Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2010 - 2011 môn Toán

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 189 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LONG AN

KỲ THI HSG GIẢI TOÁN MÁY TÍNH CẦM TAY
NĂM HỌC 2010 - 2011
Ngày thi : 23 tháng 01 năm 2011
ĐỀ CHÍNH THỨC
Thời gian làm bài 60 phút không kể phát đề
KHỐI LỚP 7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chú ý : Tất cả giá trị gần đúng lấy 5 chữ số thập phân không làm tròn.
Thí sinh có thể không ghi tóm tắt cách giải
Bài 1 : Tính :

 8 :  0,9  1, 7 

 5,9  2,3 : 5 

7   0,8  3, 2  4,8 :  2, 6  2,5 

3: 


5 7
 : .
3 21



Bài 2 : Cho a = 10734 ; b = 12523 ; c = 16101. Tìm ƯCLN(a, b, c).
Bài 3 : Tìm x biết :


1 5
 0,5  2   .x
3
7 6


 6,3 :  2,5   .
3  1
3
5


:  2  4  0,8
5  3
4

3
) )
Bài 4 : Cho tam giác ABC có A + B = 1120 và Bˆ = Cˆ . Tính số đo các góc của tam
5

giác ABC.
Bài 5 : Tìm x, y biết :
6063
 3
1766

1
2

1
1

3
4

1
x

1
y

Bài 6 : Tính chu vi khu vườn hình chữ nhật, biết chiều rộng bằng

7
chiều dài và chiều dài
13

hơn chiều rộng là 193,69mm.
Bài 7 : Biết tỉ số của 7x – 5 và y + 13 là một hằng số và khi x= 2 thì y = 20.Hỏi khi y = 2005
thì x bằng bao nhiêu
Bài 8 : Số đo ba góc A, B, C của tam giác ABC lần lượt tỉ lệ với 6 ; 9 ; 11. CH vuông góc
với AB (H  AB). Tính số đo góc ACH (làm tròn đến phút).
Bài 9 : Biết 2 x  3 y  4 z  21054 và

x 7 y 2z


6
3
9

Tính A  x  2 y  3z .
Bài 10 : Tìm tất cả các số nguyên n sao cho số 28  211  2n là số chính phương.
----------------------------------------------------------------------

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM (KHỐI 7)
Bài Nội dung
1
Tính thông thường
2
Tính thông thường
3
 
3
 3
1
3  

x    6,3 :  2,5     : 2  4  0,8
 
5
3
4   

 5
 
4
3
5
Bˆ  Cˆ  Cˆ  Bˆ
5
3
5
Aˆ  Bˆ  Cˆ  1800  1120  Bˆ  1800
3
0
/
 Bˆ  40 48
từ đó suy ra Aˆ và Cˆ
5

Tính thông thường

6

7
r d
d  r 193, 69 19369
d 



13
7 13 13  7
6
600
19369
19369
r
 7 và d 
 13
600
600
chu vi hình chữ nhật (d + r)  2 =

1 5

 1,5
:
0,5

2


7
6




Kết quả
– 3,76826
1789
– 0,13021

Điểm
1
1
1

Bˆ  400 48/
Cˆ  680
Aˆ  71012 /
x=7
y=8

0,5
0,25
0,25
0,5
0,5

r

1291,2666
6

1

7

7x-5 7.2-5 9 3 7x-5 7.2-5 9 3
=
= =
=
= =
y+13 20+13 33 11 y+13 20+13 33 11


1

7x  5
3
3
  7x -5 = .2018  x
2005  13 11
11

8

9

x=
79,33766

Aˆ Bˆ Cˆ Aˆ  Bˆ  Cˆ 1800 900
  


6 9 11 6  9  11
26
13
0
0
90
90
A
 Aˆ 
.6  ·ACH  900 
.6
13
13
x 7 y 2z
x
y
z



 
6
3
9
84 6 63
x
y
z
2x  3 y  4z
21054
 


 319
nên
84 6 63 2...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI HSG GIẢI TOÁN MÁY TÍNH CẦM TAY
LONG AN NĂM HỌC 2010 - 2011
Ngày thi : 23 tháng 01 năm 2011
Thời gian làm bài 60 phút không kể phát đề
KHỐI LỚP 7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chú ý : Tất cả giá trị gần đúng lấy 5 chữ số thập phân không làm tròn.
Thí sinh có thể không ghi tóm tắt cách giải
Bài 1 : Tính :
8 : 0,9 1,7 5,9 2,3 :5
5 7
3 : :
7 0,8 3,2 4,8 : 2,6 2,5 3 21
.
Bài 2 : Cho a = 10734 ; b = 12523 ; c = 16101. Tìm ƯCLN(a, b, c).
Bài 3 : Tìm x biết :
1 5
0,5 2 .
3
7 6
6,3 : 2,5
3 1 3
5
: 2 4 0,8
5 3 4
x
.
Bài 4 : Cho tam giác ABC có
0
A + B = 112
)
)
3
ˆ
ˆ
B =
5
C
. Tính số đo các góc của tam
giác ABC.
Bài 5 : Tìm x, y biết :
6063 1
3
1
1766
2
1
3
1
4
1
x
y
Bài 6 : Tính chu vi khu vườn hình chữ nhật, biết chiều rộng bằng
7
13
chiều dài và chiều dài
hơn chiều rộng là 193,69mm.
Bài 7 : Biết tỉ số của 7x – 5 và y + 13 là một hằng số và khi x= 2 thì y = 20.Hỏi khi y = 2005
thì x bằng bao nhiêu
Bài 8 : Số đo ba góc A, B, C của tam giác ABC lần lượt tỉ lệ với 6 ; 9 ; 11. CH vuông góc
với AB (H
AB). Tính số đo góc ACH (làm tròn đến phút).
Bài 9 : Biết
2 3 4 21054x y z
Tính
2 3A x y z
.
Bài 10 : Tìm tất cả các số nguyên n sao cho số
8 11
2 2 2
n
là số chính phương.
----------------------------------------------------------------------
ĐỀ CHÍNH THỨC
Đề thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2010 - 2011 môn Toán - Trang 2
Đề thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2010 - 2011 môn Toán - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2010 - 2011 môn Toán 9 10 831