Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2011 - 2012 môn Toán lớp 8

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 502 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LONG AN
ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI HSG GIẢI TOÁN TRÊN MTCT
NĂM HỌC : 2011-2012
NGÀY THI : 05/02/2012
THỜI GIAN : 60PHÚT ( Không kể phát đề )
KHỐI LỚP : 8

Chú ý : Tất cả các kết quả (nếu không giải thích thêm )lấy giá trị gần đúng 5 chữ số
thập phân không làm tròn
Bài 1: Thực hiện phép tính
1, 252.15,373 : 3,754

A = 1   3 2  5  2

    
4   7 5  7  3
2



3

4




Bài 2: Tính :3333355555 x 3333377777
Bài 3: a) Tìm số dư trong phép chia 2713  312002 cho 41
b)Tìm hai chữ số tận cùng của 159367
Bài 4: Tính: 13  23  33  .....  20113  20123 .
Bài 5: Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có 10 chữ số biết khi chia số đó cho 17 dư 2 và chia
cho 29 dư 5.
Bài 6: Cho đa thức: P(x)  x 5  ax 4  bx 3  cx 2  dx  e . Biết P(1)=1, P(2)=4, P(3)=9,
P(4)=16, P(5)=25. Tính P(6), P(7).
Bài 7: Cho đa thức: P(x) 

1
1
1
1
1
 2
 2
 2
 2
x  x x  3x  2 x  5x  6 x  7x  12 x  9x  20
2

Tính P(0,9).
Bài 8: Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 12,68cm ; BC= 9,24cm .Gọi E , F , G ,H lần
lượt là trung điểm AB , BC , CD , DA. Tính diện tích tứ giác EFGH.
Bài 9: Cho hình thoi có chu vi bằng 42,16 cm và tỉ số hai đường chéo là 5: 7. Tính diện
tích hình thoi .
Bài 10: Cho △ABC vuông tại A có hai đường trung tuyến AD và BE vuông góc nhau
tại G. Biết AB = 3,52cm. Tính BC.
--------------HẾT--------------

Họ và tên thí sinh:………………………Số báo danh:……….

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LONG AN

KỲ THI HSG GIẢI TOÁN TRÊN MTCT
NĂM HỌC : 2011-2012
NGÀY THI : 05/02/2012
THỜI GIAN : 60PHÚT ( Không kể phát đề )
KHỐI LỚP : 8

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ CHÍNH THỨC
Chú ý : - Kết quả lấy đến chữ số thập phân thứ 5 không làm tròn
- Sai chữ số thập thứ 5 trừ 0,2đ , nếu dư hoặc thiếu một chữ số thập trừ 0,5đ
- Nếu sai kết quả , nội dung đúng được 0,25đ
BÀI
NỘI DUNG
KẾT QUẢ
ĐIỂM
1
Đặt tử thức là M
516,90433
1đ
Mẫu thức là N
Tính M :N
3333355555.3333377777
2
{ {
{ 123
A
B
A
C
Tính:

3

Sắp:AB
AC
ACBC
2
A AB
Gán:A=33333;B=55555;C=77777.
BC=, ghi5 chữ số:012345;43209+AC+AB=
ghi 98765;44443+ A2 = ghi 1111133332
(có thể kết hợp cộng tay:
A2 .1010  AC.105  AB.105  BC )
a) Tìm dư 2713 : 41 → r1= 14; 312002 :41 → r2 = 18

1111133332987
6501235

1đ

32

0,5đ

19

0,5đ

S=2025078

1đ

27 2  32 (mod 41)  273  32.27  3(mod 41)
2712  34  40(mod 41)  2713  40.27  14(mod 41)
315  40  1(mod 41)  312002  312  18(mod 41)

b) Dùng đồng dư :
1592  81;1593  79  1595  81.79  1
 159367  81  19(mod100)

4

Giải: Ápdụng công thức
n 2  n  1
4
n n  1
 13  2 3  33  ....
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI HSG GIẢI TOÁN TRÊN MTCT
LONG AN NĂM HỌC : 2011-2012
NGÀY THI : 05/02/2012
ĐỀ CHÍNH THỨC THỜI GIAN : 60PHÚT ( Không kể phát đề )
KHỐI LỚP : 8
Chú ý : Tất cả các kết quả (nếu không giải thích thêm )lấy giá trị gần đúng 5 chữ số
thập phân không làm tròn
Bài 1: Thực hiện phép tính
A =
2 3 4
4
2 3
1,25 .15,37 :3,75
1 3 2 5 2
4 7 5 7 3
Bài 2: Tính :3333355555 x 3333377777
Bài 3: a) Tìm số dư trong phép chia
13 2002
27 31
cho 41
b)Tìm hai chữ số tận cùng của
367
159
Bài 4: Tính:
3 3 3 3 3
1 2 3 ..... 2011 2012
.
Bài 5: Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có 10 chữ số biết khi chia số đó cho 17 dư 2 và chia
cho 29 dư 5.
Bài 6: Cho đa thức:
5 4 3 2
P(x) x ax bx cx dx e
. Biết P(1)=1, P(2)=4, P(3)=9,
P(4)=16, P(5)=25. Tính P(6), P(7).
Bài 7: Cho đa thức:
2 2 2 2 2
1 1 1 1 1
P(x)
x x x 3x 2 x 5x 6 x 7x 12 x 9x 20
Tính P(0,9).
Bài 8: Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 12,68cm ; BC= 9,24cm .Gọi E , F , G ,H lần
lượt là trung điểm AB , BC , CD , DA. Tính diện tích tứ giác EFGH.
Bài 9: Cho hình thoi có chu vi bằng 42,16 cm và tỉ số hai đường chéo là 5: 7. Tính diện
tích hình thoi .
Bài 10: Cho ABC vuông tại A có hai đường trung tuyến AD và BE vuông góc nhau
tại G. Biết AB = 3,52cm. Tính BC.
--------------HẾT--------------
Họ và tên thí sinh:………………………Số báo danh:……….
Đề thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2011 - 2012 môn Toán lớp 8 - Trang 2
Đề thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2011 - 2012 môn Toán lớp 8 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2011 - 2012 môn Toán lớp 8 9 10 15