Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2012 - 2013 môn Toán lớp 6

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 306 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LONG AN

KỲ THI HSG GIẢI TOÁN MÁY TÍNH CẦM TAY
NĂM HỌC: 2012-2013
Ngày thi: 27 tháng 01 năm 2013
Thời gian làm bài 60 phút không kể phát đề

ĐỀ CHÍNH THỨC

KHỐI LỚP 6

----------------------------------------------------------------------------------------------Chú ý: Tất cả các giá trị gần đúng lấy 5 chữ số thập phân không làm tròn.
Đề thi gồm 10 bài, mỗi bài làm đúng thí sinh được 1 điểm.
Bài 1: Tính:
A  2701: 2013 

2012

2013

26
3 :  0, 2  0,1
 34, 06  33,81 4

2,5  0,8 1, 2 
6,84 :  28, 57 25,15 

Bài 2: Tìm ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất của hai số: 2419580247
và 3802197531.
Bài 3: Tìm thương và số dư trong phép chia sau: 2701201327012013: 2013
Bài 4: Tính:
a / A 1

1
2

b /B 5

2
3

3
4

4
5

5
6

1
1

1
4

1
3

1
8

1
2

1
7

Bài 5: Tính chính xác kết quả phép nhân: 27012013 20122013
Bài 6: Phân tích số 9977069781 ra thừa số nguyên tố.
Bài 7: Cho đoạn thẳng AB  2012,2013mm . Gọi I là trung điểm của AB, trên
tia đối của tia AB lấy điểm K sao cho AK bằng

2013
của đoạn thẳng AB. Gọi H là
2701

trung điểm của AK. Tính IH.
Bài 8: Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có 8 chữ số, biết rằng số đó chia cho 271 thì
được dư là 266 còn chia cho 13 thì được dư là 8.
Bài 9: Tính: A 

2013  2012  2011  ...  3  2  1
2013  2012  2011  2010  ...  3  2  1

Bài 10 : Tìm chữ số tận cùng của số a biết:
a  11  22  33  44  55  66  7 7  88  99  1010  1111  1212  1313  1414  1515  27012013
---------------------------------------------Hết--------------------------------------------- Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.
- Họ và tên thí sinh:…………………………….SBD:…………………

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LONG AN

KỲ THI HSG GIẢI TOÁN MÁY TÍNH CẦM TAY
NĂM HỌC: 2012-2013
Ngày thi: 27 tháng 01 năm 2013
KHỐI LỚP 6

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
Bài

Nội dung

1

Tính thông thường

2

Tính thông thường

3

Tính thông thường, kết hợp trên máy và trên
giấy.

4

Tính thông thường

5

Tính thông thường

6

Tính thông thường
IH   AB  AK  : 2

7

8

9

10

2013


IH   2012,2013 
2012,2013 : 2
2701


IH  1755,92686  mm 
Gọi số tự nhiên phải tìm là a.
Vậy a  5  BC  271, 13
Chọn a  5  10001797  a  10001792
2013  2012  2011  ...  3  2  1
A
2013  2012  2011  2010  ...  3  2  1
2013  1006 2013
A
1007
A  2013
11  22  33  44  55  66  77  88  99  405071317 có
tận cùng là chữ số 7.
Các số 1010 ;1111;1212 ;1313 ; 1414 ; 1515 ;27012013 có
chữ số tận cùng lần lượt là: ...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI HSG GIẢI TOÁN MÁY TÍNH CẦM TAY
LONG AN NĂM HỌC: 2012-2013
Ngày thi: 27 tháng 01 năm 2013
ĐỀ CHÍNH THỨC
Thời gian làm bài 60 phút không kể phát đề
KHỐI LỚP 6
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Chú ý: Tất cả các giá trị gần đúng lấy 5 chữ số thập phân không làm tròn.
Đề thi gồm 10 bài, mỗi bài làm đúng thí sinh được 1 điểm.
Bài 1: Tính:
2012 26
A 2701: 2013
3: 0,2 0,1 34,06 33,81 4
2013
2,5 0,8 1,2 6,84: 28,57 25,15
Bài 2: Tìm ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất của hai số: 2419580247
và 3802197531.
Bài 3: Tìm thương và số dư trong phép chia sau:
2701201327012013: 2013
Bài 4: Tính:
1
a / A 1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
1
b / B 5
1
1
1
4
1
3
1
8
1
2
7
Bài 5: Tính chính xác kết quả phép nhân:
27012013 20122013
Bài 6: Phân tích số 9977069781 ra thừa số nguyên tố.
Bài 7: Cho đoạn thẳng
AB 2012,2013mm
. Gọi Itrung điểm của AB, trên
tia đối của tia AB lấy điểm K sao cho AK bằng
2013
2701
của đoạn thẳng AB. Gọi H
trung điểm của AK. Tính IH.
Bài 8: Tìm số tự nhiên nhỏ nhất 8 chữ số, biết rằng số đó chia cho 271 thì
được dư là 266 còn chia cho 13 thì được dư là 8.
Bài 9: Tính:
2013 2012 2011 ... 3 2 1
A
2013 2012 2011 2010 ... 3 2 1
Bài 10 : Tìm chữ số tận cùng của số a biết:
---------------------------------------------Hết---------------------------------------------
- Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.
- Họ và tên thí sinh:…………………………….SBD:…………………
Đề thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2012 - 2013 môn Toán lớp 6 - Trang 2
Đề thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2012 - 2013 môn Toán lớp 6 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2012 - 2013 môn Toán lớp 6 9 10 119