Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2012 -2013 môn Toán lớp 7

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 320 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LONG AN
ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI HSG GIẢI TOÁN MÁY TÍNH CẦM TAY
NĂM HỌC: 2012-2013
Ngày thi: 27 tháng 01 năm 2013
Thời gian làm bài 60 phút không kể phát đề
KHỐI LỚP 7

----------------------------------------------------------------------------------------------Chú ý: Tất cả các giá trị gần đúng lấy 5 chữ số thập phân không làm tròn.
Đề thi gồm 10 bài, mỗi bài làm đúng thí sinh được 1 điểm.
2
5

3:  0,09: 0,15: 
5
2
Bài 1: Tính: A  2701: 2013  2012 

2013 6.0,32  0,03   5,3  3,88   0,67
Bài 2: Tính

A  3  33  333  ...  333...33
14 2 43
13 chöõsoá 3

Bài 3: Cho ba số thập phân vô hạn tuần hoàn: A  0,20132013... (chu kỳ 2013);
B  0,020132013... (chu kỳ 2013); C  0,0020132013... (chu kỳ 2013).
61 61 61
a/ Tính: T    .
b/ Phân tích T ra thừa số nguyên tố.
A B C
Bài 4: Cho a = 9474372; b = 40096920; c = 51135438.
a/ Tìm ƯCLN(a, b, c).
b/ Tìm BCNN(a, b).
Bài 5: Tìm x, biết:
x
x
1 1 1
2
2011
b/5

a / 1     ... 
1
1
1
3 6 10
x.(x  1)
2013
6
9
1
1
7
8
1
1
8
7
9
6
Bài 6: Tìm thương và số dư trong phép chia sau: 2701201320130127 : 2013
Bài 7: Tính chính xác kết quả phép nhân: 27012013 20130127
µ 18 B
µ 13 µC. Tính số đo các góc của tam
Bài 8: Cho tam giác ABC có 27 A
giác ABC (làm tròn đến phút).
Bài 9: Bốn người góp vốn vào một công việc kinh doanh. Tỉ số tiền góp vốn của
2
người thứ nhất và người thứ hai là , tỉ số tiền góp vốn của người thứ hai và người thứ
3
10
5
ba là , tỉ số tiền góp vốn của người thứ nhất và người thứ tư là
. Hỏi số tiền góp
23
4
vốn của mỗi người là bao nhiêu, biết rằng tổng số vốn mà bốn người góp được là 6 tỉ
đồng.
y  z 1 z  x  2 x  y  3
1



Bài 10: Tìm các số x, y, z biết rằng:
x
y
z
xyz
---------------------------------------------Hết--------------------------------------------- Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.
- Họ và tên thí sinh:…………………………….SBD:…………………

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LONG AN
ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI HSG GIẢI TOÁN MÁY TÍNH CẦM TAY
NĂM HỌC: 2012-2013
Ngày thi: 27 tháng 01 năm 2013
KHỐI LỚP 7

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
Bài
1
2

Nội dung
Tính thông thường
Tính thông thường, kết hợp trên máy và trên giấy.

61 61 61
 
A B C
 9999 99990 999900
T  61 


 33633
2013
2013
2013



Kết quả
7,34128

A  3703703703699

Điểm
1
1

a/T
3

b/ Tính thông thường
4

Tính thông thường

a / T  33633
b / T  32 37 101


0,5
0,5

a/ 678
b/ 280157180040

0,5
0,5

a/ x  2012
b/ x  93,91176

0,5
0,5

Thương: 1341878450139
Dư: 320
543755252215651

0,5
0,...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI HSG GIẢI TOÁN MÁY TÍNH CẦM TAY
LONG AN NĂM HỌC: 2012-2013
Ngày thi: 27 tháng 01 năm 2013
ĐỀ CHÍNH THỨC
Thời gian làm bài 60 phút không kể phát đề
KHỐI LỚP 7
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Chú ý: Tất cả các giá trị gần đúng lấy 5 chữ số thập phân không làm tròn.
Đề thi gồm 10 bài, mỗi bài làm đúng thí sinh được 1 điểm.
Bài 1: Tính:
2 5
3: 0,09: 0,15:
2012
5 2
A 2701:2013
2013 6.0,32 0,03 5,3 3,88 0,67
Bài 2: Tính
13
A 3 33 333 ... 333...33
14 2 43
chö õsoá 3
Bài 3: Cho ba số thập phân hạn tuần hoàn:
A 0,20132013...
(chu kỳ 2013);
B 0,020132013...
(chu kỳ 2013);
C 0,0020132013...
(chu kỳ 2013).
a/ Tính:
61 61 61
T
A B C
. b/ Phân tích T ra thừa số nguyên tố.
Bài 4: Cho a = 9474372; b = 40096920; c = 51135438.
a/ Tìm ƯCLN(a, b, c). b/ Tìm BCNN(a, b).
Bài 5: Tìm x, biết:
1 1 1 2 2011
a / 1 ... 1
3 6 10 x.(x 1) 2013
x x
b / 5
1 1
6 9
1 1
7 8
1 1
8 7
9 6
Bài 6: Tìm thương và số dư trong phép chia sau:
Bài 7: Tính chính xác kết quả phép nhân:
27012013 20130127
Bài 8: Cho tam giác ABC
µ
µ
µ
27 A 18 B 13 C
. Tính s đo các góc của tam
giác ABC (làm tròn đến phút).
Bài 9: Bốn người góp vốn vào một công việc kinh doanh. Tỉ số tiền góp vốn của
người thứ nhất và người thứ hai
2
3
, tỉ số tiền góp vốn của người thứ hai người thứ
ba
5
4
, tỉ số tiền góp vốn của người thứ nhất người thứ
10
23
. Hỏi s tiền góp
vốn của mỗi người bao nhiêu, biết rằng tổng s vốn mà bốn người góp được 6 tỉ
đồng.
Bài 10: Tìm các số x, y, z biết rằng:
y z 1 z x 2 x y 3 1
x y z x y z
---------------------------------------------Hết---------------------------------------------
- Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.
- Họ và tên thí sinh:…………………………….SBD:…………………
Đề thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2012 -2013 môn Toán lớp 7 - Trang 2
Đề thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2012 -2013 môn Toán lớp 7 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2012 -2013 môn Toán lớp 7 9 10 250