Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2010 - 2011 môn Toán lớp 6

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 254 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LONG AN

KỲ THI HSG GIẢI TOÁN MÁY TÍNH CẦM TAY
NĂM HỌC 2010 - 2011
Ngày thi : 23 tháng 01 năm 2011
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
Thời gian làm bài 60 phút không kể phát đề
KHỐI LỚP 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chú ý : tất cả giá trị gần đúng lấy 5 chữ số thập phân không làm tròn.
Thí sinh có thể không ghi tóm tắt cách giải.
Bài 1 : Tính :
9
1,3 :  2, 43
5

1

0,53 

17




3
2
 :
5 3 7
25 15

  :
59 13
34 7 4 11
 
9
4
17
 8

Bài 2 : Tìm ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất của hai số : 1939938 ; 510510.
Bài 3 : Tính :
5  415  99  4  330  89
7  229  27 6  5  29  619
Bài 4 : Cho đoạn thẳng AB, C là điểm nằm giữa hai điểm A và B. Biết AC = 19,63cm
và BC bằng

17
đoạn thẳng AC. Tính độ dài đoạn thẳng AB.
14

Bài 5 : Cho a = 132300. Tìm số phần tử của Ư(a).
Bài 6 : Tìm x biết :
4 5

3  17 11
16 17 11

:
   3 7  :
 
1
5  4 25
5
4 25

4x 
2

Bài 7 : Tìm hai chữ số tận cùng của số 62011 + 52011 .
Bài 8 : Cho đoạn thẳng AB = 162cm, điểm C nằm giữa hai điểm A và B. Biết AC
bằng

12
của đoạn thẳng AB. Gọi I là trung điểm của BC. Tính độ dài đoạn
25

thẳng AI.
Bài 9: Phải xóa đi những số hạng nào của tổng
S=

1 125 78 169 172 139





2 500 468 1352 1720 1668

Để tổng những số hạng còn lại bằng 1.
Bài 10 : Tìm các ước nguyên tố nhỏ nhất và lớn nhất của số 2752 + 3342 .
-------------------------------------------------------------------

ĐÁP VÀ BIỂU ĐIỂM (khối lớp 6)
Bài
1
2

nội dung
Tính thông thường
Tính thông thường

3
4

Tính thông thường
•
A
C

6
7

8

Lần lượt lủy thừa 61. 62, 63, 64, 65, …
số hai chữ số tận cùng có chu kỳ là 56, 36, 16, 96, 76
chia số 2011 cho 5 có dư là 1 Vậy số 62011 có hai chữ số tận
cùng là 56
còn số 52011 có hai chữ số tận cùng là 25
vậy số 62011 + 52011 có hai chữ số tậ cùng là
C
AC 

CI 

•

43,46642

1

192

1

0,351785

1

81

1

119,88

1

17
.19, 63
14

phân tích số 1323000 ra thừa số :
1323000 = 23.33.53.72
Vậy số phân tử của Ư(1323000) là (3+1)(3+1)(3+1)(2+1) =
  4 5  16 17 11
1

 3 17  11 
x     :
:
   :
     :4
4 25
2

 5 4  25 
  3 7  5 

A

điểm
1
0,5
0,5
1

B

AB  AC  BC  19, 63 
5

kết quả
13,50605
ƯCLN = 102102
BCNN = 9699690
1062862

I

•

B

12
AB
25
BC AB  AC


2
2

AB 

12
AB
25
2

vậy:
12
AB
25
2

12
AB 
25
12
162  .162
12
25
 .162 
25
2
Rút gọn các phân số, học sinh loại bỏ các phân số được kết
quả tổng bằng 1
AI  AC  CI 
...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI HSG GIẢI TOÁN MÁY TÍNH CẦM TAY
LONG AN NĂM HỌC 2010 - 2011
Ngày thi : 23 tháng 01 năm 2011
Thời gian làm bài 60 phút không kể phát đề
KHỐI LỚP 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chú ý : tất cả giá trị gần đúng lấy 5 chữ số thập phân không làm tròn.
Thí sinh có thể không ghi tóm tắt cách giải.
Bài 1 : Tính :
3 2
9
8 :
1,3 : 2,43
5 3 7
25 15
5
:
1
59 13 34
7 4 11
0,53
17
9 4 17
Bài 2 : Tìm ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất của hai số : 1939938 ; 510510.
Bài 3 : Tính :
15 9 30 9
29 6 9 19
5 4 9 4 3 8
7 2 27 5 2 6
Bài 4 : Cho đoạn thẳng AB, C là điểm nằm giữa hai điểm A và B. Biết AC = 19,63cm
và BC bằng
17
14
đoạn thẳng AC. Tính độ dài đoạn thẳng AB.
Bài 5 : Cho a = 132300. Tìm số phần tử của Ư(a).
Bài 6 : Tìm x biết :
4 5
3 17 11 16 17 11
3 7
: :
1
5 4 25 5 4 25
4
2
x
Bài 7 : Tìm hai chữ số tận cùng của số 6
2011
+ 5
2011
.
Bài 8 : Cho đoạn thẳng AB = 162cm, điểm C nằm giữa hai điểm A và B. Biết AC
bằng
12
25
của đoạn thẳng AB. Gọi I là trung điểm của BC. Tính độ dài đoạn
thẳng AI.
Bài 9: Phải xóa đi những số hạng nào của tổng
S =
1 125 78 169 172 139
2 500 468 1352 1720 1668
Để tổng những số hạng còn lại bằng 1.
Bài 10 : Tìm các ước nguyên tố nhỏ nhất và lớn nhất của số 275
2
+ 334
2
.
-------------------------------------------------------------------
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
Đề thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2010 - 2011 môn Toán lớp 6 - Trang 2
Đề thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2010 - 2011 môn Toán lớp 6 - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2010 - 2011 môn Toán lớp 6 9 10 95