Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Thanh Hóa năm 2011 môn Toán lớp 9 Có đáp án

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 489 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
THANH HÓA

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS
GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY NĂM HỌC 2010- 2011

ĐỀ THI CHÍNH THỨC
MÔN: TOÁN

Thời gian: 150 phút
Các giám khảo
(Họ tên và chữ ký)

ĐIỂM CỦA BÀI THI
Bằng số

………………………………….

1. ………………………………………………………………………..

Bằng chữ

………………………………….

2. ………………………………………………………………………..

Số phách

Chú ý: 1. Nếu không nói gì thêm hãy tính chính xác đến 7 chữ số thập phân.
2. Ghi tóm tắt kết quả vào ô trống hoặc trình bày tóm tắt bài làm (nếu có yêu cầu );
không thêm ký hiệu gì khác.

Đề bài

Công thức tính và kết quả

Câu 1: (2 điểm) Cho a = 2010 − 5 2011 .
Hãy tính:
⎛ 2 a⎞ ⎛ 1
⎞
2 a
⎟:⎜
⎟
−
a. A = ⎜⎜1 −
⎟
⎜
⎟
⎝ a + 1⎠ ⎝1 + a a a + a + a + 1⎠

a.

b.

⎛

a
1 ⎞ ⎛ 1
2 ⎞
−
+
⎟ :⎜
⎟
⎝ a −1 a − a ⎠ ⎝ a +1 a −1 ⎠

b. B= ⎜⎜

Câu 2: (2 điểm) Giải phương trình:
x2
+ x +1 - x =
4

9-4 2

Câu 3: (2 điểm) Cho tam giác ABC, C=90o, AB=a,

ˆ , CM, CN lần lượt là đường trung tuyến và
A=α
đường phân giác của tam giác.
- Tính AC, BC và diện tích các tam giác ABC, CNM.
- Áp dụng với a=6.56cm và α= 56o68’.
Câu 4: (2 điểm) Tìm nghiệm nguyên của phương
trình:
6x2 + 5y2 = 74
Câu 5: (2 điểm) Tìm tất cả các bộ số nguyên dương
(a, b, c) thoả mãn:
a 3b 2 + (a 3 − 2ac)b + c(c − a) = 0

1/4

Câu 6: (2 điểm) Giải hệ phương trình:
⎧( x 2 + 1 )( y 2 + 1 ) = 10
⎨
⎩( x + y )( xy - 1) = 3
Tóm tắt lời giải:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...
1/4
S GIÁO DC & ĐÀO TO K THI CHN HC SINH GII LP 9 THCS
THANH HÓA GII TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CM TAY NĂM HC 2010- 2011
ĐỀ THI CHÍNH THC Thi gian: 150 phút
MÔN: TOÁN
ĐIM CA BÀI THI
Các giám kho
(H tên và ch ký)
S phách
Bng s
………………………………….
1. ………………………………………………………………………..
Bng ch
………………………………….
2.
………………………………………………………………………..
Chú ý: 1. Nếu không nói gì thêm hãy tính chính xác đến 7 ch s thp phân.
2. Ghi tóm tt kết qu vào ô trng hoc trình bày tóm tt bài làm (nếu có yêu cu );
không thêm ký hiu gì khác.
Đề bài Công thc tính và kết qu
Câu 1: (2 đim) Cho 2010 5 2011a =− .
Hãy tính:
a. A =
+++
+
+
1
2
1
1
:
1
2
1
aaaa
a
a
a
a
b. B=
1
1
a
aaa
−−
:
12
1
1
a
a
⎛⎞
+
⎜⎟
+
⎝⎠
a.
b.
Câu 2: (2 đim) Gii phương trình:
24 - 9 x - 1 x
4
x
2
=++
Câu 3: (2 đim) Cho tam giác ABC, C=90
o
, AB=a,
ˆ
A=α
, CM, CN ln lượt là đường trung tuyến và
đường phân giác ca tam giác.
- Tính AC, BC và din tích các tam giác ABC, CNM.
- Áp dng vi a=6.56cm và α= 56
o
68’.
Câu 4: (2 đim) Tìm nghim nguyên ca phương
trình:
6x
2
+ 5y
2
= 74
Câu 5: (2 đim) Tìm tt c các b s nguyên dương
(a, b, c) tho mãn:
32 3
(2)()0ab a acb cc a+− +=
Đề thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Thanh Hóa năm 2011 môn Toán lớp 9 Có đáp án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Thanh Hóa năm 2011 môn Toán lớp 9 Có đáp án - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Thanh Hóa năm 2011 môn Toán lớp 9 Có đáp án 9 10 126