Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2012 - 2013 môn Toán lớp 9

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 392 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LONG AN

ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI HSG GIẢI TOÁN TRÊN MTCT
NĂM HỌC: 2012 – 2013
NGÀY THI: 27/01/2013
THỜI GIAN: 60 PHÚT(KHÔNG KỂ PHÁT ĐỀ)
KHỐI LỚP :9

Chú ý: + Tất cả các kết quả (nếu không giải thích gì thêm) lấy giá trị gần đúng 5
chữ số thập phân không làm tròn.
+ Mỗi câu làm đúng học sinh được 1 điểm.
Bài 1: Cho tan  

s in2701' cos 3715'.t an2013'
. Tìm  (làm tròn đến phút).
cot 3323' cos1532 '

32  1 7 2  1 20112  1
Bài 2: Tính A= 2 . 2 ....
.
5  1 9  1 20132  1
1
1
1

 ... 
Bài 3: Tính A=
.
2 1 1 2 3 2  2 3
2013 2012  2012 2013

Bài 4: Tìm các cặp số  x; y  nguyên dương nghiệm đúng phương trình: x  y  7 .
Bài 5: Tìm chữ số tận cùng của tổng B = 21 + 35 + 49 + …+ 20138045.
Bài 6: Cho một hình thoi có cạnh bằng 24,13 cm, khoảng cách giữa 2 cạnh là 12,25cm.
a) Tính các góc của hình thoi (làm tròn đến độ).
b) Tính diện tích hình tròn (O) nội tiếp hình thoi.
Bài 7: Cho 2 đồ thị của hàm số y =

3
2
5
x  2 (1) và y =
x  5 (2). Gọi A là giao điểm
5
5
3

của 2 đồ thị, B và C theo thứ tự là giao điểm của đồ thị (1) và (2) với trục hoành.
a) Tính diện tích tam giác ABC ;
b) Viết phương trình đường phân giác của góc BAC.
Bài 8: Tứ giác ABCD có O là giao điểm hai đường chéo. AB=6cm; OA=8cm;
OB=4cm; OD=6cm. Tính độ dài AD.
Bài 9: Từ điểm P nằm ngoài đường tròn (O;R) kẻ 2 tiếp tuyến PA, PB với đường tròn
(A, B là các tiếp điểm). Gọi H là chân đường vuông góc hạ từ A đến đường kính BC .
Giả sử PO = d, hãy tính AH biết R = 0,67cm; d = 1,36cm.
Bài 10: Cho dãy số u2= 4; u3 = 12; u4 = 23; u5 = 37; u6 = 54;….; un+2 = aun+1 + bun + c.
a) Tìm các hệ số a, b ,c ;
b) Tính các giá trị u1 ; u20.
*** HẾT***
Ghi chú: - Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.
- Họ và tên thí sinh:……………………………… Số báo danh:………..

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LONG AN

KỲ THI HSG GIẢI TOÁN TRÊN MTCT
NĂM HỌC: 2012 – 2013
NGÀY THI: 27/01/2013
THỜI GIAN: 60 PHÚT(KHÔNG KỂ PHÁT ĐỀ)
KHỐI LỚP :9

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ CHÍNH THỨC
Chú ý: - Kết quả lấy đúng 5 chữ số thập phân không làm tròn.
- Sai chữ số thập phân thứ 5 trừ 0,2đ, nếu dư hoặc thiếu một chữ số thập
phân trừ 0,5đ ; nếu sai 2 chữ số thập phân không chấm điểm.
- Nếu sai kết quả, nội dung đúng được 0,25đ.
- Nếu kết quả đúng mà không có đơn vị hoặc kết quả dạng phân số trừ 0,25đ.
BÀI
NỘI DUNG
1
 s in2701' cos 3715'.t an2013'
  tan 1 



cot 3323' cos1532 '

KẾT QUẢ
16 46’

ĐIỂM
1đ

0



2

32  1 7 2  1 20112  1 2.4 6.8 2010.2012
.
....

.
...
52  1 92  1 20132  1 4.6 8.10 2012.201...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI HSG GIẢI TOÁN TRÊN MTCT
LONG AN NĂM HỌC: 2012 – 2013
NGÀY THI: 27/01/2013
THỜI GIAN: 60 PHÚT(KHÔNG KỂ PHÁT ĐỀ)
KHỐI LỚP :9
Chú ý: + Tất cả các kết quả (nếu không giải thích thêm) lấy giá trị gần đúng 5
chữ số thập phân không làm tròn.
+ Mỗi câu làm đúng học sinh được 1 điểm.
Bài 1: Cho
sin27 01' cos37 15'.tan20 13'
tan
cot 33 23' cos15 32'
. Tìm
(làm tròn đến phút).
Bài 2: Tính A=
2 2 2
2 2 2
3 1 7 1 2011 1
. ....
5 1 9 1 2013 1
.
Bài 3: Tính A=
1 1 1
...
2 1 1 2 3 2 2 3 2013 2012 2012 2013
.
Bài 4: Tìm các cặp số
;x y
nguyên dương nghiệm đúng phương trình:
7x y
.
Bài 5: Tìm chữ số tận cùng của tổng B = 2
1
+ 3
5
+ 4
9
+ …+ 2013
8045
.
Bài 6: Cho một hình thoi có cạnh bằng 24,13 cm, khoảng cách giữa 2 cạnh là 12,25cm.
a) Tính các góc của hình thoi (làm tròn đến độ).
b) Tính diện tích hình tròn (O) nội tiếp hình thoi.
Bài 7: Cho 2 đồ thị của hàm số y =
3 2
2
5 5
x
(1) và y =
5
5
3
x
(2). Gọi A là giao điểm
của 2 đồ thị, B và C theo thứ tự là giao điểm của đồ thị (1) và (2) với trục hoành.
a) Tính diện tích tam giác ABC ;
b) Viết phương trình đường phân giác của góc BAC.
Bài 8: Tứ giác ABCD có O là giao điểm hai đường chéo. AB=6cm; OA=8cm;
OB=4cm; OD=6cm. Tính độ dài AD.
Bài 9: Từ điểm P nằm ngoài đường tròn (O;R) kẻ 2 tiếp tuyến PA, PB với đường tròn
(A, B là các tiếp điểm). Gọi H là chân đường vuông góc hạ từ A đến đường kính BC .
Giả sử PO = d, hãy tính AH biết R = 0,67cm; d = 1,36cm.
Bài 10: Cho dãy số u
2
=
4; u
3
= 12; u
4
= 23; u
5
= 37; u
6
= 54;….; u
n+2
= au
n+1
+ bu
n
+ c.
a) Tìm các hệ số a, b ,c ;
b) Tính các giá trị u
1
; u
20.
*** HẾT***
Ghi chú: - Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.
- Họ và tên thí sinh:……………………………… Số báo danh:………..
ĐỀ CHÍNH THỨC
Đề thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2012 - 2013 môn Toán lớp 9 - Trang 2
Đề thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2012 - 2013 môn Toán lớp 9 - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2012 - 2013 môn Toán lớp 9 9 10 747