Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2010 - 2011 môn Toán

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 363 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LONG AN

KỲ THI HSG GIẢI TOÁN TRÊN MTCT
NĂM HỌC: 2010 – 2011
NGÀY THI: 23/ 1/ 2011
THỜI GIAN: 60 PHÚT (Không kể phát đề)
KHỐI LỚP: 8

ĐỀ CHÍNH THỨC

Chú ý: Tất cả các giá trị gần đúng lấy 5 chữ số thập phân không làm tròn.
Thí sinh không cần ghi tóm tắt cách giải.
Bài 1: Thực hiện phép tính:


1 
 1
 1 
A= 

 4
 0, 25

2

2
3
3

3
   3   5  
 25    : 
: 
4   
2
   4  



Bài 2: Tính giá trị của biểu thức:
 2 xy
2
x  y  x 2  xy
:
  2

2
y x x  y
2 x  2 y 
2x

tại x – y = 2011

Bài 3: Tìm x, biết:
4

x
1



1

4

1

1
3
1
1
3
2
4
2
1999
Bài 4: Tìm dư trong phép chia số 2 cho 35
Bài 5: Cho x + y = 6,912 và x2 + y2 = 33,76244 . Tính x3 + y3
Bài 6: Cho đa thức P(x) = x4 - 3x2 + mx + n . Khi chia P(x) cho đa thức x – 2 có dư là 23 .
Khi chia P(x) cho x – 3 có dư là 80. Tìm số dư khi chia P(x) cho x-15 .
Bài 7: Cho hình thang cân ABCD (AB // CD) có AB = 15cm, CD = 25cm; DB là tia phân
giác góc D. Tính gần đúng 68% diện tích hình thang ABCD.
Bài 8 : Cho hình thang ABCD (AB // CD). M, N lần lượt là trung điểm của AD và BC.
MN cắt BD, AC theo thứ tự ở I và K. Tính độ dài IK biết AB = 10,26cm và CD =
22,4cm
Bài 9: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 156,25.x2 – 362,5.x + 125,5.
Bài 10: Tính gần đúng độ dài các cạnh của một hình chữ nhật, biết các cạnh lần lượt tỉ lệ
với 388 ; 765 và diện tích của nó bằng 742,05 cm2.
2

1

x

--------------HẾT--------------

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LONG AN
ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI HSG GIẢI TOÁN TRÊN MTCT
NĂM HỌC: 2010 – 2011
NGÀY THI: 23/ 1/ 2011
KHỐI LỚP: 8

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
BÀI
NỘI DUNG
1
Tính thông thường
3
2
Rút gọn biểu thức bằng
Thay x – y = 2011 ta tìm được kết quả

KẾT QUẢ
ĐIỂM
A = 4,11666
1
-0, 00149
1
Nếu kết quả =
3
0,5

3

Tính x thông thường

x = -8,60589

4

Ta có 21  2 (mod 35 )
 210  9 (mod 35 )
220  442  25 (mod 35)
230  9.25 29(mod 35 )
216  16(mod 35 )
248  1(mod 35 )
21999 = ( 248)41 . 231  1.29.2  23(mod 35 )
23
2
2
2
Ta có: x + y = ( x +y) – 2xy  xy
x3 + y3 = ( x + y )( x2 – xy + y2)
Thay x + y = 6,912 ; x2 + y2 = 33,76244 và xy vừa tìm
được  Kết quả
184, 93600
P ( 2 ) = 4 + 2m + n = 23
P ( 3 ) = 54 + 3m + n = 80
 2m +n = 19 và 3m + n = 26
 m = 7 và n = 5
50060
Tính P(15)

x y

5

6

7



2011

1

1

1đ
Nếu
thiếu
đơn vị
trừ
0,25đ

C
H
K
Ta có:AB = AD = 15 cm (  ABC cân tại A)
DH = CK = ( 25 – 15 ) : 2 = 5 (cm)
AH = AD 2 -DH 2 = 152 -52 =10 2 (cm)
68% SABCD =
2

1

B

D

 15  25 .10

1

2

. 68%

1
( AB + C...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI HSG GIẢI TOÁN TRÊN MTCT
LONG AN NĂM HỌC: 2010 – 2011
NGÀY THI: 23/ 1/ 2011
ĐỀ CHÍNH THỨC THỜI GIAN: 60 PHÚT (Không kể phát đề)
KHỐI LỚP: 8
Chú ý: Tất cả các giá trị gần đúng lấy 5 chữ số thập phân không làm tròn.
Thí sinh không cần ghi tóm tắt cách giải.
Bài 1: Thực hiện phép tính:
A =
1 3
0,25 4 2
2 2 3 3
1 5 3
1 25 : :
4 4
Bài 2: Tính giá trị của biểu thức:
x
xyx
yx
yx
yx
xy
xy 2
:
22
22
2
22
tại x – y = 2011
Bài 3: Tìm x, biết:
4
1 1
1 4
1 1
2 3
1 1
3 2
4 2
x x
Bài 4: Tìm dư trong phép chia số 2
1999
cho 35
Bài 5: Cho x + y = 6,912 và x
2
+ y
2
= 33,76244 . Tính x
3
+ y
3
Bài 6: Cho đa thức P(x) =
x
4
- 3x
2
+ mx + n . Khi chia P(x) cho đa thức x – 2 có dư là 23 .
Khi chia P(x) cho x – 3 có dư là 80. Tìm số dư khi chia P(x) cho x-15 .
Bài 7: Cho hình thang cân ABCD (AB // CD) có AB = 15cm, CD = 25cm; DB là tia phân
giác góc D. Tính gần đúng 68% diện tích hình thang ABCD.
Bài 8 : Cho hình thang ABCD (AB // CD). M, N lần lượt là trung điểm của AD và BC.
MN cắt BD, AC theo thứ tự ở I và K. Tính độ dài IK biết AB = 10,26cm và CD =
22,4cm
Bài 9: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 156,25.x
2
– 362,5.x + 125,5.
Bài 10: Tính gần đúng độ dài các cạnh của một hình chữ nhật, biết các cạnh lần lượt tỉ l
với 388 ; 765 và diện tích của nó bằng 742,05 cm
2
.
--------------HẾT--------------
Đề thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2010 - 2011 môn Toán - Trang 2
Đề thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2010 - 2011 môn Toán - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2010 - 2011 môn Toán 9 10 365