Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2011 - 2012 môn Toán lớp 6

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 228 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LONG AN
ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI HSG GIẢI TOÁN MÁY TÍNH CẦM TAY
NĂM HỌC: 2011-2012
Ngày thi: 05 tháng 02 năm 2012
Thời gian làm bài 60 phút không kể phát đề
KHỐI LỚP 6

----------------------------------------------------------------------------------------------Chú ý: tất cả các giá trị gần đúng lấy 5 chữ số thập phân không làm tròn.
Thí sinh có thể không ghi tóm tắt cách giải.
Bài 1: Tính:
2
5

3:  0,09: 0,15: 
5
2

A  5: 2.2012 
6.0,32  0,03   5,3  3,88   0,67
Bài 2: Tìm ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất của hai số: 126 và 1872
Bài 3: Tìm dư trong phép chia 135792468013579 cho 24680
Bài 4: Tính:
1
1
A2

1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
11
2
2
Bài 5: Tính chính xác kết quả phép nhân: 987654321 . 12345
Bài 6: Tìm chữ số tận cùng của 5  2  2012  20112012
Bài 7: Cho đoạn thẳng AB = 2012 mm, điểm C nằm giữa hai điểm A và B.
Biết AC bằng

2
của đoạn thẳng AB. Gọi D là trung điểm của AC, E là trung điểm
5

của AD. Tính độ dài đoạn thẳng AE.
Bài 8: Tìm giá trị của x, để cho giá trị của A là lớn nhất

A  522012   2012.0, 25  23.5  52.  x  1  2012
Bài 9: Tìm hai số x, y biết:

2012

10x   152  82  20112   52  22  2012 2  9y  0

Bài 10: Cho a = 1890.1930.1945.1975.2012 . Tìm số phần tử của Ư  a 
-----------------------------------------------------------------------------------------------

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LONG AN

KỲ THI HSG GIẢI TOÁN MÁY TÍNH CẦM TAY
NĂM HỌC: 2011-2012
Ngày thi: 05 tháng 02 năm 2012
KHỐI LỚP 6

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
Bài
1

Nội dung
Tính thông thường

2

Tính thông thường

3
4

Tính thông thường
Tính thông thường

Kết quả

Điểm
1
0,5
0,5
1
1

5035
ƯCLN: 144
BCNN: 38817792
11819
2,24264

987654321.12345
  98765.104  4321 .12345

5

1

12192592592745

 1219253925.10 4  53342745
 12192539250000  53342745
 12192592592745

6

Số 20112012 có chữ số tận cùng tận cùng là chữ số
1 nên chữ số tận cùng của
Chữ số 0
2012
5  2  2012  2011 là chữ số 0
201,2 mm
A

7

E

D

AE  AC : 4 

C

B

2
2
AB : 4  .2012 : 4  201, 2mm
5
5

1
1
thiếu
đơn vị
trừ
0,25

Giá trị của A lớn nhất khi:

2012.0, 25  23.5  52.  x  1  2012  0

8

x = 100

1

Giải tìm được x = 100
10x   152  82  20112   52  2 2  2012 2  9y  0
 10x   152  82  20112   0


x  404441

 10x  15  8  2011

y  449797

0,5
0,5

3840 phần tử

1

9

2
2
2
 5  2  2012  9y  0
2



2

 9y  5  2  2012
2

2

2

2

 x  404441

 y  449797
a  1890.1930.1945.1975....
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI HSG GIẢI TOÁN MÁY TÍNH CẦM TAY
LONG AN NĂM HỌC: 2011-2012
Ngày thi: 05 tháng 02 năm 2012
ĐỀ CHÍNH THỨC
Thời gian làm bài 60 phút không kể phát đề
KHỐI LỚP 6
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Chú ý: tất cả các giá trị gần đúng lấy 5 chữ số thập phân không làm tròn.
Thí sinh có thể không ghi tóm tắt cách giải.
Bài 1: Tính:
2 5
3: 0,09: 0,15:
5 2
A 5: 2.2012
6.0,32 0,03 5,3 3,88 0,67
Bài 2: Tìm ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất của hai số: 12
6
và 1872
Bài 3: Tìm dư trong phép chia 135792468013579 cho 24680
Bài 4: Tính:
1 1
A 2
1 1
2 1
1 1
2 1
1 1
2 1
1
1 1
2
2
Bài 5: Tính chính xác kết quả phép nhân: 987654321 . 12345
Bài 6: Tìm chữ số tận cùng của
2012
5 2 2012 2011
Bài 7: Cho đoạn thẳng AB = 2012 mm, điểm C nằm giữa hai điểm A B.
Biết AC bằng
2
5
của đoạn thẳng AB. Gọi D trung điểm của AC, E trung điểm
của AD. Tính độ dài đoạn thẳng AE.
Bài 8: Tìm giá trị của x, để cho giá trị của A là lớn nhất
2012
3 2
A 522012 2012.0,25 2 .5 5 . x 1 2012
Bài 9: Tìm hai số
x,y
biết:
2 2 2 2 2 2
10x 15 8 2011 5 2 2012 9y 0
Bài 10: Cho a = 1890.1930.1945.1975.2012 . Tìm số phần tử của Ư
a
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Đề thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2011 - 2012 môn Toán lớp 6 - Trang 2
Đề thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2011 - 2012 môn Toán lớp 6 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2011 - 2012 môn Toán lớp 6 9 10 51