) 9 10 585