Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi Giải toán trên máy tính Casio lớp 9 cấp huyện Thủy Nguyên năm 2013-2014

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 810 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phách đính kèm Đề thi HSG giải toán trên máy tính CASIO lớp 9
UBND HUYỆN THỦY NGUYÊN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
NĂM HỌC: 2013 – 2014

MÔN: GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO LỚP 9
Thời gian thi: 120 phút
(Không kể thời gian giao đề)

Họ và tên thí sinh:...........................................................................Nam (nữ).......................
Số báo danh:...........................................................................................................................
Ngày sinh:...........................................................Nơi sinh:....................................................
Học sinh lớp:......................................Trường:.......................................................................

Họ và tên, chữ ký của giám thị

SỐ PHÁCH

Giám thị số 1:.........................................................................
Giám thị số 2:.........................................................................
* Quy định:
1) Thí sinh phải ghi đầy đủ các mục ở phần trên theo hướng dẫn của giám thị.
2) Thí sinh làm bài trực tiếp vào bản đề thi có phách đính kèm này.
3) Thí sinh không được ký tên hay dùng bất cứ ký hiệu gì để đánh dấu bài thi,
ngoài việc làm bài theo yêu cầu của đề thi.
4) Bài thi không được viết bằng mực đỏ, bút chì; không viết bằng hai thứ mực.
Phần viết hỏng, ngoài cách dùng thước để gạch chéo, không được tẩy xóa bằng bất cứ
cách gì kể cả bút xóa. Chỉ được làm bài trên bản đề thi được phát, không làm bài ra các
loại giấy khác. Không làm ra mặt sau của tờ đề thi.
5) Trái với các điều trên bài thi của thí sinh sẽ bị loại

UBND HUYỆN THỦY NGUYÊN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
NĂM HỌC: 2013 – 2014

MÔN: GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO LỚP 9
Thời gian thi: 120 phút
(Không kể thời gian giao đề)
Đề thi này gồm 04 trang, 10 bài
Thí sinh làm bài trực tiếp vào bản đề thi này.
Điểm bài thi
Bằng số

Bằng chữ

Các giám khảo
(Họ, tên và chữ ký)
Giám khảo 1:

Số phách
(Do Chủ tịch Hội đồng thi ghi)

Giám khảo 2:

* Qui định: Với những bài có yêu cầu trình bày thì thí sinh ghi tóm tắt cách giải, công thức áp
dụng, kết quả tính toán vào ô trống. Các kết quả tính gần đúng, nếu không có chỉ định cụ thể,
được ngầm định lấy chính xác tới 10 chữ số hiện ra trên máy tính.

Bài 1: (1,5 điểm) Ghi kết quả vào ô trống
Tính giá trị của các biểu thức sau:

5
5
1
3
 1
13  2  10   230  46
4
27
6
5
4
A 
2
 3 10   1
1   : 12  14 
7
 7 3  3

1

C...
Phách đính kèm Đề thi HSG giải toán trên máy tính CASIO lớp 9
UBND HUYỆN THỦY NGUYÊN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
NĂM HỌC: 2013 – 2014
MÔN: GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO LỚP 9
Thời gian thi: 120 phút
(Không kể thời gian giao đề)
Họ và tên thí sinh:...........................................................................Nam (nữ).......................
Số báo danh:...........................................................................................................................
Ngày sinh:...........................................................Nơi sinh:....................................................
Học sinh lớp:......................................Trường:.......................................................................
Họ và tên, chữ ký của giám thị SỐ PHÁCH
Giám thị số 1:.........................................................................
Giám thị số 2:.........................................................................
* Quy định:
1) Thí sinh phải ghi đầy đủ các mục ở phần trên theo hướng dẫn của giám thị.
2) Thí sinh làm bài trực tiếp vào bản đề thi có phách đính kèm này.
3) Thí sinh không được tên hay dùng bất cứ hiệu để đánh dấu bài thi,
ngoài việc làm bài theo yêu cầu của đề thi.
4) Bài thi không được viết bằng mực đỏ, bút chì; không viết bằng hai thứ mực.
Phần viết hỏng, ngoài cách dùng thước đgạch chéo, không được tẩy xóa bằng bất cứ
cách kể cả bút xóa. Chỉ được làm bài trên bản đề thi được phát, không làm bài ra các
loại giấy khác. Không làm ra mặt sau của tờ đề thi.
5) Trái với các điều trên bài thi của thí sinh sẽ bị loại
Đề thi học sinh giỏi Giải toán trên máy tính Casio lớp 9 cấp huyện Thủy Nguyên năm 2013-2014 - Trang 2
Đề thi học sinh giỏi Giải toán trên máy tính Casio lớp 9 cấp huyện Thủy Nguyên năm 2013-2014 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi Giải toán trên máy tính Casio lớp 9 cấp huyện Thủy Nguyên năm 2013-2014 9 10 104