Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2012 - 2013 môn Toán lớp 8

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 302 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LONG AN

KỲ THI HSG GIẢI TOÁN TRÊN MTCT
NĂM HỌC: 2012 – 2013
NGÀY THI: 27/01/2013
THỜI GIAN: 60 PHÚT(KHÔNG KỂ PHÁT ĐỀ)
KHỐI LỚP :8

ĐỀ CHÍNH THỨC

Chú ý: + Tất cả các kết quả (nếu không giải thích gì thêm) lấy giá trị gần đúng 5
chữ số thập phân không làm tròn.
+ Mỗi câu làm đúng học sinh được 1 điểm.
22 4


10,38.7,12  10,382 .  1, 25.  .1, 25
35 7


Bài 1: Thực hiện phép tính: A 
9
 15
 11,81  8,19  .0,02 :
11, 25
4

x
2 

Bài 2: Tìm x biết :



1
2 

12

1



1
3

1

13
25

2
5
1
3
4 
7
4
4
3
3
3
3
2  1 3  1 4  1 27  1
Bài 3: Tính A  3 . 3 . 3 ..... 3 .
2  1 3  1 4  1 27  1
Bài 4: Cho P( x)  x5  6 x 3  7 x 2  2 x  32013 . Tìm hai chữ số tận cùng của số dư khi chia
1 

9

x

P(x) cho x – 7.
Bài 5: Cho x1006 + y1006 = 1,006 và x2012 + y2012 = 2,012. Hãy tính gần đúng giá trị biểu
thức: A = x3018 + y3018.
2
20
2
40
Bài 6: Cho f ( x)  ( x  x  1)  a0  a1 x  a2 x  ...  a40 x .Tính S  a1  a3  a5  ...  a39 .
Bài 7: Tìm x, y là các số nguyên thỏa mãn x + y + xy = 4.
Bài 8: Cho hình thang cân ABCD có Cµ  300 , đáy nhỏ AB = 2,5cm
và cạnh bên BC = 3,2cm.
a) Tính diện tích hình thang ABCD.
b) Tính độ dài đường chéo AC.
Bài 9: Tứ giác ABCD có hai đường chéo vuông góc, AB=9.2cm; BC=9,7cm; AD=5cm
Tính độ dài CD.
Bài 10: Cho dãy số u1= 1; u2 = 2;….; un+2 = 4un+1 – 3un . Tính :
a) S20 = u1 + u2 + …+ u20 ;
b) P9 = u1.u2… u9.
*** HẾT***
Ghi chú: - Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.
- Họ và tên thí sinh:……………………………… Số báo danh:………..

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LONG AN

KỲ THI HSG GIẢI TOÁN TRÊN MTCT
NĂM HỌC: 2012 – 2013
NGÀY THI: 27/01/2013
THỜI GIAN: 60 PHÚT(KHÔNG KỂ PHÁT ĐỀ)
KHỐI LỚP :8

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ CHÍNH THỨC
Chú ý: - Kết quả lấy đúng 5 chữ số thập phân không làm tròn.
- Sai chữ số thập phân thứ 5 trừ 0,2đ, nếu dư hoặc thiếu một chữ số thập
phân trừ 0,5đ ; nếu sai 2 chữ số thập phân không chấm điểm.
- Nếu sai kết quả, nội dung đúng được 0,25đ.
- Nếu kết quả đúng mà không có đơn vị hoặc kết quả dạng phân số trừ 0,25đ.
BÀI
NỘI DUNG
KẾT QUẢ
ĐIỂM
1 Tính thông thường
A=0,01697
1đ
310
520
13
2
0.42554
1đ
x
x
3

4

673
683
25
x  0.425541989

Sử dụng quy trình:
A=B=1
A=A+1:B=B.(A3+1):(A3-1) = = = = = = =
x 5  6 x 3  7 x 2  2 x chia x – 7 dư 18536 +32013
2013

3

5

3

1đ

59

1đ

A = 2,52705

1đ

1743392200

1đ

(0;4)
(-2;-6)
(4;0)

0.25đ
0.25đ
0.25đ

.3  1.23  23(mod100)

20.100

13

Vậy hai số tận cùng là 36 +23 = 59
x1006 + y1006 = 1,006 và x2012 + y2012 = 2,012
(x1006 + y1006)...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI HSG GIẢI TOÁN TRÊN MTCT
LONG AN NĂM HỌC: 2012 – 2013
NGÀY THI: 27/01/2013
THỜI GIAN: 60 PHÚT(KHÔNG KỂ PHÁT ĐỀ)
KHỐI LỚP :8
Chú ý: + Tất cả các kết quả (nếu không giải thích thêm) lấy giá trị gần đúng 5
chữ số thập phân không làm tròn.
+ Mỗi câu làm đúng học sinh được 1 điểm.
Bài 1: Thực hiện phép tính:
2
4
22 4
10,38.7,12 10,38 . 1,25. .1,25
35 7
9
11,81 8,19 .0,02: 15
11,25
A
Bài 2: Tìm x biết :
13
1 1
25
2 1
12 1
2 3
9 2
1 5
1 3
4 7
4 4
x x
Bài 3: Tính
3 3 3 3
3 3 3 3
2 1 3 1 4 1 27 1
. . ..... .
2 1 3 1 4 1 27 1
A
Bài 4: Cho
5 3 2 2013
( ) 6 7 2 3P x x x x x
. Tìm hai chữ số tận cùng của số khi chia
P(x) cho x – 7.
Bài 5: Cho x
1006
+ y
1006
= 1,006 và x
2012
+ y
2012
= 2,012. Hãy tính gần đúng giá trị biểu
thức: A = x
3018
+ y
3018
.
Bài 6: Cho
2 20 2 40
0 1 2 40
( ) ( 1) ...f x x x a a x a x a x
.Tính
1 3 5 39
...S a a a a
.
Bài 7: Tìm x, y là các số nguyên thỏa mãn x + y + xy = 4.
Bài 8: Cho hình thang cân ABCD có
µ
0
30C
, đáy nhỏ AB = 2,5cm
và cạnh bên BC = 3,2cm.
a) Tính diện tích hình thang ABCD.
b) Tính độ dài đường chéo AC.
Bài 9: Tứ giác ABCDhai đường chéo vuông góc, AB=9.2cm; BC=9,7cm; AD=5cm
Tính độ dài CD.
Bài 10: Cho dãy số u
1
=
1; u
2
= 2;….; u
n+2
= 4u
n+1
– 3u
n
. Tính :
a) S
20
= u
1
+ u
2
+ …+ u
20
;
b) P
9
= u
1
.u
2
… u
9.
*** HẾT***
Ghi chú: - Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.
- Họ và tên thí sinh:……………………………… Số báo danh:………..
ĐỀ CHÍNH THỨC
Đề thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2012 - 2013 môn Toán lớp 8 - Trang 2
Đề thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2012 - 2013 môn Toán lớp 8 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2012 - 2013 môn Toán lớp 8 9 10 736